Write a Review

Deník Vrabce

Summary

Ubylo dvě stě let od doby, kdy legendární Uzumaki Naruto, zachránce míru ve světě shinobi, zemřel. Období klidu je dávno pryč, skryté vesnice začaly mizet jedna po druhé. Nyní zbyly už jen Konohagakure, Kirigakure a Sunagakure. Výcvik ninjů zde běží naplno a každá vesnice se snaží vychovat ty nejlepší z nejlepších. V Konoze odmaturoval další ročník a nové týmy jsou připraveny začít s těžkým tréninkem a stát se schopnými shinobi. Mezi nimi je i tým třináct. Suzume, Satoya a Naoto se pod vedením jounina Yuujira snaží nalézt svou cestu ve spletitém labyrintu nynějšího světa a při tom neztratit sami sebe.

Status:
Ongoing
Chapters:
7
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Poděkování

Velmi ráda bych poděkovala autorovi mangy Naruto za jeho skvělou, ač někdy podivnou práci. Bez něj a jeho světa by tato kniha nikdy nevznikla.

Dále děkuji ostatním adminům hry NFFORPG, kteří mají svůj podíl na pozadí knihy. Vše zásadní, co se stalo dvě stě let po smrti Naruta, vzniklo jejich zásluhou.

Mé speciální díky patří mému příteli za to, že je a že mi odpovídá na mé všetečné otázky týkající se šermu, který moc neovládám, neboť jsem s mečem sama sobě nebezpečná.

Toto poděkování patří i kamarádu Stanovi, který trpělivě čte mé bojové scény a opravuje chyby. A taky za to, že tak miluje Suzume!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Novembersnow : Love love love it!!! You did a great job like always. I can’t wait for the next one!!!

April Leslie: I really enjoyed this book and I wasn’t ready for it to end!

Shaniska: I enjoyed this storyline. Beautiful, short, and sweet.Just what I was looking for. Love the characters, brief expansion of the main characters and the plot.

Rachel: Oh my stars!!! This story was amazing!!! Very few grammar mistakes and gloriously detailed! I couldn't put it down!

Serenity Choi: I know you said that this isn't the end of their story, but man how i wish it was still going. Writer, you did a magnificent job telling this story. Now I'm going to read more of your work and wait for book 14.

Anna_Bentoumi: Alles super spannend prickelnde Erlebnis super weiter so

nzamanokuzola840: I loved every moment of it plz continue to be the great writer you. Thank you so much for taking us on this magical journey.

Frannette Lungu: This is so sad

adcato: Amazing story! I love the characters and their connections to each other. The flow of the story is so smooth and moves effectively.

More Recommendations

allison o'connor: Didn't sleep and now I've got a headache. But I'm loving them! On to book four.

Mharms: It is nice that it is a serial of stories, book to book. The storyline is fast moving through history.

Mharms: I liked that the story line is in continuous book to book form. It makes a compelling history to follow. Very interesting.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.