Write a Review

The Last Bullet

All Rights Reserved ©

The Last Bullet (Сүүлчийн Сум)

2027 он Нар жаргаад энгийн л нэг өдөр Автобус дээр тамхи татан Хайртай охинийхоо зургыг хараад Салах ёс хийж буй ****** Автобус дээр гарж ирсэн зомби болгоныг унгах боловч үхэхгүй ахиад л гарж ирсээр л гарж ирэх зомбиг унагангаа"Намайг тайван салах ёс хийлгээдэх новшнуудаа" гэж орилсоор л
Сүүлчийн сум л түүнд үлдсэн юм өөрийгөө буудаж энэ гунигт амьдралаа дуусгах эсвэл нэг зомби буудаж дараагийн зомбинд идүүлэх гэсэн хоёрхон сонголт түүнд байлаа.
Энэ мөчид ******Сэрлээ.
****** Гэнэт сэрж иргэн тойрноо хархад 10 жилдээ иргэн ирсэн мэт 5 жилийн өмнөх амьдралдаа иргэн ирсэн мэт санагдав. Тэр үед авж байсан шалгалтын дүн гаржээ ****** бүх хүнээс тасархай оноотой сургуулийн шилдэг сурагч болсон яг тэр өдөр байлаа. Атаархагчид түүнийг үг газар хийлгүй элдэв янзаар ярьж байгааг тэр анзаарж байсан ч сонсоогүй юм шиг өнгөрүүлдэг байсан тэр л өдрүүд. Тэр гайхан Сургуулийнхаа нойлын өрөөнд орж толинд харж ямар хараал идсэн зүйл тохиолдоод бгааг бодон бодол болон зогсож байтал нүүрээ усаар норгох тэр агшинд ард нь хар сүүдэр шиг зүйл харагдах шиг боллоо. Тэр шууд толыг хага цохиж хагарсан хэлтэрхийг нь барьж аваад иргэж харж цохих гэтэл түүний багын найз зогсож байв.Найз: "чи надаас айгаа юудаа"
******:"Магадгүй л юм. Миний амьдрал 5 жилээр буцчихсан юм шиг л санагдаж байна.
Найз:(Гарын маарлаар боож өгөнгөө)
"Хэрвээ дэлхиид ямар нэгэн зүйл тохиолдвол чамайг амьд үлдэнэ гэдэгт итгэлтэй байна найз минь" "Бас чи *****түүнд жинхнээсээ хайртай юмуу?"
****: Юу?
Найз: Чи түүнтэй өнөөдөр л очиж уулзахгүй бол валинтини өдөр дууслаашдээ
******:Новш гэж өнөөдөр валинтини өдөр юмуу Fuck God are you kidding me?
Энэ бол Түүний 5 жил туулсан харанхуй зүйлс эхэлсэн яг тэр өдөр байлаа...........
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.