Andina55

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

❤️Jeden z nejlepších příběhů, který jsem kdy četla ❤️

Vtipné, zajímavé, napínavé... Nemůžu se dočkat pokračování, jestli nějaké bude☺️

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Kniha

Nádherná kniha ❤️ Krásně píšeš, těším se na pokračování, jestli nějaké bude

Read the story now

No reading lists yet

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.