Fake Love

All Rights Reserved ©

Summary

-Keros Kitsume- Isa sa mga assassin na kinaiilagan sa organisasyon. Batas lang ng samahan nila ang sinusunod nya wala ng iba. Kung gaano sya kaseryoso at kaprofessional sa trabaho. Kabaliktaran naman ito pag nasa labas na sya't malaya.. Nawala sa sentro ang nakasanayang buhay ni Keros ng makilala ang isang babae na kasintigas ng bato ang puso. Ang babaeng nagpatibok ng pihikan nyang puso. Ang babaeng kahit puro sakit at pang iinsulto ang nakukuha nya. Nagawa pa rin nyang pumayag sa hiling ni Hydra na maging boyfriend sya nito. Paano nya mapapaamo ang babaeng kasingtaas ng Eiffel tower ang pagkatao? Lalo na't ang tingin at trato sa kanya ay isang laruan lamang. Gagamitin pag kinakailangan. Itatapon pag wala ng pakinabang. ⚔⚔⚔ -Hydra Ducleff- Walang kinatatakutan, walang pakialam. Ubod ng yaman, Reyna ng kamalditahan. Sa kalayaan na natatamasa napadpad sya sa isang lugar na sa tanang buhay nya ay ngayon lang nya nakita. At dito nag krus ang landas nila ni Keros. Ang lalakeng bigla nyang naging boyfriend, Ang tumulong sa kanya makalabas lang sa teritoryo ng mga assassin. Sa mundong ginagalawan ni Hydra, pera ang mahalaga. Lahat natatapatan ng pera, kaya malaking insulto para sa kanya ng tanggihan ng lalake ang inaalok nyang pera. Ang pinakaayaw pa naman nya yung tinatanggihan sya. Kaya isang maitim na plano ang kanyang nabuo,makaganti lang kay Keros

Genre:
Action / Romance
Author:
MahikaNiAyana
Status:
Ongoing
Chapters:
11
Rating:
3.5 2 reviews
Age Rating:
13+

Synopsis⚔

Name: Keros Kitsume

Age:28

Birthday: March 15, 1983

Civil Status: Single

Hobbies: Boxing, Hiking

Nationality: Half Korean half Canadian Occupation: Hainsha Secret Assassin Agent

Position: Boss of Asia

🖤♥

Isa sa mga assassin na kinaiilagan sa organisasyon..
Batas lang ng samahan nila ang sinusunod nya wala ng iba..
Kung gaano sya kaseryoso at professional sa trabaho..
Kabaliktaran naman ito pag nasa labas na sya't malaya..

Nawala sa sentro ang nakasanayang buhay ni Keros ng makilala ang isang babae na kasintigas ng bato ang puso.
Ang babaeng nagpatibok ng pihikan nyang puso.
Ang babaeng kahit puro sakit at pang iinsulto ang nakukuha nya.
Nagawa pa rin nyang pumayag sa hiling ni Hydra na maging boyfriend sya nito.

Paano nya mapapaamo ang babaeng kasingtaas ng Eiffel tower ang pagkatao?
Lalo na't ang tingin at trato sa kanya ay isang laruan lamang.
Gagamitin pag kinakailangan.
Itatapon pag wala ng pakinabang...

..... For you I could pretend like I was happy when I was sad.

..... For you I could pretend like I was strong when I was hurt.

..... For you I could fake my love like I was dumb when I was dying inside.

- Keros Kitsume -


🖤❤

Name: Hydra Ducleff

Age: 25

Birthday: January 1,1995

Civil Status: Single

Hobbies: *Shopping, *Bar hopping, *Traveling, *Hiking

Nationality: *Half Filipino*Half German Degree: *Bachelor of Science in Business Management *Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management

Occupation: CEO *Trend Fashion Modeling Company *Beauty and Body Cosmetics *Ducleff Branded Clothing

🖤❤
Walang kinatatakutan, walang pakialam..
Ubod ng yaman, Reyna ng kamalditahan..
Sa kalayaan na natatamasa napadpad sya sa isang lugar na sa tanang buhay nya ay ngayon lang nya nakita.

At dito nag krus ang landas nila ni Keros.
Ang lalakeng bigla nyang naging boyfriend,
Ang tumulong sa kanya makalabas lang sa teritoryo ng mga assassin.

Sa mundong ginagalawan ni Hydra, pera ang mahalaga.
Lahat natatapatan ng pera, kaya malaking insulto para sa kanya ng tanggihan ng lalake ang inaalok nyang pera.
Ang pinakaayaw pa naman nya yung tinatanggihan sya
Kaya nangako sya sa sarili nya na kapag nag krus ulit ang landas nila
Ipaparanas nya dito ang parusang hinding hindi nito makakalimutan..

....I like you to be exactly the way that you are,
....because in all my experience,
....I have never known anyone like you.

- Hydra Ducleff -

🖤❤


"When you find someone who can make you laugh. Smile. Grow. lust. Want. Crave. Feel. Make you mad but happy. Keep that. That's euphoria."

💃MahikaNiAyana


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

tishajeremia25: 100/10. Loved the originality of the story. Chemistry build between the characters, plot and structure were all on point. Definitely a good read worth seconds!\

Kaitlyn: So good! Thank you for this alien adventure in space with this sexy couple. I will be trying your other works as well!

Stalin Ney: SIMPLEMENTE HERMOSO, COMO ESCRIBES ES TAN...TOP

tchillytr: It's cute and simple. I really liked it.

Fairlady: I like that it started simultaneously with a base story. It has a good story lineI will recommend it to my friends

Darky: Super book. Good plot, well-developed characters and original. really enjoyed it

Norreen Thomas: I like this boook I recommend it to my family and friends to enjoy as much as I do good job author I looking forward to the end

More Recommendations

nofux2give46: Interesting book I'm eager to read the rest

Julian: Juss amazing♥♥♥♥💚💕💕💕💕♥♥♥♥♥💚

Laura Gillard: Loce it wish it was more

nofux2give46: Love the book so far now it's getting interesting. Can't wait to find out who falls in love after Isaac and Stephen. Good job writing this story can't put it down right now.

jennifercornette96: Book 2 was just as good as the first book.

Angela L Serrano: Such a great story. I started and finished the entire thing in one sitting. Great job.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.