Write a Review

they say it's hard to be happy

Summary

"Dünyanın en hüzünlü hikayesi değildi bu, hüzünle alakalıydı yalnızca."

Genre:
Romance / Other
Author:
Buke
Status:
Ongoing
Chapters:
7
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

o.o

Dünyanın en hüzünlü hikayesi değildi bu, hüzünle alakalıydı yalnızca. Kederli bir tohum düşmüştü toprağa, güneş görmüş, büyümüştü.

Onun gibisini hiç görmemişti daha önce, kimse de onun kadar güzel olamazdı. Bir kalp atışına kâinat nasıl sığdırılırdı ki zaten başka türlü? Sabah esen şefkatli meltem gibi, sağanaktan önce düşen aceleci damlalar gibi, bir zambağın buhru, uhrevi bir ezgi gibi, gözyaşının tuzlu tadı gibi hatta, su gibi. Su gibi, aziz ve hayati.

Gün ışığı zaten hep en güzel onun saçlarına düşmüştü, bahar hep onun tenindeydi ve dünya da zaten bu yüzden onun etrafında dönüyordu. Doğan her sabah ve batan her gün onun uğrunaydı, hava onun uğruna ve toprak onun uğruna.

Onca zaman âlimdi de bir çift gözün hülyasında yitirmişti şimdi yaratılışın tüm sırlarını, ilahını yitiren bir meczuptu artık.

Ne zaman oldu, nasıl oldu, neden? Bilmiyor kimse, bilmez de zaten genellikle. Bilinmez olandır zaten varlık ile yokluk arasındaki ince çizgi. Bir bakışta vardı, diğerindeyse yok. Arada kaç bakış vardı, onu bilen de sayan da olmamıştı.

Dünyanın en hüzünlü hikayesi değildi bu, hüzünle ilgiliydi yalnızca. Kederden bir fidan büyümüştü, bahar gelince çiçek açmış, güz gelince yaprak dökmüştü.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

monicamcurry: I loved these stories. Each one was interesting, exciting and excellentlyWritten. I was not ready for the story to end. I felt like Part 3 was way too short. I can’t wait to read more by you author. I would have loved to see a part 4. Thank you author for for an amazing story.

NAT : Me gusta en si todo el libro 💜

Vilnel: So intense and suspenseful

dicipulo52: Historia bella con muchos matices y claro sexo gracias por escribir ❤️💕💕💋💋

Carolyn Russell: Loved this sweet short romance story. It was filled with life's drama, humor and love.

Abigail: Me gusto mucho 🔥❤️

Pouty: Loved it 🥰 So sweet. Great job writing and great story!!!Well done 👍🏻.

Samara: Me encantó que no fue apresurada la historia que nos hizo felices durante y hasta el final de esta!

More Recommendations

Rhinz: I love this book! I was hooked and can’t put it down! 😊😍

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

Keona: I absolutely love this so far

Bamalady78: Another excellent,intriguing, suspenseful addition to the continuing storyline

Bamalady78: Love the story line and the different species of shifters. It's great to see different sides of the shifter world than just standard wolves,vampires or lycans.

andrea: todo absolutamente todo me encantó<3

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.