πΈπ‘šπ‘šπ‘ 

Theodore Notts Bed

β€’π‘†β„Žπ‘’/π»π‘’π‘Ÿ ‒𝐻𝑒𝑓𝑓𝑙𝑒𝑝𝑒𝑓𝑓 β€’πΏπ‘’π‘œ (π‘‡β„Žπ‘–π‘  𝑖𝑠 𝑗𝑒𝑠𝑑 π‘Žπ‘› 𝑒π‘₯π‘Žπ‘π‘‘ π‘Ÿπ‘’π‘π‘™π‘–π‘π‘Ž π‘œπ‘“ π‘šπ‘¦ π‘€π‘Žπ‘‘π‘‘π‘π‘Žπ‘‘ π‘Žπ‘π‘π‘œπ‘’π‘›π‘‘! π‘Œπ‘œπ‘’ π‘π‘Žπ‘› 𝑓𝑖𝑛𝑒 π‘šπ‘’ π‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘ β€™π‘€π‘’π‘™π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘™π‘œπ‘¦β€™ π‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘ -𝑀𝑒𝑙𝑙!)

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.