Zarina

All Rights Reserved ©

Chapter 2


"Sa tingin mo makilala kaya nila ako?" I said to Via, she's driving the car.
"I guess not, you've changed physically"
"Yeah you're right"
"They might thought that you look familiar"
"Hayaan mo sila" I said while grinning.
Pagdating namin sa Casa Malvar kararating din nila Kuya parehong napataas ang kilay namin ni Via ng makita si Trixie. Sa lahat lahat ng PA at Secretary ni Kuya ito pa talaga ang sumama.
"Good both of you here" Kuya said.
"Kuya sana si Melvin na lang sinama mo" Via said. Nawala ang ngiti ni Trixie sa sinabi nito.
Via and I knew kung anong klaseng babae si Trixie, isang beses kasi na nakita namin ito na may balak na masama sa Kuya namin nung minsan nalasing ito.
"Melvin's mother is currently in the hospital kaya si Miss Loayon ang sinama ko"
"Oh my! Ganoon ba! We should pray for fast recovery of his mom" Via said.
"Yeah let's do that"
Pumasok na kami sa Casa Malvar giniya kami ng reception sa isang private hall. Medyo marami ang tao at puro kilalang businessman. Napatingin sila sa pagdating namin.
This is not a private meeting. Sinamaan ko ng tingin si Kuya, Via look at me nervously. Ayaw na ayaw ko kasing umattend sa mga gathering na gaya nito.
"Isasabay na ng Malvar ang announcement sa pagpapatayo ng The Atlantis sa engagement party ng anak nila"
"You should inform us first" malamig kong sabi.
"Para hindi kayo magpunta?" Kuya look at me seriously, he really know how to mess with me.
May mga businessmen na nagsilapitan sa amin, well we are quiet famous in the business world lalo na si Kuya na tatlong taon palang sa pagiging CEO pero isa na ang Zenon Group sa pinaka kilalang kompanya sa buong mundo.
"Oh the Zenon's are here" Ngumiti na lang ako sa businessmen na nagsimula ng lumapit sa amin.
After a little bit of talking with the people around, Via and I excused ourselves. We choose the table na medyo malayo sa karamihan.
"And Look whose here!" Pareho kaming napangiti ni Via ng makilala ang nagsalita.
"Xavier Malvar!" sabay naming sabi ni Via, he hugged us both.
Xavier Malvar is the bastard son of Mr. Robert Malvar and a good friend of ours.
"How are you girls?" He asked.
"We're good"
"I heard both of you were quiet famous in the business world" he said.
"Those were just humors Xavier" I said.
"Still the Ice Queen Zari and Ice Princess Via, magkapatid talaga kayo"
"Everybody may I have your attention, This is a meaningful day for both Malvar Family and Elzan Family, a beginning of beautiful union of the two families. The engagement party of Mr. Titus Malvar and Ms. Calliope Elzan. Around of applause please"
I sneered. Looking the woman whom I once adored makes me feel so upset, she look like an angel outside but I knew who she is inside.
"Isn't she beautiful?" Xavier said.
"Don't think so" Via said.
Dahil sa nawawalan ako ng gana manood sa kadramahan ng mga tao lumabas ako ng hall at pumunta sa garden ng Casa Malvar. I need to breathe seeing my biological family made me remember the past I want to forget.
"Clara?!" Nanlamig ako bigla sa nagsalita, he grabbed my arm kaya napaharap ako dito.
"I'm sorry" He apologized immediately when he saw my face.
I look at the man coldly, Wow isn't these so amazing, it's my dear brother Helios Elzan.
"I thought you're my long lost sister"
"Before grabbing someone make sure to verify the person first, you're making me uncomfortable Mister" I said coldly.
"Your voice is also the same, I'm really sorry I didn't mean to make you uncomfortable, siguro na mimiss ko lang talaga siya" He said.
Hypocrite. Gustong gusto kong sabihin dito.
"Zari? Kuya Atlas is now looking for us" Si Via na halatang nagtataka na makitang kasama ko ang isang Helios Elzan.
"Helios! Hi man!" Even Xavier is here.
"Xavier you knew them?" Helios asked.
"Yep, these two girls are good friends of mine, the Zenon Sisters, Viana and Zarina"
"Oh I'm really sorry on grabbing you Miss Zarina Zenon" Helios said.
I just look at him at nilapitan si Via. I hate him, I hate my brother Helios Elzan.
"Let's go" Via nodded and we left sumunod naman si Xavier sa amin.
I was informed na sa isang private room namin haharapin ang both family, nandoon na si Kuya Atlas kami nalang ang hinihintay

Then its time.

-Arianee
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.