Write a Review

[Hi Trừng] Vại mật ca ca

Summary

.

Status:
Ongoing
Chapters:
180
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Lưu ý trước khi xem

Những điều cần lưu ý trước khi xem truyện!

---

Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

---

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư]

CP:

Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng)

Vong Tiện (Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện)

Tác giả đồng nhân: Vại mật ca ca

---

LƯU Ý:

- TRUYỆN TRONG NHÀ CHỦ YẾU LÀ ĐỒNG NHÂN (FANFIC) LIÊN QUAN ĐẾN GIANG TRỪNG, CHỈ CHIA SẺ CHO CÁC BẠN CÓ CÙNG SỞ THÍCH.

- VUI LÒNG KHÔNG CAP LẠI TRUYỆN MANG VÀO CÁC GROUP/ PAGE CHUNG CỦA MA ĐẠO TỔ SƯ.

1. Đây chỉ là bản QT dịch thô. Chủ nhà không có quyền hạn đối với các tác phẩm trong này.

2. Có một số truyện đánh giới hạn độ tuổi R18+, xin chắc chắn bạn đã đủ tuổi để xem, chủ nhà không chịu trách nhiệm nếu bạn đã biết mình không đủ tuổi mà vẫn tiếp tục xem.

3. Truyện up phi thương mại, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại, xin đừng đem truyện up lại vào các trang web truyện online khác.

4. Truyện chỉ dành cho các bạn yêu thích Giang Trừng trong tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư và các couple fanship của Giang Trừng, NẾU BẠN KHÔNG THÍCH XIN ĐỪNG ĐI NHẦM VÀO.

5. Fan Giang Trừng nói riêng và fan Ma Đạo Tổ Sư nói chung XIN ĐỪNG KY - Tức là không gọi hồn couple BA trong post của couple AB, AC, BC... hoặc ở những bài post chỉ riêng về một nhân vật, không nên comment những vấn đề không liên quan đến bài post.

6. Xin hãy tôn trọng các couple khác của Giang Trừng. Cho dù couple đó bạn không chèo, không thích,... thì cứ lướt qua, xin đừng có những hành động gì không tôn trọng sở thích của người khác.

7. Nếu các bạn thật sự thích Giang Trừng hoặc các CP khác của Giang Trừng thì có thể đến ổ riêng của Trừng hoặc ổ riêng về CP để cùng giao lưu với nhau nhé!

---

Rất cám ơn các bạn đã xem qua!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Nicole: Me gusto mucho la trama, si bien es cierto se tomo un desarrollo que a mi parecer fue rápido también fue mágico, me hubiera gustado más drama y el desarrollo d esos personajes secundarios sea un poco más más. Recomendaría este libro a mis amigas se que les encantaría.

Mwamba: This story has a suspenseous taste to it and it's the best I've read. It's romantic and dramatic touch is just what I need as a reader. I keep checking for an update. Can't wait for the next chapter.Would definitely recommend it to my sister and bestie 😜I gave it a five star rating because it's n...

Nohemi: Me gustó bastante la historia me atrapó de inmediato no puedo parar de leerlo

Deniece: I love this book just wanted more, to him to get his sight, and there first pup.

Carine: J’adore la fluidité de cette histoire , il y a une vraie intrigue , on se doute bien que ce loup shadow est un métamorphose, juste il faut laisser le temps au temps

Anthonella: Me ha gustado todo de esta historia incluso podia leerla una y otra ves y no me cansa, la verdad se la reconmendaria amis amigos O primos O primas

Kaari: I'm currently fighting a cold so laying in bed with all these characters to keep me company is perfection

More Recommendations

Kaari: I'm pretty sure I'm going to be reading all of these back to back great stuff

odalisanais87: It’s so freaking cute!! Love it

Pournima Ganapathy Raman: Something new and you can never guess what will happen next

kharris370: Entertaining

conjim: Love the passion and pleasure

Tesorito: Me gustó mucho esta historia...

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.