Deník Vrabce

Summary

Ubylo dvě stě let od doby, kdy legendární Uzumaki Naruto, zachránce míru ve světě shinobi, zemřel. Období klidu je dávno pryč, skryté vesnice začaly mizet jedna po druhé. Nyní zbyly už jen Konohagakure, Kirigakure a Sunagakure. Výcvik ninjů zde běží naplno a každá vesnice se snaží vychovat ty nejlepší z nejlepších. V Konoze odmaturoval další ročník a nové týmy jsou připraveny začít s těžkým tréninkem a stát se schopnými shinobi. Mezi nimi je i tým třináct. Suzume, Satoya a Naoto se pod vedením jounina Yuujira snaží nalézt svou cestu ve spletitém labyrintu nynějšího světa a při tom neztratit sami sebe.

Status:
Ongoing
Chapters:
7
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Poděkování

Velmi ráda bych poděkovala autorovi mangy Naruto za jeho skvělou, ač někdy podivnou práci. Bez něj a jeho světa by tato kniha nikdy nevznikla.

Dále děkuji ostatním adminům hry NFFORPG, kteří mají svůj podíl na pozadí knihy. Vše zásadní, co se stalo dvě stě let po smrti Naruta, vzniklo jejich zásluhou.

Mé speciální díky patří mému příteli za to, že je a že mi odpovídá na mé všetečné otázky týkající se šermu, který moc neovládám, neboť jsem s mečem sama sobě nebezpečná.

Toto poděkování patří i kamarádu Stanovi, který trpělivě čte mé bojové scény a opravuje chyby. A taky za to, že tak miluje Suzume!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Zoe Bradburn: I just want to read the bit when he freaks out and takes her uncle out

lapatrick74: A very good story 💗💗💗

Kavika: Nice story 🧡.

diopulosgeraldyne: I hope to see where ie goes when they have their pup

Serena: I know this one ended without finding out of they have kids and how many. Maybe you can put them in visiting Jeremy and Alpha Trent. It would be nice to know how many kids they had.

Rabii: Great stories,keeps me on my toes..I don’t really have much to say after that lol they should allow us to keep these reviews short if we feel so!😂but I’m definitely recommending ALL these books to others once I’m done reading them

karene911: I didn’t read the first two but can honestly say I enjoyed this book on its own. As a matter of fact I liked it well enough to go back and look for the first two books. Well done.

More Recommendations

Nina-Marie Madugu Opene: I like how you made each book a part of the story

Betty S Davies: I LOVE this book. I can't wait to keep reading it I wish you would have kept it here instead of putting it on Galatia.

Jennifer Leigh Anne Ciliska: Awesome read thank you for sharing your story with me

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.