Deník Vrabce

Summary

Ubylo dvě stě let od doby, kdy legendární Uzumaki Naruto, zachránce míru ve světě shinobi, zemřel. Období klidu je dávno pryč, skryté vesnice začaly mizet jedna po druhé. Nyní zbyly už jen Konohagakure, Kirigakure a Sunagakure. Výcvik ninjů zde běží naplno a každá vesnice se snaží vychovat ty nejlepší z nejlepších. V Konoze odmaturoval další ročník a nové týmy jsou připraveny začít s těžkým tréninkem a stát se schopnými shinobi. Mezi nimi je i tým třináct. Suzume, Satoya a Naoto se pod vedením jounina Yuujira snaží nalézt svou cestu ve spletitém labyrintu nynějšího světa a při tom neztratit sami sebe.

Status:
Ongoing
Chapters:
7
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Poděkování

Velmi ráda bych poděkovala autorovi mangy Naruto za jeho skvělou, ač někdy podivnou práci. Bez něj a jeho světa by tato kniha nikdy nevznikla.

Dále děkuji ostatním adminům hry NFFORPG, kteří mají svůj podíl na pozadí knihy. Vše zásadní, co se stalo dvě stě let po smrti Naruta, vzniklo jejich zásluhou.

Mé speciální díky patří mému příteli za to, že je a že mi odpovídá na mé všetečné otázky týkající se šermu, který moc neovládám, neboť jsem s mečem sama sobě nebezpečná.

Toto poděkování patří i kamarádu Stanovi, který trpělivě čte mé bojové scény a opravuje chyby. A taky za to, že tak miluje Suzume!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Kathleen: Just not enough words to say these books are totally amazing.

AvidreaderQuin: Great Story

gulaylin38: It's good👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼

Kathleen: Lots of bad witches and warlocks causing havoc and lots of dramas and lots loving with the fated mates.

lapatrick74: This was an amazing story 🤩🤩🤩🤩

Jamie Luzzi: I really enjoyed this series! Its intriguing and keeps you on your toes with drama. I'm very excited to continue this story and hope that part 4 and 5 of this sequel will be available soon!

By Terri: Enjoyed this one as much as I did the one about the guys parents! Very well, done. Only found one error and left a message in the comment on that chapter. Look forward to reading more of your works and hope you will check out at least one of mine. I'm inspired to try my hand at another werewo...

More Recommendations

Jaww_23: can't wait for the next Rowy's journey

Elliana: Dragons will forever be my favorite shifters.Loved every second of this book. The story wrapped up nicely, even with the few bumps down the road. Definitely recommend this read and the entires series!

Aimee: The story was really enjoyable, felt for the characters. Would have liked it to be longer with more to the ending of the story. But still enjoyed it xx

Kaitlyn: This was really really great but I would like a longer book

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.