Scandalous

All Rights Reserved ©

Summary

Kendra Irra Nieves wants nothing but to keep her family's name clean. Even as the pawn in their game, she believes that one wrong move and it will affect her family like a ruthless domino effect. However, the moment Karrick Batalier laid his eyes on her, all of her vows and promises flew out of the window and will never be seen again.

Genre:
Erotica / Drama
Author:
Tacos
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Chapter One

"Ah, and this is Janella, twin sister of Mikaella. Ruth, sister of Reese and Kierra, youngest sister of Kiosk." Ricamille said with a playful smile.

Saglit na nagkatinginan ang tatlong magkakabanda na nakatingin sa mga babaeng nakatayo sa kanilang harapan. Isa sa kanila ang nag angat ng tingin tila ba'y nagtatanong anong ginagawa niya doon.

Kierra is still wearing her uniform. Abot sakong ang haba non at ang mga manggas naman ay abot sa pulsohan. Kierra gave a little smile to Daxxon. She knew him. He is want her parents called 'the bad influence' friend to her older brother Kiosk but he never appears to be a threat or did anything bad. Therefore, Kierra concluded her parents are just judging Daxxon Villarica by his cover. Nasaksihan niya kasi gaano ito kabait na kaibigan sa kuya niya and she salutes him dahil pili lang ang nakakatagal sa ugali ng kuya niya.


"What are you doing in here, Kierra?" Si Leo bago ito nag buga ng usok mula sa vape nito at bagong dating lamang. Sumulpot ito sa likod ni Daxxon, Crake at Trevor.

Crake shook his head as if he's disappointed with how Leo appeared to the minors in front of them bago ito nahimik na nag excuse at bumalik sa loob.

Silence fell in between them. Kabadong pilit pinapanatili ni Kierra ang pekeng ngiti sa mga labi habang masamang tinititigan siya ni Daxxon.


Leo huffed. Doon napaigtad si Kierra at napagtanto na nag nandoon na si Leo. Being stared by Daxxon can make your forget your surroundings. Hindi dahil nakakainlove kundi parang naka cross examination ka sa harap ng korte at isang maling salita ay kulong ka. Daxxon's green eyes are sharp and screams cunningness despite of his playful and dump facade there lies a guy Kierra knows so well why Daxxon and her brother gets along.


" Tatambay nalang tayo dito at mag titinginan?" Tanong ni Trevor na nasa hamba pa din ng pinto.


Leo snorted," Ask Kierra. Nabighani ata kay Daxxon at di makasagot sa tanong ko. Titig na titig lang eh."


Kierra's cheeks burned in embarrassment. "Uh, no.." Kierra fiddled with her fingers," Sorry.." she whispered too quietly. None of them heard Kierra but Leo was able to make out the word that she said. Napailing ito sa asta ng bata.


"Diba Kierra you said na your kuya is here?" saad ni Janella sa tabi niya bago palihim na kinurot ang braso niya mula sa likuran. The girl's voice was too sweet, it was sickening the men in front of them.


" Uh, oo." Tango ni Kierra," Kuya L, n-nandyan b-ba si Kuya?" tanong niya kay Leonardo at iniwasan ang mapanuring mga mata ni Daxxon.


The men must have felt Kierra's discomfort and her unnatural behavior when Trevor suggested for her to get inside their band's unit and talk to her brother first bago papasokin ang mga babaeng kasama niyang pumunta doon.


" They're gone."


Saad ni Crake bago ito tumabi kay Kierra habang nakaupo siya sa pang isahang couch. Iniabot nito ang isang baso na may luke warm water at ice pack.


Kierra reach for the glass and took a huge gulp of water bago ito nilapag sa lamesang nasa harap at nalilitong tinitigan ang ice pack.


"Daxxon saw that girl beside who pinched your arm." saad ni Leo at binuksan ang tv.


"H-hindi n-naman...." Bulong niya na nahihiya.


"Alam mo, Kierra sa susunod na may gaganyan sayo, don't tolerate it. Mag sumbong ka sa mga nakakatanda." Trevor said while massaging his temples,"I'm not angry that you because brought them here but, I'm pissed with the fact na parang bunsong kapatid ka na namin at tintrato ka ng ganon!"


Napayuko si Kierra sa lungkot," Sorry po.." she whispered. If she only have the guts to fight those girls without ruining her family's good reputation. Ayaw niyang mabalita sa mga magulang na may anak ang mga ito na war freak. Kierra wants the hardships of her parents to be paid off.


Kierra saw their sacrifices and she didn't want her to be the reason of their failure. Mayor ng bayan nila ang kanyang Ina at Gobernador ng lalawigan ang ama. They've been doing their best to serve and to be sufficient for their people. Ang tiyohin niya naman ay ang presidente ng bansa at ang anak nito ang bise. Sa madaling salita, Kierra's behind the shadow of these prominent leaders of their nation but one wrong move of the pawn can affect the whole game.

Crake sighed," Don't be, Lil Lily. Just don't let anyone do that to you again or I'll do worst that those bitches who forced you earlier."

Doon napag angat ang tingin ni Kierra. Kabado niyang hinuli ang mga mga mata ni Crake pero nakaiwas ito.

"Kuya?" Bahagya siyang pumiyok.

Crake shook his head," Don't ask what. But I assure you, You're now safe from them." Tipid at puno ng penalidad nitong saad.


Kierra slowly nodded," Okay po." Kierra never disobeys. Pag sinabi ng nakakatanda ay sinusunod nito agad. She never want to disappoint these few people who sees her. Ayaw niyang maiwan mag isa at maging mag isa.


The room fell silent before the unit's door burst open.


" Hello mga kakantonan!" Herainne, Wolf's friend and the band's manager waltzed inside.


"I came here with my friends, Keith and Kath. I call them my ka- fingers so don't bother to be shock if I do so and..." napahinto ito noong makitang nakaupo si Kierra sa isa sa mga upoan." OH MY GOSH!" Tili ng dalaga," Kierra my dearest baby girl!" Mabilis nitong tinawid ang distansya nilang dalawa. Mahigpit na niyakap ni Herraine si Kierra," I missed you so much, Darling! Bakit ngayon ka lang? And oh, wait! You're still in your uniform! Whats the emergency at mukhang napasugod ka dito?"Wolf na kasama pala nito ay napangiwi,"Hera, let her speak.""Shut up ka nalang!” Hera hissed.


Bumalik ang tingin ng dalaga kay Kierra na puno ng pag aalala at pagkalak.


"Uh, hihi.." Kierra's response was so awkward it so obvious that she can't find the right words to say. Mukhang naintindihan naman yun agad ni Hera dahil napagbugtong hininga na lamang ito bago mahinang tumango at hinalikan ang noo ni Kierra.

" Anyways, boys..." tawag nito sa apat na binata habang nakaakbay kay Kierra. Kierra shifted from one foot to the other. Magaan naman ang braso ni Hera at hindi sa ayaw niya din magpahawak, sadyang ayaw niya lang ngayon sa matabi kay Hera. Kierra find it uncomfortable to stand beside someone that has the eye of the crowd. Katingin ang apat na pares ng mga mata sa dalaga at pakiramdam ni Kierra ay nakatitig din ang mga ‘yun sa kanya," You'll have a new band member and he will be the drummer. His name's Karrick and he happens to came from the same province of Kiosk and you,Daxxon!"


Kumurap si Daxxon," Karrick?" nagsalubong ang makakapal nitong kilay," You mean Karrick Batalier?" dagdag nito sabay bitaw ng mabigat na hininga sa ilong.


Hera sophisticatedly raised her brow to Daxxon,"Yes. That’s the man." Hera said proudly.


"Fuck."
Continue Reading
Further Recommendations

Amy McCain: Absolutely loved it. I wish it went on and on. The characters were hysterical..love the neighbors..I could read about them over and over again. ❤️🥰

Liezl: Awesome and steamy

Ashley Jones: Kinky, creepy, and all and all good

Reading cookie : I love this book, I didn't want the chapter to end. This is an amazing story, I love it too much.

sarah: This book and the ones in this series are so addictive.

Melissareads: So far I can't believe that we are talking about adults that act like they are teenagers so I guess I hope that this story ends on high note.

Moonlight Goddess: ✨Another story, another slay✨ from dear miss A.~

Sheba Vaimoso: Love a happy ending 🙂

More Recommendations

maggiev8mv: I thought it was a fun ride. I enjoyed the journey. An easy read.

sokneeuh: Great story! I love it!

emobluepink23: I really wish the book was longer. I'd like to see their life together.

Mohasweta: The story was short and wholesome. I enjoyed it a lot, ngl it gave me butterflies.

SkyeJOelofse: I'm dying!!! This is epic! Best one I've ever read!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.