Their Secrets

All Rights Reserved ©

Summary

Three girls. Sexy, beautiful and fearless. Three boys. Handsome, jaw dropping and tough. They say that in friendship, no secrets allowed. But what if they had a secret? A secret that can affect their friendship. Will everything be alright? If you want to know, Then read the next page and try to know... THEIR SECRETS.

Genre:
Action / Romance
Author:
Lovelovesherlyn
Status:
Ongoing
Chapters:
19
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Chapter One: First Day

(Lyn's POV)

"Anak, bumaba ka na!"

Mom shouted. Nandito pa kasi ako sa kwarto. Tapos na akong maligo at nagmamadali nang magbihis. Tiningnan ko ang phone ko and I have two messages.

Des: Nasaan ka na, Lyn?

Sherg: Hey girl, we're waiting for you.

Fudge! 6:50 am na. Akala ko kasi 6:00 am palang.

"Aiish!"

Dali-dali akong bumaba sa hagdan nang matapos na ang lahat. Muntik pa akong mahulog.

"Next time be careful Gab."

Napairap ako sa tinawag sakin ni mommy habang sinusuot ko ang bracelet ko.

"Don't call me Gab, mom."

Lumapit ako sa bag at maleta ko. First day of school namin ngayon. May dorm kami sa school. Di sikat ang school namin pero sobrang laki at napakasocial. Afford naman ng mga magulang ko. My mom is a businesswoman in Los Angeles. Buti nga umuwi siya ngayon pero di niya kasama si dad. Malamang busy. Siya kasi ang katuwang ni lolo dun sa negosyo niya. Napakastrikto ng lolo ko SOBRA. Kaya siguro di nakauwi si dad. Then Sherg and Des are my bestfriends since grade five.

Mabilis akong naglakad papunta sa sasakyan namin.

"Bye mom."

Paalam ko muna sa mom ko.

"Gab wait!"

Mom shouted. Nakatayo siya sa gate habang bitbit ang tray na may sandwich and milk.

"Mom, I'm late. Bibili na lang ako dun. Bye mom, I love you."

Sabi ko at pumasok na sa sasakyan. First day of class, late ako and worse, madadamay pa sila Sherg and Des. I sighed. Bakit ba kasi ako ang nagdala ng susi sa dorm namin? Aiish. Almost two hours pa ang byahe ko papunta dun.

Napailing na lang ako. Our class will start 8:45 in the morning until 2:30 in the afternoon. Sinadya talaga naming mag dorm kasi malayo ang byahe. Tiningnan ko ang relo ko, it's 7:10 na. Oh no! Don't tell me 9:10 pa ako makakarating sa school? Oh gosh!

(Des' POV)

Nasaang lupalop ng mundo na bang naroroon si Lyn? Nandito kami ngayon ni Sherg sa harap ng pinto ng aming dormitoryo.

Tiningnan ko ang aking relo at nakita kong alas otso bente singko na. Nasaan na ba siya?

"I can't wait."

Halos magsalubong na ang dalawang kilay ni Sherg. Halatang naiinip na.

"Hoy Sarah Sherg Avilla, sampung minuto pa."

Umirap ako sa kanya. Baka kasi dumating na ang bruhang iyon. Ang tagal naman kasi niya!

"Today is the first day of class Chen Desarie Gonzales. Ayaw kong malate."

Sambit niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Tinawagan ko si Lyn pero hindi ko siya ma-contact. Tinawagan ko pa rin siya nang paulit-ulit pero wala talaga eh.

Tiningnan ko na naman ang aking phone at doon ko napag-alaman na alas otso singkwena na pala. Seryoso? Bakit ang bilis ng oras?

Binalingan ko si Sherg. Nakasimangot siya habang tinitingnan ang kanyang sapatos. Ayaw na ayaw niya talaga pag nahuhuli siya sa klase.

"Tara na nga."

Nauna nalang akong maglakad. Ayaw ko ring mahuli sa klase. Iniwan na namin ang aming maleta sa harap ng pinto sa dormitoryo. Tahimik na sumunod si Sherg. Bakit badtrip siya ngayon? Alam kong di dahil kay Lyn. Di iyan marunong magalit sa amin eh.

Nahanap agad namin ang aming silid aralan. Nang buksan ko ang pinto, lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon sa amin.

"You're five minutes late."

Matiim na sambit ni Prof Suratos. Naku po. Tiningnan ko si Sherg. Iginala niya lang ang kanyang mata. Naghahanap siguro ng mauupuan.

"Prof, pasensya na po okay? Ngayon, pwede na po ba kaming umupo?"

Magalang kong sambit sa kanya kahit naiimbyerna na ako.

"Okay."

Sagot niya at itinuloy ang pagsusulat sa pisara. Ang bait ngayon ng gurong ito ah. Unang araw ng pasukan kasi. Kapag nasa kalagitnaan na, tutubuan na iyan ng sungay.

Umupo na ako sa may bakanteng upuan at mabuti naman malapit sa bintana iyong pwesto ko. Si Sherg, nasa likod ko. Pareho kami, gusto naming malapit sa bintana.

"Excuse me, class."

Lumabas sandali si Prof kasi naghihintay ang punong guro namin sa labas. Kakausapin yata siya.

"I'm sorry. Okay, we have three new students here."

Tiningnan ko ang tatlong lalaking kasama ng guro namin. Isa lang ang masasabi ko. Biniyayaan sila ng kapogian. Sigurado akong di sila purong Pilipino.

"Pwede na kayong umupo."

Ayy! Hindi ba sila magpapakilala? Umupo sa tabi ko ang isa sa kanila. Tiningnan ko nalang ang mga ibon kaysa makinig. Nakakawala ng gana.

(Sherg's POV)

I checked my watch and it's 9:00 am already. Where is Janlyn? I'm not mad at her. It's just that, I woke up at the wrong side of the bed this morning.

I looked at the new students. One of them is my seatmate. Tiningnan ko lang siya ng masama. Ayaw ko na may katabi akong lalaki. I hate boys so much. I find them very irritating and this one is not an exemption.

"What?"

He asked but I'm still staring at him. Tsk. Napakasungit. Reminds me of someone. I avoided my gaze from him and just focused on the discussion.

--------------------


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Nichole Salaices: I am loving this story. I want steel and cracker together but he has to suffer before he is forgiven.

Tonya Purdessy: Loved it! I want more

lencomellisa: Thus far the story is beautiful

katie Ganzel: I love love loved it!!!!

Columbine Pirouette: This so beautiful! I experienced different emotions reading this, had myself wiping tears away, laughing at some funny moments, stressed over tense situations and giddy over their love for each other. The storyline is amazing and character development flows smoothly. 👍👍

SHAL: This book had me happy and laughing and all. It was well written and I completely understood the position of the characters,

Armi: im so in love with this story. .

LynnMarie Lupe-Martini: Please don't make is wait. Like she got finals let her see him and you can let us know who this guy following her. He can start giving her gifts. Everyone who writes a biker romance makes the couple to not be together let Mike and Elena have a Happy ending. You can let her get a tattoo of her bei...

Ντεμη Γαλάνη: Reading this story has been an amazing break from reality. Really enjoying this.

More Recommendations

Vivian: Wow very interesting and I love it _Good job author

Sommer Dow: A bit repetitive, but still fun to read and meet to characters! Enjoying the series

ryowell: I do not normally read a book before it is completed but I am so glad I decided to read this one as you write it. I am loving all of the characters in this book, the way Severin is going after Zero has me just eager for the next chapter to see it all unfold. I am also loving all of the new char...

Kasy68: Love the series and love how she is a BBW, it makes more inclusive. Can at wait to read more.

Jennifer: I love the characters of this book so far! Character continuity is important to me and all of them are true to themselves. This is a real love story, and hot! I especially like the realness attributed to each secondary character, flaws and all. I am sold on this book.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.