Write a Review

[CV Hi Trừng] U U Lộc Minh

Summary

.

Status:
Ongoing
Chapters:
20
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Lưu ý trước khi xem

Những điều cần lưu ý trước khi xem truyện!

---

Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

---

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư]

CP:

Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng)

Tác giả đồng nhân: U U Lộc Minh

---

LƯU Ý:

- TRUYỆN TRONG NHÀ CHỦ YẾU LÀ ĐỒNG NHÂN (FANFIC) LIÊN QUAN ĐẾN GIANG TRỪNG, CHỈ CHIA SẺ CHO CÁC BẠN CÓ CÙNG SỞ THÍCH.

- VUI LÒNG KHÔNG CAP LẠI TRUYỆN MANG VÀO CÁC GROUP/ PAGE CHUNG CỦA MA ĐẠO TỔ SƯ.

1. Đây chỉ là bản QT dịch thô. Chủ nhà không có quyền hạn đối với các tác phẩm trong này.

2. Có một số truyện đánh giới hạn độ tuổi R18+, xin chắc chắn bạn đã đủ tuổi để xem, chủ nhà không chịu trách nhiệm nếu bạn đã biết mình không đủ tuổi mà vẫn tiếp tục xem.

3. Truyện up phi thương mại, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại, xin đừng đem truyện up lại vào các trang web truyện online khác.

4. Truyện chỉ dành cho các bạn yêu thích Giang Trừng trong tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư và các couple fanship của Giang Trừng, NẾU BẠN KHÔNG THÍCH XIN ĐỪNG ĐI NHẦM VÀO.

5. Fan Giang Trừng nói riêng và fan Ma Đạo Tổ Sư nói chung XIN ĐỪNG KY - Tức là không nhắc tên couple BA trong post của couple AB, AC, BC... hoặc ở những bài post chỉ riêng về một nhân vật, không nên comment những vấn đề không liên quan đến bài post.

6. Xin hãy tôn trọng các couple khác của Giang Trừng. Cho dù couple đó bạn không chèo, không thích,... thì cứ lướt qua, xin đừng có những hành động gì không tôn trọng sở thích của người khác.

7. Nếu các bạn thật sự thích Giang Trừng hoặc các CP khác của Giang Trừng thì có thể đến ổ riêng của Trừng hoặc ổ riêng về CP để cùng giao lưu với nhau nhé!

---

Rất cám ơn các bạn đã xem qua!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

bwhit1230: Wow!!! That was a good read!!! Thanks for sharing ❤️

georgia: Ah! i read this in a couple of hours i couldn’t put it down!! i loved it as much as i loved the other stories. took me a second to remember all the names again and their back stories but when i did, the story became that much more whole. i would say there are a few sentences here and there that d...

Gabriela: Amistad si algo es claro es que tu nunca decepcionas, hasta que te encontre otra vez, lloro de la emocion!!! Como amo tu historias

Johanna: La historia me han encantado como todas las que he leido, me encantan todas, te quiero felicitar por tener una mente tan inteligente y creativa.

Fany: Me gustó todo se lo recomiendo a mis amigas jikokas jeje

Kayleigh: Where to start with this, what a talented writer you are!! I have been sucked in right from the start and could not put this down! Keep it up, I'm looking forward to reading the rest of your work.

More Recommendations

TAVIA: This book is hot...it turns me on reading about the sex scenes. Love it

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

Tenley: I've read both of the books in the series and I love the story lines in both.Thank you for writing an amazing series.I'm still gonna need the rest of the next book tho.

Bambi : Me gustan los personajes, espero terminen juntos, jwbfiwndi, necesito que tengan un hermoso final

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.