Write a Review

Následníci

Summary

Denně se proháněli po prériích. Byli volní. Jejich rodiče jsou ale slavní. Několik desítek banditů by je nejradši viděli mrtvé. Možná proto jim hrozí ještě větší nebezpečí než ostatním. Život stejných, ale zároveň také zcela odlišných osobností. Indiánská princezna Apačů nebo míšenka, dcera Old Shaterhanda. Lord Matty Castlepool se složitou rodinou či Fred Engel a jeho dvě děti, Kira a Martin. Indiáni a kovbojové. Osadníci a banditi. Mustangové a bizoni prohánějící se po prériích, samotářský grizzly v lese. Stříbrné jezero, dech beroucí vodopády. Stále neobjevená ložiska železa a zlata, ale i úžasné rostliny a motýli. Vítejte v Novém světě. Tohle je Divoký západ.

Genre:
Adventure / Humor
Author:
B
Status:
Ongoing
Chapters:
4
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

~Info na začátek~

Díky, že jsi otevřel mou knihu, poutníku.

~~~

Určitě tě zajímá, kam ses to dostal.

~~~

Jedná se o příběh z Divokého Západu, mnou tak oblíbeném prostředí.

Kniha vypráví o dobrodružném životě party rozdílných potomků slavnějších, Následníků.

~~~

Doufám, že si příběh užiješ.

~~~

Ne všechny postavy a místa jsou mnou vytvořené, mnoho z nich patří Karlu Mayovi.

~~~

Tento příběh je publikován i na Wattpadu.Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Nicky Law: This was a lovely girl next door story! Very refreshing and loved Beccas humour. Don’t let your High School experience define you - Becca’s version of a horrible time at high school was viewed very differently by those around her. Definitely recommend this short but sweet tale.

lilian: Am on chapter 8 it's just shy of midnight I am Soo not putting this book down

Victoire: Can't wait to see what happen next I m in love with the story ! You made me want to read again !!!

monicadixon567: When will there be a next chapter? I love the spins on this I really do it is very refreshing keep up the good work and let it flow don’t muddy the waters with sex aka romance and erotica that stuff anybody can write seriously. Keep your imagination open to all possibilities in everything you wri...

Gaby: Me gustó la historia hermosa como todas tus historias

verableher: The story is well written, the plot ist nothing new, but still entertaining

2jlynn: Enjoyed the story. Where do I find my own Ossi? He's the guy friend girls dream of... then to find out he has his eyes on Kris too. She has both Oscar & Dan... does it get any better than that?

bwhit1230: What a great love story 💞😊

More Recommendations

loraallen5la: I loved this story,you didn't have to wonder how they felt for each other,it was so easy to follow with no bad surprises, loved it ❤️

nikki364: I would’ve wanted to know more about what happens next, but it gave me more than enough to gush and smile and feel the giddiness of being in love ❤️❤️❤️

Mohammad Domato : First story I've red, and it is really entertaining.

Nancy Cain: I thoroughly enjoyed this adorable romantic story with humor and thrilling heated situations! Thank you for sharing!

jogamaspearce: That was nice reading. Thank you.

Geanina: Sweet story, love it

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.