Write a Review

Nowy Smoczy Jeździec

Prolog

-Jest piękna.

-Racja. Jak ją nazwiemy?

-Nie wiem. Może Akiri?

-Mi się podoba.

-Mi też.

-Czuję, że jest wyjątkowa, na pewno będzie kimś ważnym.

-Też to czuję Laseio. Nawet ważniejsza od Eragona.

- Naprawdę Kesile?

- Tak, naprawdę.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.