Zarina

All Rights Reserved ©

Summary

Zarina is her name and will only her name because Clarence was long dead

Genre:
Drama / Romance
Author:
AriaNee
Status:
Ongoing
Chapters:
4
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Chapter 1


Today is sunny day and supposedly our relax day kaya nga lang pinatawag kami ng Kuya namin sa kompanya dahil may importante daw itong sasabihin. I guess may bagong client na naman kami.

“Via”

“Yes Ate?”

“Anong oras dating ni Kuya Atlas?”

“Mga 10 am yata Ate, why?”

Vianna Zenon my little sister, 26 and a famous Architect she ’s one of the best in our Company kaya nga lang masyadong man hater.

“Bat ang aga natin? It still 7:30 in the morning”

“Ate hindi tayo may ari ng daan iwas traffic na lang tayo, alam mo naman si Kuya Atlas ayaw nung na lelate tayo”

“Yeah yeah coz its not a good example sa mga employees natin” I said. Via just smiled at me.

Well Via was right nag s start na ang traffic kaya 9 am na kami nakarating sa kompanya.


ZENON GROUP


Well our Grandpa built these empire kaya ngayon kaming mga apo niya ang nagpapatakbo na nito. My brother Atlas Zenon is the current CEO of the company, well his also an Architect at the same time a businessman. Ang chairman pa rin naman nga Zenon Group is my father Zander Zenon.


“Zarina Zenon are you listening?”

“Huh?” Napalingon ako kay Via.

“May sinasabi ka?”

“Absent minded ka na naman ano ba kasing nangyayari sayo this past few days?”

“I’m just tired katatapos lang natin sa isang project and now ito na naman”

“How did you know na trabaho na naman tu?”


I just look at Via at nilampasan ito.


Alam na alam ko kaya ang hilatsa ng bituka ng Kuya namin. Sobrang workaholic nun.


May mga nakakasalubong akong mga empleyado, they greeted me pero nakikita ko sa mga mata nila ang takot, I’m famous for being terror here in the company pagtrabaho kasi trabaho talaga yun ang motto ko.


Hindi lang pala kami ni Via ang pinatawag kasama ang mga team namin. I’m also an Architect at the same time an Interior Designer, while Via is also a Computer Engineer.


Dumating na si Kuya kasama ang mga alipores niya, mga assistant at secretary niya. Ang dami nila puro na ka suit and tie pa.


“Hi everyone! Good that you’re all here, I have a very good news”
Napatingin si Kuya sa amin ni Via.


“Malvar Group and Elzan Group chose us to build their Luxury Island and Inland Resort, The Atlantis”


“Zari, Via gusto kong kayong dalawa ang humawak sa project na tu, this will be the biggest project of the company this year, I want the Team Alpha and Team Omega ”


Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig.


The Noble Family, Malvar and Elzan.


"I'm on vacation Kuya, ikaw na lang" I said lazily, iniwas ko ang tingin dito. I look at Via I know she knows what I'm thinking.


"Me too" Via said, siya na ang tumingin kay Kuya.


"No! After this I'll give you one year vacation!"


"No Kuya, don't want to"


"Ayaw niyong dalawa?" Napalunok ako, sobra kasing seryoso ang boses nito.


"Kuya naman kasi we've been working our ass this year" Via said.


"This will be the biggest project ng Zenon Group and I want the best of the best to handle this that's why I'm choosing the two of you to handle this project, please after these I'll give the two of you whatever you want"

Seryoso talaga si Kuya Atlas na ipahawak sa amin ni Via ang project na tu. Sasagot pa sana si Via ng pigilan ko ito.


"I want you to bring Ate Selene and Voltaire in the Mansion " Natigil si Kuya sa sinabi ko.

Via look at me then grinned. Selene McBride was Kuya's ex gf na nabuntis niya, they had a kid and I want my nephew to experience having a complete family.

"Not that Zari"

"Then give that project to the other team, marami naman tayong magagaling jan, Via and I will have our vacation with Selene and Volt, Via saan kaya tayo magbabakasyon, what do you think?" I look at Via and she's smiling.

"Zari this a big client!"

"Kuya did you forgot your promised last time?" Via asked.

Nag promise na kasi ito na pagmatapos na namin ang Tower ng Dragon Corps. he will gave us a vacation.

"I didn't expect that the Malvar Group will contact me" Kuya Atlas said.

"Then bring Ate Selene to the Mansion" Via said.

Nakapamaywang si Kuya na nakaharap sa amin lahat, nakikinig lang ang mga teams at assistants ni Kuya sa pag uusap naming magkakapatid.

"Everyone out! I need to talk to my sisters!" My brother's voice were quite loud kaya nag sialisan agad ang mga team namin ni Via.

"My Kuya said everyone out, why you still here?" It was Via at napatingin ako sa secretary ng kapatid ko na hindi lumabas, napataas ang kilay ko, she's Trixie and my Kuya's secretary. Via and I don't like her dahil alam namin ni Via na she's a damn snake.

"Trix labas ka muna" Kuya said.

"But-"

"Why? Are you part of the family?" I asked, I saw her gulped at mabilis na lumabas. Takot rin pala ang gaga sa akin.

"You two, why are you doing these? Malvar and Elzan is big client bakit ayaw niyong tanggapin?" Kuya asked.

"Because we need a vacation para sa aming pagbabalik makakapagtrabaho kami ng maayos" Via said sarcastically, magsisimula na naman ang sabong ng dalawa.

"Zari, Via just these once! Just do these!"

"Then do what I said Kuya bring my Sis-in-la and nephew to the mansion, should I tell Dad about these?"

"Fine! I'll see the two of you tomorrow Casa Malvar at 10 in the morning"

"For what?" Via asked.

"We will be meeting the Malvar Group and the Elzan Group"


I guess its time to meet my biological family.


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Obsessed : I LOVED THIS STORY ITS JUST THE BEST MIX 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Cristel Vermeulen: Amazing, beautiful and very intriguing.

amalia3026: Fun quick read

smyunique3: I like the plot of the book it's very And the characters little bit of spice

Farheen Asad: Really really enjoyed it

More Recommendations

Melissa Syverson: Every book is different. No two are the same. There is this great combo of the godmother and her assistant, right hand man, Pierce. Amazing heros and forces to behold. I was expecting more dancing but the date night was nice. All in all 5 stars.

Simi: Hello friends I am a young fashion model and Independent part time work as Call Girl so if any one want to personal services and whole body massage by me so please visit my website for more information about my services and contact me anytime. Mumbai Call Girl

rosm: This is a definite must read, but start with the first novel or this one won't make sense. I'm really liking this series with its twists and turns, keeping you at the edge of your seat.

chungshantae344: I loved every last second of reading these books, from the beginning to the last letter of the last chapter of the book. No one is perfect and there are some mistakes in spelling and grammar, but nothing that could not have been over looked. This series was a 10/10 and I most definitely will be r...

Lilla Townsend: I would recommend this book to my book lovers friends it it very good interested reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.