Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Six: Introduction

(Sherg's POV)

We're already down for our last subject. I sat down and they also did the same but we sat in different spots. Katabi ko si Lyn while si Des ay nasa likuran ko at si Ty naman ang nasa likuran ni Des. Si Rand naman, doon nakaupo sa row 4. Malapit siya sa bintana. Naunahan ako. Si Sherwin naman, dun sa pinakadulong row na inuupuan ko. Magkaklase pala kami sa lahat ng subject. Seems like we have the same interests.

"Aiish... bakit dun pa umupo si Ty sa likuran ni Des?"

Tanong ni Lyn sa sarili niya pero dinig na dinig ko.

"And so?"

I asked while looking at the blackboard.

"Nahihiya kasi ako. Kailangan ko pa kasing lumingon sa likod para makita si Ty."

She said while pouting her lips. Seriously?

"Este yung drawing niya. Hehe."

She denied while having her signature pose... a peace sign.

"Uhm... quiet everyone and please pay attention. Okay. Since we have new students here, let them introduce themselves. Let's start with Uy."

Our subject teacher spoke so Rand stood immediately.

"Hi everyone! Ceasary Randcris Uy is the name. I'm half korean and half filipino but I can understand and speak Filipino. So, if you want to know me more, feel free to approach me. Don't worry, I'm friendly."

He said while winking at Des but Des only avoided her gaze from Rand. Rand returned to his seat and Ty stood up. Sus! Ang mga mata ni Lyn parang sticker na nakadikit kay Ty.

"Hi. I'm Terrence Yvan Howard. Half korean and half filipino. Like Rand, I can also understand and speak tagalog."

"Ang gwapo mo!"

"Friend tayo hah!"

"Wooh! I lab yo!"

Ty didn't finish his introduction when my classmates interrupted. Pinatahimik sila ni Ma'am pero ayaw nilang manahimik. I looked at Lyn when she slapped the arm of her chair. That must've hurt if I was the chair. The class fell silent and even Terrence looked at Lyn.

"Can't you see? Di pa tapos yung tao oh. Just shut up!"

She said irritably. Still, no one dared to talk. There, that's Lyn when she's mad... 50%.

"Uhm... so if you want me to be your friend, don't be shy to say hi to me."

Tumingin siya kay Lyn pero inirapan lang siya nito. She's acting like she's jealous, huh?

"Kj ni Miss Flores."

I heard someone mumbled.

"May sinasabi ka?"

Taray na sabi ni Lyn. Oh-oh, beastmode.

"Lyn."

I warned her and she heaved a sigh in return. She must be careful of her actions.

Mr. Lee followed and he just stood there like a damn ice.

"I'm Sherwin Suk Lee. I'm half korean and half filipino also."

He introduced. I creased my brows. I don't know but I really want to kick his ass back to the place where he came from. I hate his existence.

"Hi, pwede bang makipagkaibigan?"

Tanong ng isa pang classmate kong babae.

"No!"

Bakas sa mukha niya na wala talaga siyang pake. Pagkatapos niyang mag-introduce, umupo na siya. Ang sungit talaga.

"Selos ka no?"

Hindi ko namalayan na tinitingnan ko na pala si Suk. Yes, simula ngayon, Suk na ang tawag ko sa kanya. Bakit? kasi sa ugali niya eh.

I sat properly and glared at her. Why the hell would I feel jealous? I'm even willing to do everything just to avoid having a contact, conversation and everything that is connected to him. Eh siya nga eh, kung makatingin kay Rand.

"Huyy!"

I called her to have her attention but she's just looking at Rand and Yumi. She hates Yumi so much. Padabog kong hinawakan ang upuan niya.

"Anak ng---"

Gulat na sabi niya. Rand is a friendly guy that's why I won't be surprised if he will have many friends even if he's just a transferee.

"Selos ka no?"

I asked and mimicked her tone causing her to glare at me. He glanced at Rand for a while before answering me.

"Hi-hindi."

Hmm, you're stuttering, girl.

"I thought you don't like Rand? So, bakit ka nagagalit na kausap niya si Yumi?"

I asked and while smirking. Feelings are starting to form.

(Lyn's POV)

"Hindi ako naiinis sa kanila, okay?"

Sagot ni Des habang masamang tinitingnan si Sherg. Rinig na rinig ko ang pag-aaway nila. Sa lapit ba naman ng chairs namin?

"Really?"

Napapikit nalang ako sa mga sinasabi ni Sherg.

"Oo, ang kinaiinisan ko ay ang buhok ko. Tama. Naiinis ako sa buhok ko."

Sabi ni Des habang ginugulo ang buhok niya.

"Wow. Ang bagsak ng buhok mo girl!"

Sherg said with her annoying face.

"Quiet class."

Sabi ni ma'am pero wala, ang noisy pa rin.

"Sherg ang sabi ko---"

"Bla bla bla."

Di niya pinatapos si Des. Tingnan mo nga naman, parang bata si Sherg na nang-aaway. Nilabas pa ang dila.

"Itigil mo iyan, Sherg. Hindi nakakatawa."

Des said seriously. Sumunod naman si Sherg.

"Pero nagseselos ka talaga."

Ganyan talaga sila mag-asaran. Si Des naman kasi pikon agad. Simple lang naman ang paraan para tumigil si Sherg eh. Huwag na lang kasing pansinin.

"Miss Avilla!"

Napaayos agad ako ng upo nang tinawag ni ma'am si Sherg.

"Yes po?"

Sherg said habang tumatayo. Wow!

"May problema ba Miss Avilla?"

Taray na tanong ni ma'am sa kanya.

"Ahh... nothing ma'am."

Sherg said habang nakayuko.

"So bakit mo inilalabas ang dila mo? Are you making fun of me?"

Pwede namang hindi na lang 'yan pansinin ni Sherg pero dahil hindi kami rude, wag na lang.

"Sorry po."

I smiled nang marinig si Sherg. Sherg? Nagsasabi ng "sorry"? Wow. Just wow.

"Umupo ka na."

Prof said at nag-discuss na. Kawawang Sherg.

--------------------

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.