Solana's Last Mission

All Rights Reserved ©

Summary

Limang taon ng patay si Solana Marie Montevera dahil sa matinding accident pero ang mga mahal niya sa buhay ay hindi parin nakakawala sa masakit na pangyayari. Ngayon, binigyan ng Last Mission si Solana at ayun ay: mangoleta ng limang (5) letting go tears sa mga taong mahal niya sa loob lamang ng thirty (30) days. Kakayanin kaya ni Solana? - SHORT STORY

Genre:
Drama / Fantasy
Author:
ThatsVera
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
16+

Simula

Last Mission Agreement

This agreement states that Solana Marie Montevera (Missionary) agreed to have her last mission on Earth for thirty (30) days. Her mission is to collect five (5) 'letting-go- tears' to her loved ones. If failed, the Missionary must face the consequences and should be brought to trial.

The Terms and Conditions listed below must be strictly followed by the Missionary whoheartedly.

Terms and Conditions:

I. Solana Marie Montevera is required to do this mission secretly by not telling the people involved about this agreement for the peace and protection of the other World. (Heaven)

II. Solana Marie Montevera should finish her last mission on Earth for thirty (30) days only. Extension of deadline is not allowed.

III. Solana's last mission is to collect five (5) letting-go-tears from her loved ones.

IV. All orders must be strictly followed. Failure to follow a single order will have a punishment. If the Missionary succeed on this mission, there will be a reward but failure to finish the mission, the Missionary must face the consequences and should be brought to trial.

V. Once the Missionary signed the Last Mission Agreement, she can no longer turn back on this mission.

I hereby acknowledge that I have read, understand and agree to the terms and condition of this contract relating to the Last Mission.

Signed by: __________.


"Sigurado ka na ba sa gusto mo?" tanong ni Hannah sa akin habang tinititigan ko ang contract na pinakita niya sa akin ngayon.

Si Hannah ay isang anghel na nagbabantay sa amin ngayon sa Middle World — kung saan dito namamalagi ang mga kaluluwa na hindi pa nakakaakyat sa Heaven.

"Ano bang nangyayari kapag hindi natapos ang mission?" tanong ko

Nagkibit balikat siya sa akin, "Hindi ko alam at walang nakakaalam, Solana. Nakita mo naman diyan, magkakaroon ka ng trial kapag di ka nagtagumpay sa mission mo. May mga sabi-sabi na nagiging evil spirit ka o di kaya'y napupunta sa impyerno ang kaluluwa mo. Mayroon namang nagsasabi na pwede kang maging ipis o daga sa susunod mong buhay... wala talagang may alam, Solana."

Mabilis ko naramdaman ang kaba at takot sa aking puso. Ayokong mapunta don o kaya'y maging masamang espiritu! Kahit kailan ay hindi ko gugustuhin mangyari yon!

Okay na sakin maging ipis! Magiging mabait na ipis na lamang ako at hindi lilipad na para 'bang paru-paro.

"Sabi dito, may reward daw makukuha kapag nagtagumpay. May ideya ka ba, Hannah?"

"Pasensya ka na Solana. Tanging ang Diyos lang ang makakapagsabi kung anong reward ang pwede mong makuha..."

Ngumiti ako rito at binasa muli ang kontratang nasa harap ko. Kung titignan ay mukhang madali lang ang mission dahil mangongolekta lang ako ng luha pero hindi ito basta simpleng luha lang.

Its a letting go tears! Isa ito sa mga mahihirap na kunin na klase ng luha sa mga taong mahal mo at lalo na kung patay ka na tulad ko...

Kakayanin ko ba?

Napabuntong hininga ako at kinuha ang ballpen sa lamesang nasa harap namin, "Pipirma na ako Hannah..."

Gusto ko lang naman itong gawin dahil pagod na akong makita ang pamilya ko na umiiyak. At isang dasal lang naman ang lagi nilang sinasabi sa Panginoon at ayun ang makita muli ako kahit sa sandaling oras lang — kung ito ang magpapasaya sa kanila ay isusugal ko ang sarili ko.

"Bawal ka umatras kapag napirmahan mo na yan." pagpapaala ni Hannah sa akin pero binalewala ko ang sinabi niya dahil pinirmahan ko parin ang kontrata.

No turning back. Buo na ang loob ko.

Binigay ko muli ang papel kay Hannah at nag-aalala ang kanyang mukha nang tignan niya ako. Normal lang na mag-aalala siya dahil sa limang taon kong pagkamatay, siya ang nag-aalaga sa akin sa Middle World.

May kinuha siya sa drawer at maya-maya lamang ay may inaabot siyang kwintas sa akin dahilan para kunin ko ito sa kanya. Hugis teardrop ito at sa gitna ay mga limang crystal beads na nakapalibot.

"Ang kwintas na ito ang magiging gabay mo para sa mission mo. Sa bawat crystal beads mapupunta ang luhang makukuha mo." pagpapaliwanag niya

Tumango ako at ngumiti, "Salamat, Hannah." sabi ko at pinigilan ko ang sarili na wag tumulo ang luha sa aking mga mata. Takot at saya ang nararamdaman ko ngayon.

Takot dahil hindi ko alam kung magtatagumpay ako o matatalo ako sa mission na ito. Saya naman dahil matutupad na ang dasal ng pamilya ko.

"Alam mo ba kung bakit madaming kaluluwa na pinipiling magstay rito sa Middle World?" she asked

Umiling ako at inantay ang susunod niyang sasabihin sa akin.

"Kaluluwa 'man sila ay mahirap parin para sa kanila na mag let go sa mga taong naiwan nila. Regret is a form of punishment for those who died already." sabi ni Hannah

Hinawakan niya ang kanang kamay ko at ngumiti...

"Kaya sana ikaw, sa loob ng thirty days gawin mo na lahat ng gusto mo at sana matutunan mo rin silang i-let go..."

Continue Reading
Further Recommendations

Karina Garcia: Very good storyline always green 40 every beck I don’t know what else I wouldHow long everyone leave it

racheldoyle76: Amazing loving all books so far

Stephanie: Heartbreaking story so far

Maddie Cooper: Jjjjjjjjjjjjjjjjj

Stormie Pope: V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v. V v v v v v v

Kimaya Ukidave Pawar: Mafia is the word having its both sides

More Recommendations

kirstielowry96: This is my 2nd time reading this story. I could not put this book down!

Jackie Jenkins: Love it! love it!! Very well detailed. Exciting to read.

Monalysa0zy: Interesting book. I love it so far 😊

dawnflynn: Great story, written so well. The details make it easier to feel like you are there. The author makes you feel everything the characters go through. Love, laughter, heartbreak, action, and some real hot scenes 😉🔥 Truly awesome story

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.