Arigato

Medzi Riviou a Ereborom

~Volajte ma Ari ~SOM DIEVČA ~ veľký milovník Hobbita a Pána prsteňov (J.R.R. Tolkien) ~ milovník Harryho Pottera (J.K. Rowling) ~Píše sa~ Nildon: Boží dar (sci-fi) Wattpad: ArtemisCP

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Veľmi pekné

Nádherne a originálne napísane. Vidím, že robíš nielen perfektnú grafiku, ale aj príbehy. Na sci-fi alebo fantasy žáner sa dá už v tejto dobe len ťažko vymyslieť niečo nové, no tvoja knižka je pre mňa zatiaľ naozaj nepredvídateľná. Nevšimla som si nijakých chýb a je to naozaj krásne napísané. Originálne opisy okolia a hlavne pocity postáv. Pri tejto knižke, ako jednej z mála, som naozaj mala pocit, že som sa úplne vžila do príbehu. Podľa mňa si tento príbeh zaslúži oveľa viac. Držím palce a teším sa na pokračovanie:)

Read the story now

No reading lists yet

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.