Write a Review

MIZU NO HASHIRA

Summary

(๐•๐•ฆ๐•›๐•ฆ๐•ฅ๐•ค๐•ฆ ๐•‚๐•’๐•š๐•ค๐•–๐•Ÿ ๐•ฉ ๐•—๐•–๐•ž!๐•ฃ๐•–๐•’๐••๐•–๐•ฃ) Tomioka Y/n hails from a long line of jujutsu sorcerers and her own ancestor was one of the well known water hashira in the tasiho era. Destined to be jujutsu sorcerer, she was only waiting for the perfect time to join the jujutsu tech in Tokyo. All her plans comes crashing down when her childhood friend becomes a vessel for the evil curse Sukuna. Now she must work hard to protect her loved ones from the evil curse as well as protect herself fro potential heartbreaks, but that seemed quite difficult when she's surrounded by a beautiful small town girl, a strong and silent type sorcerer, her childhood friend, and a quirky sensei. Join her in her adventures. VARIOUS X READER JUJUTSU KAISEN X READER DISCLAIMER: All the pictures and art works belong to their respectful owners. The manga belongs to its manga artist. The story will follow the anime and not the manga.

Genre:
Romance / Humor
Author:
Addy
Status:
Ongoing
Chapters:
8
Rating:
โ˜… 5.0 1 review
Age Rating:
16+

Chapter 1

It was a dark moonless night when the young jujutsu sorcerer, Fushiguro Megumi wandered around the Miyashiro Prefecture Sugisawa Third High school.

โ€œTheyโ€™re keeping a cursed object here - in a place like this,โ€ he scoffed to himself as he stared at the box of Stevensonโ€™s screen in front of him. โ€œHonestly they couldnโ€™t be anymore stupid.โ€

He was little taken aback when he opened the door and found it empty. After thoroughly searching the entire area and coming empty handed he decided to call his mentor.

โ€œThereโ€™s nothing here,โ€ he said as soon as his mentor picked up his phone.

โ€œThe Stevensonโ€™s screen - its empty,โ€ Fushiguro clarified further.

โ€œFor real? Thatโ€™s hilarious! Maybe it took a nighttime stroll,โ€ his mentor teased him.

โ€œIโ€™ll punch you,โ€œโ€ฒ Fushiguro said but his mentor instantly cut him off, completely ignoring what the young boy had said.

โ€œWell, no going home until its recovered?โ€
With that being said, his mentor swiftly cut off the call, leaving no room for any further arguments.

โ€œIโ€™m seriously going to punch him next time,โ€ Fushiguro mumbled to himself as he thought about his mentor.

โ€œWhat are you doing here?โ€ An unfamiliar feminine voice suddenly spoke up from behind him - startling him a little.

He swiftly turned around and saw a young girl, no older than fifteen, and barely reaching a height of 5 feet, staring back at him with a pair of curious (e/c) colored eyes, which seemed to be glowing in the dark of the night.

โ€œWhat are you doing here?โ€ The girl repeated her question again when she didnโ€™t received an answer from him.

โ€œIโ€™m - I.....โ€ Fushiguro fumbled with his words, unable to come up with an appropriate answer.

โ€œYou know - you donโ€™t have to lie to me,โ€ she simply stated as she smiled at him cheerfully.

โ€œSorcerer,โ€ she then simply added which caused the maleโ€™s head to whip in her direction in lighting speed, momentarily scaring the girl because she thought that he might have dislocated his neck or something.

โ€œHey! Are you okay? Iโ€™m so sorry. I didnโ€™t mean to startle you,โ€ the girl quickly apologized on seeing his alarmed self.

โ€œItโ€™s fine,โ€ Fushiguro replied with his usual stoic face. โ€œBut what Iโ€™m surprised about is that you somehow seem to know about sorcerers and yet I donโ€™t feel any cursed energy inside you. You almost see normal at first glance.โ€

โ€œOh! About that....โ€ the girl trailed off as a look of real dawned upon her face. โ€œIโ€™m just very good at concealing my presence.โ€

โ€œSo....who are you? And what are you doing here?โ€ The girl once again repeated her previous question.

Fushiguro gave out a tired sigh as he decided to finally comply with this girlโ€™s wishes.

โ€œIโ€™m Fushiguro Megumi, a first year from Jujutsu tech. Now tell me - who are you?โ€

โ€œIโ€™m Tomioka Y/n.โ€

Fushiguroโ€™s gaped out in surprise when he heard this, unable to hide his emotions for a moment.

โ€œAre you perhaps, from the great Tomioka clan?โ€ He hurriedly asked, hardly able to conceal the excitement in his voice.

โ€œYeah,โ€ the girl agreed as she gave him a nervous smile. โ€œHow do you know?โ€

โ€œWell...youโ€™re family is kinda a big deal in the sorcererโ€™s community? I mean Tomioka Giyu made quite a name for himself in the Taisho era.โ€

โ€œWell there is no denying that,โ€ she said bashfully, โ€œbut that still doesnโ€™t explain why youโ€™re here?โ€

โ€œIโ€™m here on a mission, โ€ he started and the (e/c) color eyed girl continued staring at him, as if urging him to continue speaking without even opening her mouth. He let out that last bit of information without even realizing it. It was as if his body was reacting without his permission, as if it was being controlled by some outward force.

โ€˜A curse perhaps?โ€™ He begrudgingly thought to himself as he answered her question.

โ€œIโ€™m here to retrieve a special grade cursed object.โ€

Fushiguroโ€™s eyes widened in surprise when he realized what had just happened, while Y/n just sweetly smiled at him, but there was something eerie and dangerous behind that sweet smile of hers.

โ€œI see,โ€ the girl said thoughtfully to herself as a grim look covered her beautiful features.

Fushiguro blinked his eyes in disbelief when he saw that the frown on her face disappeared as soon as it appeared, and was then replaced by a bright smile.

โ€œWell, I will leave it to you then young sorcerer,โ€ she said while swiftly turning around to leave before suddenly halting in her steps.

โ€œAno...Fushiguro-kun?โ€ She hesitantly called him out and he nodded his head in acknowledgment.

โ€œYou might wanna check out the rugby field,โ€ she discreetly suggested him. โ€œLately, there has been an increase in curse sightings there.โ€

โ€œReally?โ€ The black haired male asked and Y/n just nodded her head in response before eventually taking her leave.

โ€˜What a strange girl?โ€™ Fushiguro thought to himself as he stared at her retreating figure.


NOTE:

Iโ€™m back with another story guys. I recently started watching Jujutsu Kaisen and honestly, I completely fell in love with the characters in first glance, and therefore I decided to make a fanfiction about it.

Who is you favorite character in this anime?
Comment you answers down below.
I will see you guys in the next chapter.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

queeny sasa: To be honest I didn't think it would be this good at start but it's juss so ka-yute and Maddie was like her mom wild like hell Mikage was super badass the story was awesome

Kookminista: Es muy buena, me gusto namjoon casi me un infarto pero ameee le hizo gemelos ?? Hermosa

Manuna: J'adore la tournure que sa prend merci beaucoup pour cette superbe lecture. J'ai hรขte de connaรฎtre la suite de leur histoire.

yosmairis77: Me a gustado casi todo lo รบnico que no me convenciรณ fue la masacre de la rata esque wacala se la recomendรฉ a mi mejor amiga y las puntuaciones es porque se la merece

Sofiavergara: Its really relatable and cool

dontknowlove26: I can't believe I am so far in the series all ready there is no way it should be almost done ๐Ÿ˜ž Great read Thank You!

More Recommendations

sonia: It just keeps getting better I can't wait till we have found everyone and see how big the group is then get to the real action

sonia: Still loving the series will definitely tell others about this site and your wonderful books

lisalynch: I have enjoyed this book and will also give the second book in the series a go

Dawn : Good plot, characters, excitement, like mc gangs. Not as graphic or bloody. Moral story.

Dana: Super tolle Geschichte, auch super geschrieben. Nur das Ende war Kacke. Hoffe das es noch einen 2. Teil gibt bzw. folgt

About Us

Inkitt is the worldโ€™s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and weโ€™ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.