Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Eight: Pressure

(Sherg's POV)

"What??? No way!"

Lyn scratched her brows when she heard what I've said.

"Sinasabi ko na nga ba eh. Pero Sherg, ikaw na lang kasi. Bakit ba ayaw mo? And besides, si Madame ang pumili sa'yo."

She shot me a glare but I just rolled my eyes. As if I'm scared of her.

"I don't care and besides, I don't know how to do it."

Totoo naman, di ako marunong maglakad. I mean oh come on. I know I'm beautiful, pretty, cute, cool, name it all but I really don't know how to walk and pose like Pia Wurtzbach or whatsoever. I'm not bragging, I was just stating the words I usually hear from other people.

"Bahala ka, basta ikaw."

I exhaled. Wala na akong kawala.

"Sinong kapares niya?"

Des asked while eating her fries and I ate my burger.

"Si Sherwin."

Lyn answered that made me choke.

"What??? Yung masungit? Yung, yung masungit?"

I said with shocked face.

"Paulit-ulit?"

My mouth fell open literally. Can we just have another one? Why him? Does he even know how to smile?

"If you don't like, pwedeng si Rand na lang... siguro."

Lyn said while pouting her lips. There, much better.

"Pwede ba?"

Des asked and faced Lyn.

"Ewan."

Lyn shrugged her shoulders and looked at me. Bakit kasi ako pa?

"Hindi ka sigurado? Edi huwag na lang at saka hindi sila bagay."

Masungit na sabi ni Des. Wow!

"And what's the problem with that?"

I asked while narrowing my eyes. I want a satisfying answer, Des.

"Ang problema matatalo ka... matatalo tayo dahil hindi bagay ang Mr. and Ms. natin at saka hindi naman kayo pwede kasi hindi siya ang pinili niya na makapares mo."

Des explained. Well, she has a point.

"Really, Des? Although may point ka dun. Dahil lang ba talaga sa hindi sila bagay? O dahil sa ayaw mo?"

I looked at Des and even Ty did the same. We're waiting for her answer. Hindi kasama ni Ty sina Suk at Rand, ewan ko kung nasan sila. Tinulungan kasi ni Ty si Lyn na mangumbinsi sakin.

"Pwede bang huwag niyo akong titigan ng ganyan?"

Des warned us and we sat properly.

"Sabihin mo na lang kasing mahal mo na siya."

I teased her. Here's my mood again.

"Anong mahal at sinong mahal niya Sherg?"

Rand asked out of the blue. Umupo siya at inakbayan si Des. Katabi ni Rand ay si Ty, si Suk naman ay katabi ni Lyn.

"Alisin mo nga iyang kamay mo!"

Des exclaimed.

"Sino nga ba Sherg?"

Rand asked me again, ignoring Des.

"Do you really want to know, Rand?"

I asked in a most irritating tone ever. If looks can kill, I think Des' look will be the death of me.

"Oo, Sherg. Gusto ko."

Rand said while smirking. Si Rand nakisabay na rin sakin.

"Come here, I will tell you."

He walked near me and I whispered my answer to him.

(Des' POV)

Tinitingnan ko lang sila ng masama. Umayos na ng upo silang dalawa at tumatawa ang mga mokong.

"Siya ba? Hahaha!"

Tanong ni Randcris habang tawa ng tawa.

"Oo. Siyang siya. HAHAHA!"

Alam mo ba iyong pakiramdam na hindi mo nahinuha ang biro? Ganyan. Ganyan na ganyan ang nararamdaman namin ngayon.

"Sino ba?"

Inis kong tanong. Eh! Nakakainis naman talaga eh. Para kaming engot dito.

"Si siya!"

Napakunot ang noo ko sa sinagot ni Sherg. Ano daw?

"Ano? Sinong siya?"

Hula ko, nakikita na nila ang ugat ko sa aking mukha. Naiirita na ako! Iritang irita!

"Si siya. Yung siya. WAHAHAHA!"

Tawang-tawang sabi ni Rand. Ganoon? Malapit na rin sila sa isa't isa?

"Nakakainis naman kayo eh."

Galit kong sambit at sinipa ang sahig.

"Yan kasi, madaling mapikon. Pikonera."

Nagsalita si Lyn. Ang galing!

"Tumahimik ka, Lyn! Kasali ka ba sa usapan?"

Galit kong tanong sa kanya. Masamang tingin ang ipinukol ni Lyn sa akin. Nakikisabat eh.

"Huyy Des! Ikawng babae ka---"

Hindi ko na siya pinatapos at tumayo na sa aking inuupuan.

"Tingnan mo, pikon ka rin eh."

Inis kong sabi at inirapan niya lang ako.

"Girls, stop arguing."

Napatayo si Lyn sa sinabi ni Sherg.

"IKAW KASI EH!"

Sabay naming sabi ni Lyn sa kanya. Lumaki ang mata ni Sherg na halatang nagulat sa akusasyon namin sa kanya.

"What? Why me?"

Tanong niya habang inilapat ang kanyang kamay sa kanyang dibdib.

"Girls, stop it."

Agad na sabi ni Rand. Ang kj ng lalaking ito. Ganito naman talaga kami kapag naglalaro. Kakaiba talaga kami. Lokaret kasi kami. Ganyan talaga siguro kapag malapit kayong kaibigan.

Nagtinginan na lang kami ni Lyn at sabay kaming ngumiti.

(Lyn's POV)

"Girls, it's better if we will talk about the upcoming event."

Sabi ni Ty. Tama siya. Kami pa naman ang inutusan ni Madame Principal. Pero in fairness, kinilig ako sa ginawa niya kahapon. Kinikilig pa rin ako hanggang ngayon. Ayy teka, ano ba 'tong iniisip ko? Erase erase. Ang dapat kong isipin ay ang pinapagawa ni Madame samin. Dapat bilisan namin 'to. Bukas, pagpa-practisin na namin sila.

"So Sherwin, isa ka sa napili ni Madame na candidate. Game ka ba?"

Tanong ko sa kanya. Dahil kung hindi siya papayag, gagamitan ko siya ng charms ko.

Tumango naman siya. Ganun naman pala eh. Madaling kausap.

"So, everything is clear."

Hmm... may nakalimutan ba ako?

"Des, ikaw ang magpeperform ng special number."

Sabi ni Ty habang nakatingin sakin. Oo nga pala. Nakalimutan ko.

"Talaga? Siya ba ang pumili sa akin?"

Taas kilay na tanong ni Des.

"Yup."

Sagot ko habang nakatigin kay Ty. Nginitian niya naman ako. Ehem.

"Sige"

Kalmang sagot ni Des. Oh diba? 200 percent confident.

"Wow! You know how to sing?"

Kumunot ang noo ni Des sa tinanong ni Rand na para bang sinasabi niya na 'lahat naman siguro, marunong kumanta'.

"I mean, you're a good singer?"

Rand asked properly pero inirapan lang niya. Ang sungit niya talaga kay Rand.

"So final na yun ha."

Sabi ko at tumayo na.

"And don't forget the rehearsal tomorrow."

Sabi din ni Ty sa kanila. Nakalimutan ko na naman. Ano bang nangyayari sakin? Mabuti na lang nandiyan si Ty para tulungan ako.

Tumayo na nina Sherg and Des. Umalis na kami sa cafeteria. Nagpaiwan lang ang tatlong lalaki. If I know, mahihirapan ako kay Sherg bukas.

--------------------


Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.