⋆ 𝒜𝓂𝒾𝓈 ⋆

~SK~

Autorka milujúca horory, nadprirodzeno a všetko čo k tomu patrí. Osoba, ktorá je schopná stráviť niekoľko hodín pozeraním seriálov, či tvorením amatérskych coverov. Wattpad: A_m_i_s

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.