𝐴𝑙𝑒π‘₯𝑖𝑠 π‘€π‘πΆπ‘œπ‘¦

Heaven

β™‘οΈŽβ™”οΈŽβ™‘οΈŽ 𝐿𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 π‘”π‘–π‘Ÿπ‘™π‘  π‘€β„Žπ‘œ π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘ π‘“π‘Žπ‘–π‘Ÿπ‘¦π‘‘π‘Žπ‘™π‘’π‘  π‘’π‘£π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Žπ‘™π‘™π‘¦ π‘”π‘Ÿπ‘œπ‘€ 𝑒𝑝 π‘‘π‘œ π‘€π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘’ π‘‘β„Žπ‘’π‘š.β™‘οΈŽβ™”οΈŽ β™‘οΈŽ

Not following anyone yet

No followers yet

No reviews written yet

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.