Write a Review

[Hi Trừng] Vại mật ca ca

Summary

.

Status:
Ongoing
Chapters:
180
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Lưu ý trước khi xem

Những điều cần lưu ý trước khi xem truyện!

---

Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

---

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư]

CP:

Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng)

Vong Tiện (Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện)

Tác giả đồng nhân: Vại mật ca ca

---

LƯU Ý:

- TRUYỆN TRONG NHÀ CHỦ YẾU LÀ ĐỒNG NHÂN (FANFIC) LIÊN QUAN ĐẾN GIANG TRỪNG, CHỈ CHIA SẺ CHO CÁC BẠN CÓ CÙNG SỞ THÍCH.

- VUI LÒNG KHÔNG CAP LẠI TRUYỆN MANG VÀO CÁC GROUP/ PAGE CHUNG CỦA MA ĐẠO TỔ SƯ.

1. Đây chỉ là bản QT dịch thô. Chủ nhà không có quyền hạn đối với các tác phẩm trong này.

2. Có một số truyện đánh giới hạn độ tuổi R18+, xin chắc chắn bạn đã đủ tuổi để xem, chủ nhà không chịu trách nhiệm nếu bạn đã biết mình không đủ tuổi mà vẫn tiếp tục xem.

3. Truyện up phi thương mại, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại, xin đừng đem truyện up lại vào các trang web truyện online khác.

4. Truyện chỉ dành cho các bạn yêu thích Giang Trừng trong tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư và các couple fanship của Giang Trừng, NẾU BẠN KHÔNG THÍCH XIN ĐỪNG ĐI NHẦM VÀO.

5. Fan Giang Trừng nói riêng và fan Ma Đạo Tổ Sư nói chung XIN ĐỪNG KY - Tức là không gọi hồn couple BA trong post của couple AB, AC, BC... hoặc ở những bài post chỉ riêng về một nhân vật, không nên comment những vấn đề không liên quan đến bài post.

6. Xin hãy tôn trọng các couple khác của Giang Trừng. Cho dù couple đó bạn không chèo, không thích,... thì cứ lướt qua, xin đừng có những hành động gì không tôn trọng sở thích của người khác.

7. Nếu các bạn thật sự thích Giang Trừng hoặc các CP khác của Giang Trừng thì có thể đến ổ riêng của Trừng hoặc ổ riêng về CP để cùng giao lưu với nhau nhé!

---

Rất cám ơn các bạn đã xem qua!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Naomi: Nooooo dont stop! This is so good..I need more...i need to know that Pt kicks vipers butt!

Temitope: The story is compelling as it is captivating. Looking forward to how it unfolds. Interesting dynamics with the intergalactic twist.

Fany: Me gustó todo se lo recomiendo a mis amigas jikokas jeje

nanacinda58: It was very well written. Story kept your interest up. Strong woman character.

Alima Khan Bharath: Another great read with plenty of action and amazing characters

Leanna: I like the 4 kinghts. I would recommend it to my friends.

Abigail: Me gusto mucho 🔥❤️

dlmccoy57: 👌👍🏻😄 Love your stories. They are good.

More Recommendations

Melissa: QUE HERMOSA HISTORIA MUY BUENA 👍👍

Rhinz: I love this book! I was hooked and can’t put it down! 😊😍

honeygirlphx: Loved it can’t stop reading these books! Great writing

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

Bamalady78: Love the story line and the different species of shifters. It's great to see different sides of the shifter world than just standard wolves,vampires or lycans.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.