kurome_Ami

Môžeš ma pod rovnakou prezývkou nájsť aj na Wattpade, odkiaľ sťahujem niektoré moje fanfikcie či originálne príbehy. Som aktívna práve tam, no rada by som našla zopár čítateľov a autorov aj tu. :3

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.