Write a Review

Library Of Us//Niall Horan/CZECH TRANSLATION/CZ/SK

Summary

Rozesmívali jsme jeden druhého, jako bychom byli nějací školáci v zadní lavici ve třídě. Bylo nezbytné být v knihovně tiše, ale když víte, že musíte zadržovat smích, tehdy je to ještě těžší. All Rights Reserved ©midknightniall| všechna práva vymezena ©midknightniall Link na autora: https://www.wattpad.com/user/midknightniall Překládáno: 2.3.2020 - 14.3.2020

Genre:
Fantasy / Mystery
Author:
Brixie239
Status:
Complete
Chapters:
21
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

BEFORE

V knihovně, kterou jsem začala každý týden navštěvovat, je chlapec. Hádám, že jsem si ho nikdy předtím nevšimla, ale od mých posledních třech návštěv upoutal mou pozornost.

Seděl vzadu v sekci teen fikce, kde byl v rohu jediný stůl. Byly tam dvě židle, ale vždycky byl sám.

Něco na něm zářilo. Zářilo to a upoutalo mě to, zajímalo mě to.

Jaký byl jeho příběh?

__________

Takový úvod, než se dostaneme k prvnímu dílu. Doufám, že se vám bude příběh líbit.<3

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

Adriana Stanescu: I really enjoyed the series, it has a little bit of everything! ❤️I cannot wait for the next book!!!🙈 I love reading your stories❤️❤️❤️

Susanne Moore: Love the story, thank you so much for writing and sharing ❤️

srishti : Love love love this!The pacing is good, the arguments are logical and the characters are realistic. Loved it very much so

julissa barrera: I really like the book or novel it's cool to read a women that stand by herself beyond his cheated mate

Jennie: Love the plot development and how the story turned out 🥰🥰🥰great read

Fany: Me gustó todo se lo recomiendo a mis amigas jikokas jeje

Kayleigh: Where to start with this, what a talented writer you are!! I have been sucked in right from the start and could not put this down! Keep it up, I'm looking forward to reading the rest of your work.

More Recommendations

nanacinda58: It was very well written. Story kept your interest up. Strong woman character.

TAVIA: This book is hot...it turns me on reading about the sex scenes. Love it

Leanna: I like the 4 kinghts. I would recommend it to my friends.

MARIA: I loved she learn to value herself, I wanted the first ending but I really loved the second one, thank you for thinking in the reader!

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.