Truth or Dare ¦BoKuroo¦

Summary

Naglaro lang naman sila Kuroo ng truth or dare pero bakit siya pumatong kay Bokuto?

Genre:
Other
Author:
Yu Kei
Status:
Complete
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Truth or Dare ¦One Shot¦

Light that arrest the eyes of countless people who are currently dancing in the middle of this big room.

Loud musics, laughs and chitchats makes Kuroo's cognizance high up.

Him and his friends was having fun drinking, syempre masaya siya ngayon nagkaroon sila ng reunion magbabarkada.

Lalo na nandito ang bestfriend niyang si Bokuto, and his long time crush.


Napatingin siya sa direksyon ni Bokuto.
He saw how gorgeous Bokuto is, no he's not just gorgeous, his face is more than perfect.

May hawak itong stick ng sigarilyo sa kanang kamay sa kaliwa naman ay isang basong naglalaman ng matapang na alak.

He look so damn hot.


Sabi niya sa sarili, dahil totoo naman. He's hot, na hindi nakakasawang pagmasdan.


"Hoy Kuroo! Sayo na!" Napatingin si Kuroo kay Oikawa na siyang tumawag sa kanya.

Nakataas ang kilay nitong nakatingin sa kanya.

Epal nito, tinititigan ko pa crush ko eh.


"Ano Kuroo truth or dare?" Tanong ni Oikawa sa kanya.


Oo nga pala naglalaro sila ng tipikal na laro, truth or dare pero dahil baliw ang mga kasama niya ay nilagyan nila ito ng twist para mas interesting.

Once you choose dare, you need to do what the commander ask you to. Kung hindi mo gagawin, maglalabas ka ng dalawang libo. Sa truth naman kapag nalaman nilang hindi ka nagsasabi ng totoo the one who ask you will kiss you.

Damn that game, mga baliw.


Nalipat ang tingin niya sa boteng nakatapat sa kanya saka bumuntong hininga.

"Dare na lang ayoko halikan si Oikawa" Sabi niya na nagpasama ng mukha ni Oikawa.

"Gago sino ba nagsabing gusto kitang halikan?" Sagot nito sa kanya, inikutan niya lang ito ng mata.

"Dare na nga" Pag-uulit niya.


Tumango ang ilan niyang kaibigan at si Oikawa naman ay biglang tumayo, nagpamewang at nilagay ang kamay sa baba na tila ba nag-iisip ng malalim.

"Bagal mo Oikawa, dali na inip na si Kuroo" Singhal ni Terushima sa kanya.


"Kunwari nag-iisip kahit wala naman utak" Sabi naman ni Kunimi sa kanya.

"Luh epal ka bhiE?" Sabi nito kay Kunimi bago muling umupo.

"Alam ko na, I dare you to......"

"Ano?"

"Give Bokuto a lap dance" Anito na may ngisi pa sa labi habang ang kilay ay nagpa-taas baba.

"Putangina mo ba?!" Singhal niya dito.

Tumingin siya kung saan nakaupo si Bokuto at seryosong tingin ang sumalubong sa kanya.

Bakit ako kinakabahan?

Luh syempre bet mo yan gaga


Muli niyang ibinalik ang tingin kay Oikawa.

"Ano ayaw mo? O sige lapag pera" Sabi ni Oikawa at tinapik-tapik ang katapat na lamesa.

"Luh? Gawin mo na pards, parang di tropa, kill joy mo ah, dali na bestfriend mo naman 'yan" Saad ni Terushima bago tinungga ang inumin.

"Oo nga parang lap dance lang eh" Si Tendou naman na sumandal sa upuan.

"Kaya nga! Hindi naman big deal yun eh, diba Bokuto?" Sabi ni Kunimi.

Sabay-sabay silang napatingin kay Bokuto na tumango lang sa tanong ni Kunimi.

"Hmm"

"Ohh... Hindi naman pala big deal eh, go na Kuroo gilingan mo na" Sabi ni Oikawa.

Inirapan niya ito at tumingin kay Bokuto.

"Okay ba sayo pre? Kung hindi magbabayad na lang ako" Sabi niya kay Bokuto.

"Ayos lang pre" Bokuto answered.


He gulp before he stand on his seat. Okay nga lang kay Bokuto pero sa kanya hindi.
Dahil kinakabahan siya, sinong hindi kakabahan kung ilalap dance mo ang long time crush mo diba?

"Bagal naman" Pagrereklamo ni Teru.

"Oo na nga!" Singhal niya bago hinakbang ang mga paa papunta kay Bokuto.

Nang nasa harap na siya nito ay muli niya itong tinanong.

"Bo..."

"Just do it Kuroo"

"Sigurado ka ah?"

Dahan- dahan siyang pumaibabaw sa mga hita nito.

"Bagal..."

Pagrereklamo ni Bokuto bago hinawakan ang magkabila niyang braso at hinila.

Dahil sa gulat ay hindi niya naihanda ang sarili kaya naman padausdos siyang napaupo sa mga binti nito. Ang mukha niya ay lumanding sa matitipuno nitong dibdib.

Hala ang tigas


Naiangat niya ang tingin sa dibdib ni Bokuto, nakapolo ito na hindi nakabutones ang iilan kaya nakikita niya ang ilang bahagi ng matipuno nitong dibdib.

Gabi na para sa pandesal rord pero salamat.

"Kuroo" Napapiksi siya ng may maramdaman na mainit na hininga sa likod ng tainga niya.

Tangina.

Nasarapan ata siya sa pagtitig sa dibdib ni Bokuto at hindi namalayan na nakapirmi lang siyang nakaupo sa mga binti nito.

Tumikhim siya bago nagsimulang gumalaw sa ibabaw ng kaibigan.

Nahihiya siya dahil seryosong nakatingin sa kanya si Bokuto habang sumasayaw siya sa ibabaw nito.

"Boks kung ayaw mo—"

"Shh... Just keep going"

Anong keep going? Laplapin kita dyan eh.

Nagpatuloy siya sa paggiling at natigilan ng may narinig siyang mga tawa.

"Kuroo lap dance lang ah bawal tigasan" It's Oikawa.

"Pre mukhang si Bokuto yung tinigasan pre" Natatawang saad ni Terushima.

Sinamaan niya ito ng tingin.

"Puta manahimik nga kayo" Suway ni Bokuto sa kanila at doon nagpatuloy siya sa ginagawa.

Ilang segundo pa ng kalampagin ni Kunimi ang lamesa.

"Hoy Kuroo nasarapan ka na dyan? Itigil mo na yan!" Sabi ni Kunimi.

"Pre tama na lap dance maya mo na kainin 'yan" Si Teru ang nagsalita.

"Laplapan ata ang gusto hindi lap dance eh" Si Tendou naman.

Mga gago

"Tama na 'yan masyado na kayong happy, Teru paikutin mo na ulit" Sabi ni Oikawa.

Bumuntong hininga siya bago dahan-dahan na umalis sa ibabaw ni Bokuto, pero hindi pa siya nakakaaliw ng tuluyan ng hawakan nito ang bewang niya.

"Sit on my lap more Kuroo" Sabi ni Bokuto sa kanya.

Nanlalaki ang mga mata niyang binalingan ito ng tingin.

"H-Huh?"

"C'mon hon, sit here" Sabi nito at tinapik ang binti.

"Wala na laplapan na sunod diyan"

Continue Reading
Further Recommendations

Melissa Villacencio Limpio: I love thi story

mitchrye: This is a very well written book that pulls its readers right into the story! If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to hardy@novelstar.top or joye@novelstar.top

Stéphie Jaimie: I like all of written of this novel. It is so amazing how the author wrote it with such flow. I will recommend it for anyone who loves book.

JacquelineS: I loved the story. Another excellent read by the author. The plot was original and the development of the characters was good. I loved the entire book.This is wonderful story to read.

Raquel Chaveiro Vieira: Wow, just wow. I love it.

Annette: Very good short story. It is actually a eye opener to what does happen in schools today. Well written

DanielCatherine Sims Scrogham: Its a good book so far, but the writer stopped updating 4 months ago. I delete book after a few months and no updates and I won't try reading it again. It is very disappointing so I recommend not reading it until its finished.

Claire Morrison: This is as good as the other 2 books.

christina_21700: This is book one Broken Luna. If you haven’t read it I highly recommend the series. It’s beyond good. It’s a page turner. And worth the purchase!

More Recommendations

Taggsa: Love this book i can not wait until it is updated such an amazing plot line, job well done and it will more than likley be one that stays in my library.

Rachel: Lots of mistyped words, pronouns and whatnot but seriously who cares, this story is gorgeous! More than once I was angry at the characters, and more than once I swooned for them too, and they aren't real! This authors always tugs at my heartstrings. Will definitely read this one again

JacquelineS: I am so glad I chose to read this story. It was beautifully written and I adored the characters. Kudos to the author for capturing all the romance, passion, and heartache that involves in abstaining a relationship.

annwilson1252: Think thay will fall in love .but there will be some heartbreak on the way .

Dork_aliciouse7735: I loved the story line it was so unique and different, definitely something that is right up my alley, I love these types of books and can't wait to read Tamara and Corbin's story later and also remember me. Love your writing, hope you make it big time❤️❤️❤️❤️❤️❤️

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.