Deník Vrabce

Summary

Ubylo dvě stě let od doby, kdy legendární Uzumaki Naruto, zachránce míru ve světě shinobi, zemřel. Období klidu je dávno pryč, skryté vesnice začaly mizet jedna po druhé. Nyní zbyly už jen Konohagakure, Kirigakure a Sunagakure. Výcvik ninjů zde běží naplno a každá vesnice se snaží vychovat ty nejlepší z nejlepších. V Konoze odmaturoval další ročník a nové týmy jsou připraveny začít s těžkým tréninkem a stát se schopnými shinobi. Mezi nimi je i tým třináct. Suzume, Satoya a Naoto se pod vedením jounina Yuujira snaží nalézt svou cestu ve spletitém labyrintu nynějšího světa a při tom neztratit sami sebe.

Status:
Ongoing
Chapters:
7
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Poděkování

Velmi ráda bych poděkovala autorovi mangy Naruto za jeho skvělou, ač někdy podivnou práci. Bez něj a jeho světa by tato kniha nikdy nevznikla.

Dále děkuji ostatním adminům hry NFFORPG, kteří mají svůj podíl na pozadí knihy. Vše zásadní, co se stalo dvě stě let po smrti Naruta, vzniklo jejich zásluhou.

Mé speciální díky patří mému příteli za to, že je a že mi odpovídá na mé všetečné otázky týkající se šermu, který moc neovládám, neboť jsem s mečem sama sobě nebezpečná.

Toto poděkování patří i kamarádu Stanovi, který trpělivě čte mé bojové scény a opravuje chyby. A taky za to, že tak miluje Suzume!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Josielynn: your book is amazing, my only hope is that you update soon.

bwhit1230: The best💓💓💓Can't wait to see how the kids progress. Loving this so much 💓💓💓

carolkroening: Interesting charactets.

Darcihw: Wonderful story so far! I'm loving the interaction between aria and the mother. The story has twists and turns to keep the interest.

bwhit1230: These books are so smooth, they flow so well from one to another. I love meeting all the new people/personalities ❤️

bwhit1230: I am enjoying this but can't wait to move on to the next💕💕💕

Cheyenne: I hope that there will be a second book.

J: Such a great writer... I'm always happy to read her work! Thank you for sharing

nrhh93: Good advancement of the storyline. Glad to see the coming of the second fated mates. Love how diverse the characters are and was hoping for a female Black or Asian Fated Mate.

More Recommendations

Baggie Keay: Another great story. I'm loving the length of the books, they don't feel rushed but there's plenty of action in more ways than one! Lol. Looking forward to reading book 3

Marling: It is a book that gets your attention and keeps it. I love how she found her second chance mate and they love each other.

Tracey: What a sweet story l loved it x

Pyun: It's a good book for light reading. The plot is quite unpredictable, the attacks without foreshadowing so you'd be taken by surprise.

Janis Hynes: I really like this book

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.