Write a Review

F R I E N D S

• P R O L O G •

❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀


Mengisahkan tentang sekumpulan pelajar lelaki yang dikira terkenal didalam seoul private school itu nyah .

mereka terkenal kerana kehensemannya , kehandalan dalam bidang sukan , Ada yang jaguh menari , Ada yang menjadi pelakon celik dan ada juga yang kaya terlebih . Ya sebab itu semua mereka jadi terkenal dalam sekolah tu tambahan pula salah seorang dari ahli kumpulannya adalah anak pemilik sekolah itu . Jadi makin meliarlah mereka

apakan daya dengan kelebihan itu , ada yang kaki buli . Ada yang kaki game pompuan . Haram jadah ini genk .

stay tune untuk seterusnya nyah ~♡


❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.