Write a Review

Harry Styles, The Bad Boy-h.s.(překlad)

Summary

"Good girls like bad boys" All Rights Reserved ©Cliffconduh/ všechny práva vyhrazena ©Cliffconduh Czech translation(český překlad)

Genre:
Romance / Drama
Author:
Hey_klara_
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Harry Styles, The Bad Boy

Prolog

Seděla jsem spolu s mnoha dalšími studenty v kavárně ve škole a čekala na svou první hodinu. Mandy a já jsme si povídali o novém rozvrhu, když náhle celá místnost ztichla. Rozhlédla jsem se kolem a hledala důvod, proč celá místnost ztichla. Zdálo se, že se všichni dívají směrem ke dveřím. Brzy se moje oči setkaly s klukem s tetováním roztroušeným po pažích stojících ve dveřích kavárny.

Jeho hnědé kudrnaté vlasy trčely z černé čepice, kterou měl na sobě. Rozhlédl se po místnosti s nečitelným výrazem. Když pohledem zavadil o můj obličej, tak se jeho oči setkaly s těmi mými. Upřeně jsme se na sebe dívali, dokud se na jeho ústech neobjevil úsměv, a pak mi poslal sugestivní mrknutí. Potom zamával na druhou stranu kavárny na skupinu, co se zdá jako jeho přátelé a všichni ostatní se vrátili ke svým přerušeným rozhovorům.

Konečně jsem od něj odtrhla pohled a podívala se na Mandy. „Kdo to byl?” Zeptala jsem se.

„Nevím, ale byl roztomilý.” Zasmála se.

„Vypadá nebezpečně.” Řekla jsem opatrně.

„Takže. Nesuď knihu podle obalu, že? A mrkl na tebe.” Škádlila mě.

„Jo, jasně.” Červenám se a chichotám.

*DING * zazvonil zvonek na hodinu.

„Hej, uvidíme se na obědě, dobře?” Řekla a postavila se.

„Jo uvidíme se potom.” Odpověděla jsem s malým úsměvem a teď jsem se vydala na svou první hodinu.

A s tím všichni pomalu odcházeli na své určené třídy.

Continue Reading
Further Recommendations

NAT : Me gusta en si todo el libro 💜

gloriabasford: I like the book. Needs better use of the English language.Luna has fallen in love wth King and him with her.

millant950: Good love story

Diana: Me gusta la trama mucho , es muy interesante.

Abigail: Me gusto mucho 🔥❤️

lildeb1960: I cannot give a good review until I have readers of the book

Samara: Me encantó que no fue apresurada la historia que nos hizo felices durante y hasta el final de esta!

Heloise: Fantastic story so worth reading! All the drama the get the one you love! Fantastic series!

More Recommendations

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

honeygirlphx: Loved it can’t stop reading these books! Great writing

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

jsmoore18: Please add more chapters I know you currently have 3 books in progress and I can't wait to see where they all go. So far I have read all your books out on this site and on storysome.

andrea: todo absolutamente todo me encantó<3

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.