Write a Review

REDEMPTION (hs au) czech story

Summary

Démoni jsou jako poslušní psi, přiběhnou jen pokud je k sobě přivoláš. Smůla je, že někteří démoni nosí saka od gucciho a místo páru černých očí mají dva zářící smaragdy. ©️2020

Genre:
Romance / Action
Author:
k.
Status:
Ongoing
Chapters:
11
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Authors note

chci mladší čtenáře hned na začátku upozornit, že příběh bude obsahovat násilí, vulgární výrazy a smut. takže pokud se vám některé z těchto témat nezamlouvá, tak příběh asi raději rovnou zavřete.

13+

PŘÍBĚH JE AU, COŽ ZNAMENÁ ALTERNATIVE UNIVERSE. ČI-LI VŠECHNA MÍSTA, CHARAKTERY POSTAV, NEBO I BLBÁ LEDNIČKA JSOU POUZE VÝPLODY MÉ FANTAZIE.

TAKŽE NE, OPRAVDU SE TADY NESNAŽÍM DĚLAT Z HARRYHO ANI Z ŽÁDNÉHO Z KLUKŮ HAJZLY. NAOPAK SI MYSLÍM, ŽE JSOU TO NAPROSTO SKVĚLÝ LIDÉ. TAKŽE TO BERTE S REZERVOU PROSÍM.

příběh je v kategorii romance.

doufám, že se vám tedy příběh aspoň trochu zalíbí a budete si ho užívat stejně tak jako já xx

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

babydexie325: About the story Its simple,direct and exciting.. twist and turning the story becomes boring like so many novel nowadays...the characters, so real, one would fall in love with almost in an instant...to the writer, u did a great job! Looking forward for more of ur stories...

reginamueller111: Hoffentlich geht es so schön 😊 weiterMacht Spaß 🤩 es zu lesen

bumby1988: I love the characters and the plot so much I noticed a few mistakes that need to be changed but nothing I can't look past very well written

Kaari: I love the fact that these don't have to be long stories to really get involved with the story and the characters.

Kaari: I'm currently fighting a cold so laying in bed with all these characters to keep me company is perfection

Maria: Es una historia linda y fresca.

Mancey: Je trouve l'histoire facile à lire. Agréable et romantique à souhait. J'aime beaucoup, hâte de pouvoir lire la suite.

Teresa Sb: I love how Natalie bravely and patient to love Dec

Lisa: I love the story line so far but there needs to be a hit more background on the characters.

More Recommendations

Willize: Thanks Author for another excellent book. I'm definitely following you.

Danny: Me re gustó que digo me encantó...Lamentablemente no me gustó que...hayaterminado 😭100/10

Yohana: Me a parecido demasiado interesante, me gusta que sea una historia que tenga un buen desarrollo y que de alguna manera esté un poco más largas de las que e leído, también me gusta que tenga buenos argumentos y especificaciones pero sin llegar a ser aburrido y sin demasiado drama, es muy buena his...

Ayisha Bhandari: I really loved it one of the best on inkitt❤️

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.