Write a Review

Unrequited//Niall Horan/CZECH TRANSLATION

ONE

Jamie potkala Nialla třetí čtvrtek v září. Slabě si pamatovala, jak na něj zakukovala, zatímco se schovávala za policemi s knihami. Myslela si, že byl roztomilý.

Niall si nemohl vzpomenout, kdy poprvé Jamie potkal. Věděl, že postřehl, jak se na něj dívala za policemi. Myslel si, že byla divná.

________

“kapitoly” nebudou o moc delší, někdy jsou delší, někdy kratší, spíše ale kratší. Je to taková oddechovka, zvláštní spleť emocí a sociálních strastí a neřestí. Tak snad vás to bude bavit alespoň trošku a nějak ten můj útlum zvládneme. Je to takové menší, ale opravdu menší, bolestné. :) <3

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.