eleeyanna

An alien vampire writer who's afraid of blood.

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Horror

It's like I love you since 1892 na may pagka-The Mansion ni Eddie Murphy. Light Horror siya and it's not bad. Medyo unfair lang sa ibang scenes dahil mas na-describe mo nang mabuti ang ibang scenes na hindi importante. Naging hilaw tuloy ang ending. In short—hindi mo na-balance ang thrill sa story. I suggest you edit this muna.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Horror

Somehow, nagandahan ako sa plot niya, the way you wrote it is the problem.

I know you want to make it with a twist of romance, pero ang kinalabasan niya ay naging pure romance lang na may touch ng fantasy. Puro dialogue, sayang ang word count nito. Marami pa dapat na maikukuwento rito, pero walang nangyari.

I suggest you edit your entry. Maganda kasi siya, although cliche, but if you narrate it differently, baka gumanda pa siya.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Horror

Kailangan ng focus sa story. Masyadong mabilis ang pacing ng story. Walang justice masyado sa third eye thing-y na iyan. Wala rin masyadong kaugnayan ang pagkamatay ni Gabriel sa story at sa payong. It should be something in connection with the past at sa object, but I didn't see it. Use show, don't tell rule.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

GOOD JOB

Common ng plot but it is really likeable. Kulang lang ng konting push sa show, don't rule. At pati ang dialogue and action tag.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Good choice of scenes

Good choice of scenes!
Kailangan na lang ng identical writing voice. More research about the topic. Don't use too much emotions when describing it. Especially when it comes to clinical disorders, such as depression.

Read the story now

Public Reading Lists

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.