Elzan Empire: Thereza

All Rights Reserved ©

Chapter 5

“I know but that was her fault, she killed the Archduchess at kung hindi dahil sa kanya hindi sana masisira ang relasyon ng Archduchess at Archduke”

Nagulat siya sa sinabi ni Thea.

“Alam mo?”

“I always knew kaya nga naiintindihan ko ang galit mo sa akin kaya I’m doing my best para mapatawad mo ko”

Nakayukong sabi nito. Why? In her past life hindi ganito ang Thea na kilala niya. She was quiet at palaging sumusunod sa utos ng Archduke at Nanny/ Aunt nito. Sabagay di naman talaga niya kinilala si Thea sa past life niya, she always ignore her dahil nga galit siya dito.

“I’m not mad at you” sagot ko. Nanlaki ang mata nito, her face brightens.

“Talaga?”

I nodded.

“Hindi mo naman kasalanan ang ginawa ng mga magulang mo” Saad ko at kinuha ang libro na nahulog, inaayos ko ito sa kinalalagyan nito.

“So I can visit you here anytime?” Hindi ko namalayan pero napatango ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko but I like her presence now.

“Why? Are you bored in the Main Manor?” I asked.

I saw her bit her lower lip.

“I feel lonely in the there unlike you here your friends visit you every time”

“You have your Lady in waiting”

“Alam ko naman kung bakit sila pumayag na maging Lady in waiting ko para mapalapit sa mga kapatid natin” nakayukong sabi ni Thea.

“You can come here anytime you want” I said. Thea smiled. Makikita mo sa mukha niya na masaya siya sobra.

“Thank you Lady Thereza, oh Can I invite you with a tea right now?”

Umiling ako.

“Why?”

“I’m quiet busy right now, remember tomorrow is my birthday”

“Oo nga pala! I’m sorry Lady Thereza I forgot, and I heard from the Archduke that nagpagawa siya ng gown para sayo, Countess Racsha even voluntered to make it”

“Countess Racsha?” Nagtaka hindi ko kilala ang sinasabi ni Thea.

“I heard from my Lady in waiting that House Velvuente is famous in personalized gown, only from respected Houses lang ang ginagawan nila”

“Volunteered, really?”

Thea nodded.

“Nagtataka nga ako why she volunteered eh House Velvuente belong to the Noble Faction and we are from the Imperial Faction” Thea look so innocent while thinking something. She’s amuse looking at her sister.

After talking to Thea ako na mismo ang naghatid dito sa Main Manor. She look so radiant. Lahat ng mga nakakita sa amin ay nagugulat, quiet shocking talaga siguro na magkasama at magkausap silang dalawa.*Tuwang tuwa siya mula pa kahapon, of course her sister isn’t mad at her at kahit pa stoic ang expression ng mukha nito still kinakausap siya nito. Today is the birthday of her sister at naghanda siya ng gift para dito, she’s praying na magustuhan ito ng kapatid niya.

“Milady you look so happy” Napalingon siya sa nagsalita, its her Nanny at the same time her Aunt Fina. Sister ito ng biological mom niya.

“Yes, yesterday I had a talk with my sister and she told me I can visit her anytime”

“What!?” Nagulat siya sa reaksyon ng Aunt niya.

“Theane! You shouldn’t trust that bi- I mean your sister for sure she’s lying to you! She’s just pretending to be nice to you para makapaghiganti siya sa ginawa ng Mama mo sa Archduchess”

Ever since sa pagkabata niya ito ang palaging sinasabi ng Aunt niya sa kanya pero Thereza didn’t do anything bad at her, naawa pa nga siya dito dahil parang pinapapabayaan ito ng Emperor.

She stared coldly at her Aunt.

“I could put you in prison for saying those things, your making stories about my sister, you should know your place I’m not your daughter para diktahan mo ako kung sino ang mga taong pagkakatiwalaan ko”

“Thea-”

“Looks like you forgot who are you talking to Baroness Fina”

My Aunt stilled, I’m so done with her telling me to hate my sister in fact I was the reason kung bakit nasira ang masayang pamilya nito.

“Leave now, call Wila for me”

“I apologize for my rude behavior Milady, I shall leave” Umalis na ito.

“Milady” Napalingon siya kay Wila.

“Wila tell me the truth, gusto ba ni Baroness Fina na magalit ako sa kapatid ko?”

Mukhang nagdadalawang isip pa si Wila kung sasagutin niya ako or hindi, mukhang may alam talaga siya. Matanda ng limang tao sa akin si Wila, I was nine ng magsimula itong manilbihan sa akin.

“Wila please tell me the truth”

“Milady mula ng pumasok ako para manilbihan sa iyo palagi kong naririnig si Baroness na gusto niyang ikaw ang maging First daughter na dapat mas mahalin ka ng Archduke kesa sa First Daughter na dapat magalit ka sa kapatid mo”

“Is she the reason kung bakit hindi umaatend ang kapatid ko sa mga party ko?”

“Yes Milady, pinipigilan niya ang mga invitation na pinapadala mo”

Naikuyom ni Thea ang kamao niya. So all these time ito ang dahilan kung bakit walang communication sa pagitan nila ng kapatid niya. Her sister was never informed on all the banquets in the Main Mamor.

Hindi pwede ito ngayon na nakausap na niya ang kapatid niya hindi siya papayag na masira ang pakikitungo nito sa kanya.

She will not lose her sister.

Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa iyon ng Aunt niya sa kanya kaya ilang oras bago magsimula ang Coming of Age ng kapatid niya sinundan niya ang Baroness Fina, alam niyang may pinaplano na naman ito para pag awayin sila ng kapatid niya.

Nakita ni Thea na pupunta ang Baroness sa West Wing ng Main Manor ng House Elzan. Maingat ang galaw niya para di mahalata nito na sinusundan niya ito.

The Baroness entered a room, maingat niyang binuksan ng konti ang pinto.

“Countess Racsha”

“Baroness Fina how are you? How was Lady Thea?”

“Tsk! She’s starting to rebel! She told me to know my place! She asking kung bakit sinisiraan ko ang kapatid niya sa kanya!”

“Calm down Baroness, for sure after tonight the Thea will go back to you and she will apologize to you and will tell you that you are right on Thereza's attitude to her”

“The countess is right Baroness, just do the things you need to do” She heard another voice of a woman.

“Lady Jian don’t worry napakalat ko na sa mga maids na si Thea talaga ang pumili ng design na susuotin ng babaeng iyon” No! Liar!

“I guess these night will be fun! The daughter of the mighty Arch will be humiliated in front of everyone” she recognized that voice, that’s Lady Bettina of House Rosewood.

So plano talaga nilang ipahiya ang kapatid ko at ako ang sisihin sa huli para magalit ang kapatid ko sa akin. So kasama si Countess Racsha sa planong ito kaya pala nag volunter siyang gumawa ng gown ng kapatid ko tapos sa huli ako ang sisihin ni Princess Thereza. NO WAY!

NO! Dapat malaman ito ng kapatid ko. Kaso nabitawan niya ang doorknob ng pintu kaya medyo lumaki ang siwang nun.

“Sinong nandyan!?” Nanlaki ang mata niya kaya mabilis siyang umalis sa lugar na yun.

Naku! Lagot! Mahuhuli pa yata siya. Nagulat siya ng biglang may humila sa kanya papunta sa madilim na pasilyu ng West Wing.

Sisigaw na sana siya ng takpan nito ang bibig niya, napalingon siya dito. Nanlaki ang mata niya ng makilala ito.

“Princess Thereza!” she whispered.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.