Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Eleven: Pageant

(Des' POV)

Naaasar ako! Asar na asar! Paano ba naman kasi? 3rd runner up lamang si Sherg. Mabuti pa si Sherwin, nakuha talaga niya ang titulo. Nakakainis! Bakit ba kasi ganoon ang naging sagot ni Sherg? Pero, di ko naman siya masisisi. Kung ako rin naman ang nasa posisyon niya at ganoon ang tanong, gagawin ko rin kung ano ang ginawa niya.

Nang matapos ang pagtatanghal na ginawa ko, tinulungan ko si Lyn mag-host. Inanunsyo na namin kung sino ang pumasok sa huling lima at mabuti naman at nakapasok si Sherg. Maraming naghiyawan.

"Sherwin! Sherwin! Sherwin!"

Sigaw ng mga babae.

"Go Sherg! Wooh!"

Sigaw rin ng mga lalaki. May sumusuporta rin naman sa ibang kandidato.

Question and answer na at sa oras na ito, hindi kami ni Lyn ang magbabasa ng tanong kundi ang mga hurado.

Huling tinawag si Sherg. Ayos lang naman na panghuli siya. Ganyan naman kasi talaga ang mga bida, parating nahuhuling rumampa.

Ayun na nga, huli siyang tinawag. Rumampa na si Sherg papunta sa gitna ng entablado. Tumingin siya sa aming banda kaya nginitian rin namin siya para palakasin ang kanyang loob. Pero para sa akin, hindi na niya kailangan ng taong magpapalakas ng kanyang loob dahil likas na sa kanya iyon. Nasa gilid na kami ng entablado.

"So Miss Avilla, Miss Latorza will ask the question for you to answer."

Anunsyo ni Lyn. Ngumiti din naman siya.

"Good evening, Miss Avilla. Here's your question. If you were given a chance to be a superhero, who would you be and why?"

Napaisip siya ng limang segundo at sumagot agad. Ang talino.

"I just want to be me. Just me because I want to protect my love ones sa pamamagitan ng sarili ko lang."

Malalim na sagot ni Sherg. Napasigaw ako pero agad ring tinakpan ni Lyn ang aking bibig. Tumingin ako sa kanya at pinandilatan lamang niya ako.

"Tumahimik ka."

Sabi ni Lyn sabay bitaw sa akin.

"Oo na."

Sabi ko. Pinatahimik ba naman ako? Eh hindi naman nila maririnig ang sinasabi ko kasi pinatay ko naman ang aking mikropono.

"Pinapatahimik kita kasi malakas ang boses mo. Konting sipa na lang, maririnig ka na ng mga audience."

Sabi ni Lyn habang nakatingin pa rin kina Sherg. Tumahimik na lamang ako at ibinalik na ang aking paningin kay Sherg.

"Uhm... Your answer is good. Pero superhero ang pinag-uusapan Miss and obviously, you're not a superhero. Kaya nga kita pinapili diba?"

Naku po. Tanga siya! Bakit niya ginanoon? Nagkakamali siya ng taong binangga.

Iyong sagot ni Sherg ang talagang pinakagrabe.

(Sherg's POV)

All of the candidates are now here at the backstage, including me. I admit, I'm nervous. Who wouldn't be if you're a first timer? Because I'm nervous, I've decided to go out for a while to breath. Nanlalamig kasi ako pero pinagpapawisan ang kamay at paa ko. Hindi kaya ako matapilok nito? Madulas kasi ang mga paa ko dahil sa pawis.

I looked around and it's already dark. Exactly 7 pm, the pageant will start. Since it's still 6 pm, I will just practice how to catwalk. Ang taas kasi ng heels na 'to. Sigurado kaya si Lyn na hindi eight inches ang heels na 'to?

I started to do the cat walk even though I was just alone. I looked like a crazy here but I'm sure that no one will see me like this. Isa pa 'tong lock sa suot kong heels. Palaging natatanggal kaya kailangan kong ayusin ulit. When I'm done "repairing" it, I started to practice again although I knew someone is watching me.

After few minutes of cat walking, my heels just suddenly has its malfunction again that I almost stumble down to the floor but good thing, someone caught me.

"Next time, be careful."

Sabi nung nakasalo sa akin. Teka, sino ba 'to? I looked at him and I realized that it was Suk. What is he doing here?

Lumayo ako sa kanya pero nakalimutan kong sira pala ang heels ko kaya muntik ulit akong matapilok. Mabuti nalang at hinawakan niya ako sa dalawang braso ko. Tiningnan niya ako sa mata.

"Okay na ako. Pwede mo na akong bitawan."

I said while looking him in no reaction. He heaved a sight and he let go of me. It was then that I realized that he's holding another pair of stiletto. So, he was the one who's watching me earlier.

"Para saan yan?"

I asked in an arched brow.

"Para sa paa mo."

I rolled my eyes at his stupid answer. What does he think of me? A stupid one?

"Saan mo ninakaw 'yan?"

I asked once again while crossing my arms.

"Hiningi ko 'to kay Lyn kasi nakita kitang parang tanga dito."

Kahit kelan talaga, wala siyang kwentang sumagot.

I was shocked when he suddenly bent down on his knees.

"Anong ginagawa mo?"

I think I will never run out of queries but he didn't answer me. Hinubad niya ang heels ko at pinalitan ng bago. When he was done doing it with my two feet, he stood.

He's intently looking at me and he walked near me to whisper.

"Galingan mo mamaya."

-----

"If you were given a chance to be a superhero, who would you be and why?"

I looked around the audiences and I saw him seriously looking at me. What is he doing there?

"I just want to be me. Just me because I want to protect my love ones sa pamamagitan ng sarili ko lang."

I answered.

"Uhm... Your answer is good. Pero superhero ang pinag-uusapan Miss and obviously, you're not a superhero. Kaya nga kita pinapili diba?"

She said mockingly. I narrowed my eyes on her. Inaasar ba niya ako?

"Crazy! Do you think na may superhero talaga?"

Walang gana kong tanong sa kanya. Everyone fell silent including the judges. Maybe they were shocked at my sudden words.

"I don't know what makes you stupid but it works."

I said and walked out of the stage. I even saw him smirking at me.

(Lyn's POV)

"Sherg! Ba't mo ginawa yun?"

Tanong ko sa kanya. Nasa back stage na kami. Natapos na kasi ang pageant at ayun 3rd runner up lang siya. Kami na lang ang nandito. Nag-aayos pa kasi si Sherg. Nandito rin naman sina Ty at ang mga friends niya. Tinaasan lang ako ni Sherg ng kilay. Wala sa mood?

"Gosh! Sherg!"

Hysterical sambit. Sige exaggerate na kung exaggerate. Bumuntong ako ng hininga.

"Namiss ko yun."

Sabi ko at niyakap siya. Kunwari lang yung galit galitan ko. Sumali na rin si Des sa group hug. Kanina pa kasi yang tulala at gulat.

Nagtawanan na lang kaming tatlo.

--------------------

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.