Deník Vrabce

Summary

Ubylo dvě stě let od doby, kdy legendární Uzumaki Naruto, zachránce míru ve světě shinobi, zemřel. Období klidu je dávno pryč, skryté vesnice začaly mizet jedna po druhé. Nyní zbyly už jen Konohagakure, Kirigakure a Sunagakure. Výcvik ninjů zde běží naplno a každá vesnice se snaží vychovat ty nejlepší z nejlepších. V Konoze odmaturoval další ročník a nové týmy jsou připraveny začít s těžkým tréninkem a stát se schopnými shinobi. Mezi nimi je i tým třináct. Suzume, Satoya a Naoto se pod vedením jounina Yuujira snaží nalézt svou cestu ve spletitém labyrintu nynějšího světa a při tom neztratit sami sebe.

Status:
Ongoing
Chapters:
7
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Poděkování

Velmi ráda bych poděkovala autorovi mangy Naruto za jeho skvělou, ač někdy podivnou práci. Bez něj a jeho světa by tato kniha nikdy nevznikla.

Dále děkuji ostatním adminům hry NFFORPG, kteří mají svůj podíl na pozadí knihy. Vše zásadní, co se stalo dvě stě let po smrti Naruta, vzniklo jejich zásluhou.

Mé speciální díky patří mému příteli za to, že je a že mi odpovídá na mé všetečné otázky týkající se šermu, který moc neovládám, neboť jsem s mečem sama sobě nebezpečná.

Toto poděkování patří i kamarádu Stanovi, který trpělivě čte mé bojové scény a opravuje chyby. A taky za to, že tak miluje Suzume!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

karene911: Really great story line, some awesome twists, and the characters are maturing as it goes along! Keep up the good work!

purpledot2: I think the story line is great. The writer does make some errors in the writing but she explained that. I'm looking forward to the rest of the story.

Alyson: So far so good.personally if I was becoming rogue I would’ve toasted my parents with fire. I hope there is more than just this little bit

Honey Hale: tennesseeangle1@yahoo.com love it can't wait till more I've read all your books and you're real good author keep up the good work

Nichollate Mafura: Excellent book. I would like to know what happens next, would recommend this book to anyone. An amazing read

Natasha Lyons: I absolutely love everything about these books I can't say a bad word or even thought @partwolf your books are amazing, continue to shine and write great books..

Vicki Keane: Really enjoyed the development of the story with the twists turns and dedication of the characters

More Recommendations

❣︵۵нαɴα۵︵❣: I really enjoy this story so far. It has been uncomfortable to read at times but that's what makes it great! It's not your typical "Twilight" story where all the men are dreamy and out of this world romantic. No, this is about beasts being... Well, beasts! But learning to tap into the more human ...

Brenda Pugh: It was good reading material and amazingly informative

Helena: Yay, it's such a delight when you finish a chapter, can't wait till you write one more!!

lvesh47: Interesting story, a lot of different adventures with mythical creatures and use of Ancient Greek. Really promising.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.