Write a Review

Chasing Sunsets

All Rights Reserved ©

Prologue

This is a work of fiction.

No part of this story may be reproduced or transmitted in any forms without the permission from the author.
•••
Hope Marie Gonzales

Juaquin Santos
•••
Chasing Sunsets
Do you know about the Cycle of Acceptance or the Five Stages of Grieve by Kübler-Ross? Ito iyong mga pinagdadaanan ng mga taong may mga terminal illness o malalang sakit hanggang sa nalalapit na nilang kamatayan.
D e n i a l

"Baka maling test results ang nabasa sa akin.", yeah marami akong nababasa at napapanuod na ganoon, nagkakamali ng findings.A n g e r

"Hahaha langya naman oh, sa dinami dami ng masasamang tao rito sa mundo bakit ako?", pwede namang iyong mga corrupt officials nalang!B a r g a i n i n g

"Lord, God, Papa Jesus, Mama Mary sa lahat ng santo na nakikinig at nakatingin ngayon sa akin. Promise linggo linggo na akong magsisimba. Mas magpapakabait pa ako lalo.", paki-extend lang po ang buhay ko.D e p r e s s i o n

"Didilat pa ba ako? Babangon pa ba ako? Maliligo pa ba ako? Kakain pa ba ako? Mamamatay na rin naman ako.", hindi pa ako nagkakaboyfriend.A c c e p t a n c e

"Hmm, maganda itong isang kabaong simple but classy. Saka cute ng color nitong line sa gilid, rose gold, my favorite color. Sige, ito nalang akin.", ang gaganda ng napili ko, my ideal funeral.• • •
H e r

Katatapos ko lamang magbalot at magsalansang ng mga gamit ko sa ilang karton. Itong living room palang ang natatapos ko, bukas ay ang kusina naman ang aasikasuhin ko. Marahan kong pinagmamasdan ang buong living room nang mapansin ko ang isang pamilyar na kuwaderno na nakaibabaw sa sofa set ko na natatabunan na ng puting tela. Lumapit ako roon at naupo sa sahig. I crossed my legs and placed the book on the coffee table in front of me before I opened the cover and several pages, until I reached the last and current page.5 Hope's Wishes

before her 25th birthday.

✔️ 1. Visit Intramuros and Fort Santiago

2. Ride in ferris wheel

3. Shout in the cliff.

4. Camping.

5. Sleep between sky and sea.Smile drew in my lips while reading each word on my mind and tracing them using my index finger word. I wrote this last year, week after my 24th birthday. Every year I created my five wish list and accomplished them before my next birthday. Parang gift ko na rin sa sarili ko, and of course I felt some fulfillment kapag natutupad ko lahat. May checked na nga itong unang wish ko.

Me with my co-workers visited the Intramuros. Biglaan lang din 'yun dahil sa may event din ang team namin sa Maynila. Hindi ko iyon inaasahan tulad nang pagkawala ng malay ko sa gitna ng pamamasyal namin.

Naghahanap kami noon ng makakainan sa loob ng Intramuros nang bigla raw ako matumba. Nagising nalang din akong nakahiga sa isang hospital bed. Supervisor namin ang una kong nakita dahil wala narin akong pamilya, siya nag-asikaso ng lahat habang wala akong malay ng tatlong araw.

Yes, I was unconscious for three days and when I knew why it's feels like I lose my senses again.

I am diagnosed with glioblastoma, the grade 4 or severe stage of having a brain tumor. Same caused why my father died when I was fifteen.

Halos limang buwan na rin mula nang malaman ko ang sakit ko. Hindi naging madali. Sino ba naman matutuwa kung malaman mong may taning na ang buhay mo?

Mahirap.

Masakit.

Nakakapanghina.

Nakakasira ng pag-iisip.

Pero kailangan kong tanggapin.

Kung ito talaga nakatakda sa buhay ko, 'di ba?

Haha bakit pa ba ako nag-e-emote? I am done na from my own drama.

I need to move forward until I reached my end.

Binaliktad ko ang kuwaderno at nagsimulang humanap ng pahina sa likuran na walang sulat. Agad kong inabot ang isang ballpen na nasa table malapit sa akin.I started to write.


5 Hope's Wishes before

she die.


. . .

🌺

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.