Yuki Goto

I am Japanese. I love soccer. プロになろうと各国を渡り歩いてました。