Write a Review

Tôi Dụ Nam Chính Chạy | Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Summary

Cố Dã | Dung Huyên

Genre:
Romance
Author:
Lục Bắc Thần
Status:
Complete
Chapters:
24
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Văn Án - Tôi Dụ Nam Chính Chạy

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Dung Huyên phát hiện bản thân đã biến thành nữ phụ ác độc, làm việc cực đoan, bị nam chủ giải trừ hôn ước, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm trong tiểu thuyết.

Lúc cô xuyên qua là lúc diễn ra bữa tiệc đính hôn thế kỷ.

Nguyên chủ đào hôn không thành, đi khắp nơi hạ thấp danh dự nam chính, nơi nơi tìm chết.

Dung Huyên phẩy phẩy tay: Thích làm gì thì làm, dù sao nam chính cuối cùng cũng sẽ thuộc về nữ chính, cô chỉ là nữ phụ mà thôi.

Cá mặn Dung Huyên, online chờ chia tay.

Sau đó, một tháng, hai tháng, ba tháng... trôi qua.

Giải trừ hôn ước đã thỏa thuận đâu?!

...

Dung Huyên: không thích Cố Dã.

Nam chính: Không, em thích.

Dung Huyên : Khi nào chúng ta giải trừ hôn ước?

Nam chủ: Đừng nghĩ nhiều. Nếu giải trừ được thì tính là anh thua.

Sau đó...

Nam chính nhìn thấy Dung Huyên đối với người khác ôn hòa duy chỉ có đối với anh lãnh đạm, ghen ghét đến nổi điên, đỏ cả con mắt.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

JessBlue: Great story with lots of action, suspense and adventure around the storyline. This author has given us another great story about a girl and her bullying guys that are her mates but she does not know it just yet as well she does not know what she really is until….. well you must read this book if ...

funmilolaabdullahi: My best novel ever.1 and 2

Crystal Patzel: Other than some minor grammatical errors the story itself- going from past to present is fluid and captivating.

amalia3026: Its a fun quick read

Julissa: Gracias por actualizar, quedo a espera de los nuevos capítulos feliz inicio de semana 😇💜💛💜💛

dontknowlove26: Can't wait to see what happens next I want to know what happens with the kids Thank You for your story

More Recommendations

Inoue: Me gusto toda la historia, se la recomiendo a todos en buenísima

dorothy: Vj6. I. Btkj vuddfli v ugj. Gbrjh. Blhddu. Jtjb jtgb. Ggb vigubnn udcjbbudj v fdvuvn

Thv Park 🥀 : Chille arto pero de emoción

sonia: Still loving the series will definitely tell others about this site and your wonderful books

Dana: Super tolle Geschichte, auch super geschrieben. Nur das Ende war Kacke. Hoffe das es noch einen 2. Teil gibt bzw. folgt

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.