Kaila

*CZ, EN, ESP* 💕 Fantasy 💕

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Rychlá jednohubka aneb jak si zkrátit chvilku čekání na autobus či ve frontě v kavárně

Příběh neobsahuje žádnou velkolepou zápletku, jde jen o jakési promítnutí pocitů člověka, který se musí rozloučit s někým velmi blízkým. Celkově je vidět jistá nepropracovanost, ovšem nedá se říci, že by to příběhu nějak uškodilo - okolnosti, proč, co, jak jsou čtenářům neznámy, o to více se však můžeme soustředit na výčet emocí, o němž je prakticky celé dílko. Chybělo mi alespoň dívčino jméno, ovšem jistá neosobnost možná byla autorčiným záměrem, takže bych tento bod nehodnotila negativně, ale spíš jako takovou poznámku mezi řádky. Vyzdvihnout musím pěkně popsaný vztah bratra a sestry. Rušivé byly občasné gramatické chyby a lehké opakování slov, jinak však jde o příběh psaný na úrovni, ač docela jednoduchým stylem - má své kouzlo. Čte se rychle a může být ideálním čtením na zkrácení dlouhé chvíle v autobuse nebo při čekání v kantýně ve frontě na oběd.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Oddechové počtení na večer 💕

Humor, dvojsmysly, nadsázka... Tak bych ve zkratce popsala Perníkovou chaloupku v ohrožení. Nejde o žádné vážné téma - právě naopak, jedná se o lehce zmodernizovanou parodii na dětskou pohádku O perníkové chaloupce pisatelčinou zkušenou rukou přikrášlenou o řadu úsměvných žertů a dvojsmyslů. I vzhledem k rozsahu příběhu je dílko ideálním odlehčeným počtením na večer po náročném dni. Nemám co vytknout, snad jen těch pár chybiček v oblasti gramatiky a na můj vkus velmi bizarní, ovšem o to nečekanější konec. Vzhledem k linii příběhu a jeho směru lehce nezapadal, na druhou stranu však rozhodně nebyl ochuzen o humor a doplnil celkově příběhu na bizarnosti - nakolik jej lze považovat za plus či mínus vzhledem k celku je tedy spíše věcí názoru.

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Zrození československé komunity na Inkittu

Obdivuji, s jakou zodpovědností se autorka ujala dávání inkiťácké československé komunity dohromady, a to nejen formou této knihy, ale obecně svojí aktivitou i na Facebooku apod. Musím říct, že tento příběh samotný je skvělý způsob, jak se seznámit se zdejšími Čechy a Slováky a věřím, že poskytne utvářející se - a postupně se rozšiřující - československé komunitě jakýsi odrazový můstek. Myslím, že jakémukoliv novému českému či slovenskému přírůstku na Inkittu by měl být Rozcestník povinnou četbou. :))

Read the story now

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.