βœ°π‘¬π’“π’π’•π’Šπ’„π‘«π’π’βœ°

β˜ οΈŽοΈŽβ˜ οΈŽοΈŽβ˜ οΈŽοΈŽβ˜ οΈŽπ‘«π’†π’—π’Šπ’π’” π‘«π’π’Žπ’‚π’Šπ’β˜ οΈŽοΈŽβ˜ οΈŽοΈŽβ˜ οΈŽοΈŽβ˜ οΈŽοΈŽ Wattpad:-EroticDon

No published stories yet

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar & Punctuation

Compelling

Perfectly paced, a page-turner and an intricately constructed plot.
Nice work.

Read the story now

No reading lists yet

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.