Write a Review

• SHAME • GD MGL

Summary

Хааны сэтгэлд багтсан бүхэн Хааны ордонд багтдаггүй нь гунигтай. Монгол-Mongolian-MGL Started - 24 July 2020

Genre:
Romance / Thriller
Author:
AeLLa
Status:
Ongoing
Chapters:
9
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Intro

Өөрийн эгчийн эр нөхөрт сэтгэл алдарсан өрөвдөлтэй гүнж.

Авааль эхнэрийнхээ дүүд жолоодлогогүй дурлаж орхисон шуналт хаан.

Зүг чиггүй ийш тийш хуйсагнан хийсэх сэтгэл.

Хааны ордон дотор өрнөх хайр дурлал , нүгэл гэм.

Мөн

Өөрчлөгдсөн засаглал.

Дэлхий дахинд гарсан хохирлыг нөхөх байдлаар НҮБ-с гаргасан шийдвэр болох хаант засаглалд шилжих үйл явц.

Ард иргэдийн эсэргүүцэл.

Учир битүүлэг үйл хэрэг.

Өөртөө хадгалж үлдэх хэрэгтэй нууцууд.

Ард дотроос сонгогдсон хачирхалтай хаад.

Элч хийхээр явсан гүнжийн олон мянган адал явдал.

Өөрийн хойд дүүд дурлаж орхисон Жононгийн мунхаглал.

Муу үйл бүрийг нь мэддэг ч шүүслэг уруул , уран яруу биед нь шунадаг хуяалт туслах.

Эцэг нэгт дүүгээ өршөөлгүйгээр тасар татах үнэгэн хатны түүхийг нэг доороос унших Алтан боломж.

Хэрхэвч хамарсуулахгүй гайхалтай зохиол.Бичээч : Аэлла

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

monicamcurry: I loved these stories. Each one was interesting, exciting and excellentlyWritten. I was not ready for the story to end. I felt like Part 3 was way too short. I can’t wait to read more by you author. I would have loved to see a part 4. Thank you author for for an amazing story.

NAT : Me gusta en si todo el libro 💜

Vilnel: So intense and suspenseful

Pouty: Loved it 🥰 So sweet. Great job writing and great story!!!Well done 👍🏻.

lildeb1960: I cannot give a good review until I have readers of the book

Elizabeth: Me he vuelto adicta a estas historias ya no tengo remedio

Samara: Me encantó que no fue apresurada la historia que nos hizo felices durante y hasta el final de esta!

Heloise: Fantastic story so worth reading! All the drama the get the one you love! Fantastic series!

Edward: A lovely and cozy story, I enjoyed it, thank you author for sharing your story.

More Recommendations

Rhinz: I love all the charaters of your stories!

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

Bamalady78: Another excellent,intriguing, suspenseful addition to the continuing storyline

Bamalady78: I have absolutely nothing but praise for this story. Each book draws you in to the newest couple while still continuing the past couples storyline. Absolutely brilliant work of art.

mgttkinsella: Great book really enjoyed it

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.