Write a Review

[QT Hi Trừng] Tinh Không Duyên

Summary

Hi Trừng

Status:
Ongoing
Chapters:
124
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Lưu ý trước khi xem!

Những điều cần lưu ý trước khi xem truyện!

---

Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

---

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư]

CP:

Hi Trừng (Lam Hi Thần x Giang Trừng)

Tác giả đồng nhân: U U Lộc Minh

---

LƯU Ý:

- TRUYỆN TRONG NHÀ CHỦ YẾU LÀ ĐỒNG NHÂN (FANFIC) LIÊN QUAN ĐẾN GIANG TRỪNG, CHỈ CHIA SẺ CHO CÁC BẠN CÓ CÙNG SỞ THÍCH.

- VUI LÒNG KHÔNG CAP LẠI TRUYỆN MANG VÀO CÁC GROUP/ PAGE CHUNG CỦA MA ĐẠO TỔ SƯ.

1. Đây chỉ là bản QT dịch thô. Chủ nhà không có quyền hạn đối với các tác phẩm trong này.

2. Có một số truyện đánh giới hạn độ tuổi R18+, xin chắc chắn bạn đã đủ tuổi để xem, chủ nhà không chịu trách nhiệm nếu bạn đã biết mình không đủ tuổi mà vẫn tiếp tục xem.

3. Truyện up phi thương mại, vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại, xin đừng đem truyện up lại vào các trang web truyện online khác.

4. Truyện chỉ dành cho các bạn yêu thích Giang Trừng trong tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư và các couple fanship của Giang Trừng, NẾU BẠN KHÔNG THÍCH XIN ĐỪNG ĐI NHẦM VÀO.

5. Fan Giang Trừng nói riêng và fan Ma Đạo Tổ Sư nói chung XIN ĐỪNG KY - Tức là không nhắc tên couple BA trong post của couple AB, AC, BC... hoặc ở những bài post chỉ riêng về một nhân vật, không nên comment những vấn đề không liên quan đến bài post.

6. Xin hãy tôn trọng các couple khác của Giang Trừng. Cho dù couple đó bạn không chèo, không thích,... thì cứ lướt qua, xin đừng có những hành động gì không tôn trọng sở thích của người khác.

7. Nếu các bạn thật sự thích Giang Trừng hoặc các CP khác của Giang Trừng thì có thể đến ổ riêng của Trừng hoặc ổ riêng về CP để cùng giao lưu với nhau nhé!

---

Rất cám ơn các bạn đã xem qua!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

Darling yuvixza: Me encanta todo le salio perfecto y la historia es hermosa de principio a fin 😘🥰

bmca00: Why do I have to do this review.....just move on I want to read more of the story

Fiona Walker: Absolutely bloody loved it. A very well written slow burn romance that will I think, be continued in subsequent books. It leads nicely into the next one

Gabriela: Amistad si algo es claro es que tu nunca decepcionas, hasta que te encontre otra vez, lloro de la emocion!!! Como amo tu historias

Johanna: La historia me han encantado como todas las que he leido, me encantan todas, te quiero felicitar por tener una mente tan inteligente y creativa.

luckybean: Lovely short story with cool characters and fun wolves. Straight and to the point for the most part.

TAVIA: This book is hot...it turns me on reading about the sex scenes. Love it

Lisa: I really like the story and characters.

More Recommendations

Leanna: I like the 4 kinghts. I would recommend it to my friends.

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

honeygirlphx: Absolutely loved this book! Can’t wait to read the next one

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

Bamalady78: I have absolutely nothing but praise for this story. Each book draws you in to the newest couple while still continuing the past couples storyline. Absolutely brilliant work of art.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.