π•€π•ƒπ• π•§π•–π•‹π• β„π•–π•’π•£π•‹π•™π•–π•Šπ• π•¦π•Ÿπ••π•†π•—β„™π•¦π•£π•£π•€

ℍ𝕖𝕝𝕝𝕠 𝕒 𝕗𝕖𝕨 π•₯π•™π•šπ•Ÿπ•˜π•€ 𝕒𝕓𝕠𝕦π•₯ π•žπ•–, πŸ™. 𝕀 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕔𝕒π•₯𝕀, 𝟚. π”Ήπ•šπ•˜ π•¨π•’π•£π•£π•šπ• π•£ 𝕔𝕒π•₯ π•—π•’π•Ÿ, πŸ›. π”½π•–π•žπ•’π•π•–, 𝟜. 𝕀 𝕝𝕠𝕧𝕖 π•žπ•–π•žπ•–π•€, 𝟝. 𝕀 π•₯π•’π•œπ•– 𝕒𝕗π•₯𝕖𝕣 π•žπ•ͺ π•—π•£π•šπ•–π•Ÿπ••π•€. Hi I've been gone for like, a year. I completely forgot about this app

No reviews written yet

No reading lists yet

No badges received yet

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.