His Maltreated Wife

All Rights Reserved ©

Chapter 1

Airen's Pov

NAPA BANGON ako sa aking kinahihigaan dahil sa labis na pagkagulat.

"ANO? HIHILATA KA NA LANG BA DI'YAN, HA? TUMAYO KA. MAGLUTO KA DAHIL NAGUGUTOM NA AKO!" Bulyaw niya sa akin matapos akong buhusan ng isang baldeng tubig.

" A-ano ba, nasasak-tan ako." impit kong turan nang hawakan nito ng mahigpit ang aking braso.

"Nasasaktan ka?" tanong niya. Tumango ako bilang tugon.

" I DON'T CARE." walang pusong bulyaw nito. Napayuko na lang ako at napa iyak.

" 'Wag kang tumunganga lang di'yan. Walang silbi." saad niya at lumabas ng kuwarto ko.

Ang aga-aga, ito agad ang bungad niya sa akin. Sanay na ako pero hindi naman ko ganun kamanhid para hindi maramdaman na wala siyang pakialam sa akin. Marahan akong tumayo sa kama at pumasok sa banyo para gawinang morning rituals ko.

Ako nga pala si Airen Faith Salvez-Andrews. Ang lalaking yun? Siya si Cluan Sage Andrews at asawa ko siya.

Oo, asawa ko siya. But he never treated me as he's wife.

Pagkatapos ko mag ayos ay tumungo na ako sa kusina para maghanda ng almusal. Medyo tinanghali kasi ako ng gising kaya siguro pinasok na niya ang kwarto ko. Araw-araw naman kasi kung gumising ko ng madaling araw para ipaghanda siya ng agahan, pero ngayon medyo tinopak yata siya at mas nauna pa sa akin'g gumising.

Egg, bacon, at fried rice lang ang mga niluto ko. Nagtimpla na rin ako ng kape para sa asawa ko. Matapos kong magluto ay tinawag ko na siya.

" Cluan, kakain na." sambit ko sabay katok sa pinto ng kwarto nito.

*No response*

Ilang sigundo rin akong kumatok.

Dahil sa wala akong sagot na natanggap, pinihit ko na ang doorknob at marahang dumungaw sa kanyang kwarto.

Hindi ko maiwasang hindi mamangha sa kabuuang disenyo ng kwarto ng asawa ko. Black nd white ang motif nito kaya kitang-kita rin kung gaano ito kalinis. Masarap sa pakiramdam ang sinoy ng hangin na umikot sa buong kwarto dahil sa nakabukas na bintana.

" Cluan?" tawag kong muli sa kanya.

Papasok na sana ako sa kwarto niya nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napatulala na lang ako sa aking nakita.

Holy shippers! Ang yummy ng hubby ko!

" Done fantasising, bitch?" napayuko ako dahil sa sinabi niya. Siguradong pulang pula na ang buo kong mukha ngayon.

" What are you doing here?" walang emosyong tanong niya.

" Ah, a-ano, k-kasi ano..." utal utal kong sambit. Anak ng tupa! Sino ba naman kasing babae ang hindi mauutal kung ganto ka-yummy ang kaharap, di'ba?

Kinunotan niya ako ng noo, senyales na naiinis na siya.

" I mean ano, kakain na- oo tama, kakain na. Sige, bababa na ako. Magbihis ka na para makakain ka na." sabi ko sabay kamot ng ulo.

Aalis na sana ako pero tinawag ako ni Cluan. "Hey, bitch."

"B-bakit?" usal ko habang hindi pa rin makatingin sa kanya ng diretso.

" I want you to pack your things. Lilipat ka ng kwarto."

" Bakit?"

"Anong bakit?" inis na tanong niya."Dito muna pansamantala si Jessica. I want her to stay in your room kaya simula ngayon, sa kabilang bahay ka na matutulog."

May magkarugtong kasi na mansyon na pag-aari sina Cluan. Dito kami sa isang mansyon nakatirang mag-asawa. Sa kabilang mansyon naman ay ang tinitirhan ng mga magulang ni Cluan at ng kapatid niyang si Mia. Halos limang buwan na rin silang hindi umuuwi kaya kaming dalawa lang rito ng asawa ko.

" Are you listening?" taas kilay nitong tanong, dahilan para bumalik ako sa aking ulirat.

Dahan-dahan akong tumango bilang tugon.

"Then, get lost." utos nito.

"Stupid." Rinig ko pang sambit ni'to bago ako lumabas ng kanyang kuwarto.

Pagkasarang-pagkasara pa lang ng pinto, kasabay ng pagbuntong hininga ko ay bumagsak rin ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan.

Here we go again.

Palagi naman di'ba, Airen? Sanay ka na dapat pero bakit sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ng babaeng iyon, hindi mo pa rin mapigilang umiyak? Sanay ka na, itatak mo sa isip mo.

Iisa lang naman ang sagot sa mga tanong ko, eh. Jessica is his great love. The only woman he's willing to fight for. He's willing to give up everything for her. But one day, I came and ruined everything. He lost the woman he loves because of me. Call me desperate but what can I do? Hindi ko kayang mapunta sa iba ang lalaking mahal ko. Yes, it was a selfish decision but I don't care. Mahal ko siya kaya lumaban ako.

Hindi ko na nagawang bumalik pa sa kusina dahil kailangan kong maglipat ngayon. Tiyak tatamaan na naman ako sa asawa ko kapag dinatnan ni Jessica ang mga gamit ko sa loob ng magiging kwarto niya.

Martyr? Siguro nga, pero kita ko namang may kaunting kahihiyan pa ang asawa ko, dahil kung ibang lalaki iyon ay malamang nasa iisang kwarto sila matutulog.

"Haaayyy! Nakakapagod." usal ko at humiga sa kama. Nakakapanibago man, wala akong magawa. Kailangan kong sundin ang asawa ko.

Matapos ang thirty minutes na pahinga ay muli akong bumangon para ipagpatuloy ang aking ginagawa.

Saktong 10:30 ng umaga ako natapos maglipit ng gamit. Kulay sky blue and white ang motif ng bago kong kwarto, at mas malaki kaysa sa dati.

Tumungo na ako sa kusina para magluto ng tanghalian. Uuwi kasi si Cluan para kumain pero this time, kasama na niya si Jessica.

Jessica na naman.

Masakit man isipin pero iyon ang totoo. Si Jessica ang tunay na mahal ng asawa ko at wala akong magagawa roon. Hindi ko nga mapagsabihan ang asawa ko, ang paghiwalayin pa kaya sila.

Jessica is his happiness.

She's the woman of his dreams.

She's the only woman he'll need forever.

While me?

I'm just his punching bag whenever he is mad

I'm just his desperate wife who's willing to do anything for him.

His martyr wife who's willing to endure all the pain just to be with him.

For the last five years of being his wife, walang araw at gabi akong nangulila sa kanya at sa pagmamahal niya. Limang taon akong nanlilimos ng awa at pagmamahal, na kahit kailan, hindi niya ibinigay.

Bakit? Dahil kay Jessica.

'Airen, look how suffering you are now. Pilit mong pinu-pursue ang pantasya mo kahit sinasampal ka na ng realidad. Bakit ba ayaw mong sumuko na lang? Hayaan mo na sila ni Jessica. Ganyan ka na ba talaga katanga?

Mga katagang paulit-ulit sa isipan ko.

Pero hindi ko maawang bumitaw at iwan siya, kasi mahal ko siya kahit hindi niya pa ako mahal. Mahal ko pa rin siya.

I love him. That's the reason why I'm still holding on even if it's so hard.

Napa buntong hinga na lang ako.

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.