Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Nine: Preparation

(Sherg's POV)

I tried to walk with poise but Lyn wasn't satisfied. Is it my fault if I can't really do this?

"Sherg, I told you! Feel it!"

Feel it? How can I feel it if I don't even want this in the first place? We came here to do our job, not for this.

"Sherg, nakikinig ka ba sakin?"

Lyn asked while putting her hands on her waist.

"Yes Madame."

I answered sarcastically and I heard how Lyn heaved a sigh. Wooh! Ang hirap maging maganda.

"Tsk."

Isa pa 'to eh. Wala nang ibang maicomment. Ang sungit talaga.

We continued our rehearsal. We're excused for this event so this is not a hindrance for us to get high grades... even though we don't need it.

"Gosh! Guys, wala bang smile diyan? Kaloka kayo. Sayang ang itsura niyo ateng. Keganda at kegwapo niyo pa naman."

Here goes Danny. Is he---she really my friend?

Yes, he's here. He came along with us so he will be excused as well.

"Sherg, bumalik ka nga dun at ayusin mo ang lakad mo. Ikaw naman Sherwin, ngumiti ka naman."

Lyn said irritably.

We walked again but nothing has changed. I can see that Lyn is really really mad already but she closed her eyes to hide it.

"Sarah! Stop!"

Lyn said while scratching her brows so I stopped. How I hate that name.

"May gagawin at aayusin lang ako. Mag-practice ka and make it perfect Sarah and you Sherwin please... just please smile. Tsk."

Naaasar na rin ako ah.

"Janlyn, I told you to find someone else."

I suggested even though I know I won't have a chance on this.

"Sarah! Just shut up, okay? Tandaan mo, eight inches ang heels mo."

Janlyn said while walking out of the scene.

"What???"

Eight inches? Di ba pwedeng one and a half lang? But... seriously?

(Lyn's POV)

Umalis na ako. Ang hirap kasi eh. Di naman talaga eight inches ang heels niya.

"Miss Flores, saan 'to?"

Tanong ng isang classmates ko na siya namang auditor namin. Nagpatulong kasi ako sa iilang classmates namin.

"Ilagay, mo na lang sa gilid ng stage."

Sagot ko at ngumiti. Ngumiti din naman siya.

"Sige."

Sabi niya habang dinadala ang mga pink na artificial flowers sa gilid ng stage. Favorite color ko ang pink pero parang... parang may mali. Erase erase!

Nagpa-practice na si Des while si Rand naman ay tumutulong samin. Nakakapagod. Kahit may tumutulong samin, nakakapagod pa rin.

"Juice?"

Anyaya ni Ty. Wait! Si Ty? Hawak-hawak niya ang plastic cup na may juice. Tiningnan ko lang siya. Bakit ba niya ginagawa 'to?

"Para lumamig din 'yang ulo mo."

Then he smiled at me at ngumiti din ako. Tinanggap ko ang cup. I guess, mabuti na din 'to.

"Tapos ka na bang mag-drawing?"

Tanong ko sa kanya.

"Hmm... not yet."

Sagot niya at tumango naman ako. Tinitingnan lang namin ang mga nagpa-practice habang iniinom ang juice na bigay niya.

"Anong kakantahin ni Des?"

Tanong niya pero nakatingin pa rin ako sa harapan.

"I don't know."

Sabi ko sa kanya at nagkibit-balikat.

"Si Sherg?"

Bumuntong hininga ako. Interested ba talaga siya sa isang yun?

"Ayun. Tsk."

Inis kong sabi. Humarap siya sakin at ngumiti. Kakaiba din 'tong isang 'to, parang hindi napapagod.

"Ahmm... Ty, matatapos mo ba ngayon ang drawing mo?"

I asked him. Kasi naman, para maaga kaming matapos. Yun kasi ang gagamitin para sa background ng stage. Para kasing mural style. Ang sabi ko nga sa kanya na wag nalang but he insisted. Gusto niya rawng mag-exert ng effort. Ang galing niya nga eh. Bukas na kasi gaganapin ang event na yan. Wala namang talent portion kaya medyo madali lang.

"Yes, I can finish it right away."

He said while he's wearing his sweet smile.

"Good."

Sabi ko habang nakangiti rin sa kanya. Nakakahawa eh.

"I can finish it."

Sabi niya ulit pero malapit na ang mukha niya sa akin. Napaatras ako ng konti.

"Because someone inspires me..."

At mas lumapit pa siya sakin.

"... a lot."

Na-freeze talaga ako sa ginawa niya. Bakit ba siya ganito? He's intently looking at me in the eyes. Gosh!

"Ehem!"

Si Des pala. Wow naman. Moment ko na 'yun eh.

Tumayo na si Ty.

"Excuse me lang."

Sabi niya at umalis na.

"Ano iyon?"

Hayy, ako na naman ang aasarin niya.

"Wala."

Sagot ko at ininom na ang juice.

"Aysus! Namumula ka!"

Sabi niya sabay turo ng mukha ko.

"Ewan ko sayo. Pero teka, ano pala ang kakantahin mo?"

I changed the topic, mang-aasar lang naman 'to eh.

"Secret."

Kumunot ang noo ko sa sinagot niya.

"Ang arte nito."

"Basta. Doon muna ako."

She said and walked away.

(Sherg's POV)

"Suk, ayos na ba yung lakad ko?"

I asked but I didn't get any response... like what the fudge?!

"Suk, ayos lang ba?"

I asked once again. If I only have friends here, I wouldn't waste my effort to talk to him. Well, I shouldn't talk to him cause he's not my friend. Lyn separated us from the other candidates so we could improve ourselves.

"You know what? I really hate being ignored with someone. If you hate me then just tell me right away. I'll understand."

I said frankly.

"Sherg? What's wrong?"

I heard Lyn asked. Oh! Andito na pala siya.

"Nothing."

Walang gana kong sagot sa kanya.

"Hmm... ganun ba? Anyway, mag-lunch muna tayo."

Lyn announced. I rolled my eyes and walked out without looking at him. I guess I couldn't stand to see him. Miiinis lang ako.

--------------------

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.