บีซาวนด์

Bangkok

Creator Freelance, Fiction writer/blues-angst, Proofing for acquaintances

No published stories yet

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

พี่จินคือตัวแทนของเรา

เราสังเกตนะเวลาจีมินเลียริมฝีปากหรือเสยผมเนี่ยฮอตเป็นบ้า เรานึกภาพตามออกเลยสำหรับ ficlet ฉากนี้
จะว่ายังไงดีมันเป็นฉากสั่นใจเล็กๆ ที่ดูน่ารักดีสำหรับการแสดงความรักต่อกันของทั้งคู่อ่ะ แล้วเวลาที่อ้อนอยากมีอะไรกับแฟนเนี่ยจะต้องบอกรัก ต้องชม ปากหวาน มันเรื่องจรองเลยนะ พอคนโดนขอโดนออดอ้อนมีหรอจะไม่ยอมอ่ะ อยากอ่านจินมินอีกจังเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับเรื่องน่ารักๆ นะคะ :D

Read the story now

No badges received yet

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.