Write a Review

Tôi Dụ Nam Chính Chạy | Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Summary

Cố Dã | Dung Huyên

Genre:
Romance
Author:
Lục Bắc Thần
Status:
Complete
Chapters:
24
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Văn Án - Tôi Dụ Nam Chính Chạy

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Dung Huyên phát hiện bản thân đã biến thành nữ phụ ác độc, làm việc cực đoan, bị nam chủ giải trừ hôn ước, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm trong tiểu thuyết.

Lúc cô xuyên qua là lúc diễn ra bữa tiệc đính hôn thế kỷ.

Nguyên chủ đào hôn không thành, đi khắp nơi hạ thấp danh dự nam chính, nơi nơi tìm chết.

Dung Huyên phẩy phẩy tay: Thích làm gì thì làm, dù sao nam chính cuối cùng cũng sẽ thuộc về nữ chính, cô chỉ là nữ phụ mà thôi.

Cá mặn Dung Huyên, online chờ chia tay.

Sau đó, một tháng, hai tháng, ba tháng... trôi qua.

Giải trừ hôn ước đã thỏa thuận đâu?!

...

Dung Huyên: không thích Cố Dã.

Nam chính: Không, em thích.

Dung Huyên : Khi nào chúng ta giải trừ hôn ước?

Nam chủ: Đừng nghĩ nhiều. Nếu giải trừ được thì tính là anh thua.

Sau đó...

Nam chính nhìn thấy Dung Huyên đối với người khác ôn hòa duy chỉ có đối với anh lãnh đạm, ghen ghét đến nổi điên, đỏ cả con mắt.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

prettyprits1: Fun book, really enjoying it

Annigrace: Ok the novel is great

judithsmitherman: Wow, another good story. I loved it. I can’t believe that I have read three stories and they are all good. Thank you keep writing!

nanacinda58: It was very well written. Story kept your interest up. Strong woman character.

RGXD: I'm loving this book so far. One thing I would've done to make it better was to add povs. I understand that every writer has their own writing style but just a polite suggestion. Loving the book though. I love this writer. Keep it up! 💖

Armykookmin: Total mente recomendado,jente no se arrepentirán de semejante obra,ovio que igual tiene que gustarle el éxito😏😎

More Recommendations

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

honeygirlphx: Absolutely loved this book! Can’t wait to read the next one

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.