Elzan Empire: Thereza

All Rights Reserved ©

Chapter 7

Why won't she enjoy her day?


Nababanas siya kay Thereza, bored lang kasi itong nakaupo sa gilid, kahit nung dumating ang Emperor at Empress halatang bored na bored ito sa buhay.


Kanina pasulyap sulyap ang Archduke at dalawang kapatid nito na lalake kay Thereza pero nasa kay Thea lang ang atensyon nito. She's really ignoring her Father and Brothers.


"Tamara my dear sister" At siya kanina pa niya iniiwasan ang kapatid niya. She's fishing some information from me kung saan nagpunta si Thereza kanina, I guess si Thereza ang pinagdududahan nilang nakikinig sa pag uusap nila kanina.

Well their plan failed. Kanina nakita ko kung paano nagbago ang masayang expression ng mukha ni Countess Racsha, Lady Jian at ng kapatid ko ng makita ang suot ng magkapatid.

I am really wondering kung bakit ginagawa ito ni Countess Racsha.

"Kanino kaya sila nagpagawa ng damit nila, I like it gusto ko rin ng ganyan, Alam mo ba sister?" Tiningnan lang niya si Bettina.


"Lady Bettina the dance will start soon I guess you should be on guard, a lot of ladies here would want to dance with the Two Prince" Late ng dumating sa Banquet ang dalawang Prinsipe ng Empire.

Napalingon naman ito agad sa gawi ng mga Prinsipe and that's her que para matakasan ang kapatid. Nilapitan niya si Tiffania. She look stunning on her gown. She's wearing a bloody red gown with an accent of black.

"Tamara alam mo bang kanina ka pa tinititigan ng mga Bachelors dito, I guess sa susunod na mga araw a marriage proposals will be given to your on the next few days"

"Tigilan mo ako Tiffania"

"Nga pala Tam may dugong Molzan ka ba? You have the same hair color with Thereza's cousin, Princess Tatiana"

"No hindi naman basihan sa Molzan na kung itim ang buhok mo you're a Royal Blood its their unusual Galaxy Eyes, just like Princess Tati, that's the proof of their Royal Blood" Tama kakaiba ang mga mata ng Imperial, they have these galaxy eyes, navy blue/ black na may accent ng red or yellow, its depends on the light of the surroundings.

"You're right, mukhang magsisimula na ang dance should we runaway my dear friend?" Tiffania asked. Pareho nilang alam na may magyaya sa kanila at iyon ang pinakaayaw nila kaya mabilis na nilisan nila ni Tiffa ang Banquet kaya nga lang may humarang na sa harap nila.

"Lady Tiffania, my fiancee can I have a dance with you?" Napatingin ako kay Tiffa, if she won't dance with Carlisle it means disrespecting the House Elzan.
I heard her sighed.
"My pleasure my Lord"
"Goodluck!" Bulong ko kay Tiffa at mabilis na iniwan ito. Tiffa just glared at me.
She went to the terrace at nagtago sa isang poste.
"Well..well what are you doing in here Lady Tamara?"
Napalingon siya sa nagsalita.
"Oh Prince Asterion, your highness" sabi niya sabay yuko. The second prince of Molzan Empire, Asterion Devan Le Molzan.
"Aren't you enjoying the party?" He asked.
"Nandito ka pala? And here I thought only the Empress and the Emperor of Molzan are here" Pero alam niya talaga na nandito si Rion, kagaya sa past life niya. Hindi ito nagpakita sa maraming tao, he just stay in the balcony nagkita sila dahil lumayo siya noon sa banquet kasi nasasaktan siyang makita ang kapatid na sinasayaw si Helios.
"Lady ako ang unang nagtanong" She rolled her eyes.
"Hey did you just rolled your eyes at me?"
"Whatever"
Past life hanggang ngayon, Prince Rion never change. Bata pa kami ng magkakilala, I was kidnapped that time and brought to Molzan at kagaya ko nakidnap din ito. Iyak ito ng iyak kaya sa inis ko sinapak ko ito. Naligtas naman din kami dahil nga his a prince and he has a lot of knights.
In my past life Prince Rion confessed to me kaya nga lang that time I fell in love with the Helios at kahit concubine ang status ko sa buhay nito ay pumayag ako, I abandoned Rion na mahal ako and he did unlawful things dahil doon.

"What are you thinking?" I look at him, nagulat ako dahil masyadong malapit ang mukha nito sa akin, feeling ko namumula ako kaya iniwas ko ang tingin ko dito.

"Tss, pati ba naman iniisip ko gusto mong malaman, privacy my dear" saad ko. I heard him chuckled.

"And here I thought na si Helios na naman ang iniisip mo" He said sadly. Hindi pa sa panahon na ito ng confessed sa akin si Rion that was the time ng malaman nitong pumayag akong maging mistress ni Helios.

"And why would I think the Heliose eh nasa harap ko ang Second Prince ng Molzan, wala ng siyang space sa isip ko, occupied mo na lahat" Mukhang nagulat naman ito sa sinabi ko, napaatras ako ng lumapit pa sakin si Rion.

"Did I heard it right Lady Tamara, ako ang iniisip mo?"

"Why? Do you want me to think other men?" I asked boldly. Hindi nga niya alam kung saan niya kinukuha ang lakas ng loob niya. She's flirting with him.

His head fell on my shoulder, biglang tumayo ang balahibo niya sa batok. She can feel his breathe on her neck. She shiver but she like it. She like the feeling that, naramdaman niya ang kamay nito sa bewang niya. Rion is hugging her.

"No Tamara, gusto ako lang"

"Possesive" Bulong ko, I know he heard me. I can feel his smile on my neck.

" Do you know what this means Tamara?"

"What?"

"You're mine right?" Natahimik siya and she nodded. Ayaw na niyang ulitin ang nangyari sa nakaraan. She wants to be happy and she knew Rion will be her happiness. This lifetime she will choose him.

" I didn't know my brother knew how to flirt" Napalingon sa nagsalita. Itutulak ko sana si Rion kaya nga lang nakahawak ito ng mahigpit sa bewang ko. Mas siniksik pa nito ang mukha sa leeg ko, he even put small kisses on my neck, nakikiliti ako.

"Your Majesty! Crown Prince Alexandrus, I'm sorry for the awkward position" saad ko. Hindi kasi talaga natitinag si Rion sa pagtulak ko.
"Hayaan mo siya, his just jealous kasi di siya makalapit sa First Daughter"

"Rion" the Emperor, mukhang nainis ito sa sinabi ni Rion.

"Tamara" and speaking of the Princess.

Princess Thereza is infront of us and I don't like the expression of her eyes right now.
Bloodlust

_Arianee
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.