Tarkyna

Zdravím ty, jež zavítali na tento profil. Jsem obyčejná holka s obyčejným životem. Snad se Vám budou líbit příběhy, jež jsem zde publikovala. Hodně štěstí všem, S pozdravem Tarkyna :3

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.