Elzan Empire: Thereza

All Rights Reserved ©

Chapter 8


"Tamara is that man harassing you?" I asked coldly. I get alarmed when I didn't see Tamara around, well Tiffania is dancing with my brother. And now seeing Tamara being hugged someone forcefully I want to rip that man apart. I guess after killing those assassins I became violent.


"Lady Thereza everything is fine, so calm down okay?" I raised my browse. What does she mean?


"Prince please get off if you don't want to see blood in here" I heard Tamara said.


"Why don't they just leave us alone" Nagmamaktol pang sabi nung lalake, he looks kinda familiar. The man look at me, he glared at me.


"Aren't you Prince Rion? The one who is crazily in love with Tamara?" Did she just said that to the Prince? Yes she said that to a Prince. Nanlaki ang mata ni Tamara na tumingin sa kanya .


'Thereza!"


"Yes Milady! Prince Asterion Le Molzan at your service" proud na proud pang sagot ni Rion. The man still the same wala man lang nagbago dito mula noon hanggang ngayon.


Hinarap ko si Tamara.


"So you're choosing him?" Tamara nodded. I look at Rion.


"Hurt her and I'll make sure I'll end your generation, I don't care if you're a Prince" I said coldly. Rion smiled to me.


"Noted Milady" Prince Rion is grinning. His looking behind my back.


"I can see that Tamara is happy so you have my blessing"


"Hey! Enough stop it okay Prince Rion what are you doing? You're ignoring your brother! Did you forgot that he still the Crown Prince of Molzan" Nagtaka ako sa sinabi ni Tamara, I turn my head on my back. I saw a man.


A sinfully handsome man and I recognized him because his the man I met in the past.


"Now I have your attention kahit pa sinasadya ng kapatid ko na wag akong pansinin"


She gulped, the way the Crown Prince looking at her make her nervous. No way! This cant be! His the Crown Prince?


"Lady Thereza, this maybe your first time to meet my brother, He is Crown Prince Alexandrus Damon Le Molzan, the Crown Prince of Molzan Empire"Ngayon alam na niya kung bakit iniwan niya ito matapos may mangyari sa kanila sa pastlife niya. This man is dangerous. His the man whose behind why the Molzan Empire is expanding its territory. He was known as the Grim Reaper of War.

"Milady is there something wrong?" Damon asked. Umiling ako.

"Pleasure to meet you your majesty, I apologized for my rudeness" Sabi ko at yumuko dito pero bago ko pa magawa iyon he cupped my chin.

"No need to bow down to me Milady" Masyadong malapit ang mukha nito sa akin, mas bumilis ang tibok ng puso ko,

"And by the way Happy Birthday" nakangiting sabi nito.

That smile.

That's the reason kung bakit sumama ako dito noon. I'm such a fool.


"Can you let go of my sister your highness" And here comes my big brother Carlisle. Hindi nito kasama si Tiffa, where is she?

My brother look hostile with the Crown Prince.


Hindi man lang ako binitawan ni Damon, instead pinulupot nito ang braso sa bewang ko, napatingala ako dito, his taller.


"I'm having a good time with your sister Sir Carlisle, why are you disturbing us? Right Milady?"


"You're tarnishing the reputation of my sister!"


"Reputation, I don't have a wife nor a fiancee, your sister has not been betrothed to someone, How come I am tarnishing her reputation?"


"Wag na tayong maglokohan your majesty, Well are you using my sister to get back on me?Because Lady Jian choose me Please don't use my sister" My brother is hostile with the Crown Prince.


"Lady Jian?" Napalingon ako kay Damon, bigla kasi uminit ang dugo ko, The Crown Prince grinned, he even put his head on my neck.


"Don't believe on him, I don't even know who is that Lady Jian that his talking about"

Tinanggal ko ang braso ni Damon na nakapuluput sa kanya akin din naman tama ang ginagawa nito, it would be a scandal pagnakita sila ng ibang nobles.

"Enough both of you, if kung gusto niyong mag away dalawa wag dito sinisira niyo ang party ko"

"I'll excuse myself first your highness" Yumuko siya sa Crown Prince at umalis na agad hindi na siya tumingin dito, mahirap na tanga pa naman siya pagdating dito.

"Thereza" My Brother. Nilampasan niya lang ito at nilapitan si Thea na kausap si Princess Tati at an Empress Ava, my Mother's sister.

"Greetings to the Empress and First Princess of the Empire"

"Thereza good that you are here" My Aunt said.

"I heard from Thea na ikaw daw nagbigay ng damit niya?" Tati asked. I nodded. Thea smiled.

"Nagmumukha tuloy kayong kambal dalawa sa suot niya, Thea when will be your Coming of Age?" My Aunt asked.

"Sa Winter pa po your majesty" Nakangiting sagot ni Thea.

"That would be six months from now"

While Tati and Thea are talking pasimple akong hinila ni Empress Ava sa gilid.

"Thereza how are you? When I heard that someone attacked you and your friends I was worried"

"Your Majesty we killed all those assassins hindi naman ako ang target nila , it was Lady Tamara"

"Thereza I'm happy that you've change, I can see your mother's resemblance to you, seeing you and Thea having a good relationship satisfied me, protect your sister kadugo mo pa rin siya" Napatango ako sa sinabi nito.

Napatingin ako sa may hallway ng West Wing. Napakunot ang noo ko ng makita si Thea na inaalalayan ni Baroness Fina.

"Your Highness I'll excuse myself first" She nodded.

"Lady Thereza-" Tiningnan niya ng masama si Lady Bettina na humarang sa dadaanan niya. They are planning something.

"Move Lady Rosewood if you don't want your blood to be spilled in here" Tumabi naman agad ito, well she paled on what I said.

Tama nga ang hinala niya si Thea ang hila hila ni Baroness Fina. Hinablot ko mula dito si Thea at napayakap ito sa akin. Nagulat si Baroness Fina sa ginawa ko. I look at her coldly.

"Sister?" I can smell liquor on her, she's drunk. Napayakap na ito sa akin.

"What did you do to my sister?"

"Milady Thereza nakita ko kasing lasing na si Lady Thea kaya minabuti ko na dapat na siyang magpahinga" Sagot nito. Alam niyang may ibang binabalak pa ito sa kapatid niya, she can sense the emotions of the Baroness, she's fuming mad inside. Their plan failed again.

"Ako na ang bahala sa kapatid ko pwede ko ng umalis" saad ko.

"But Lady Thereza I'm her Nanny at the same time her Aunt I can assure you that I'll take good care of your sister"

"No buts Baroness, ako na ang bahala sa kapatid ko, makakaalis ka na" Yumuko lang ito at umalis na. Nang mawala na ito sa paningin niya she called her shadow knight.

"Archduke" Ariston Voltaire Aristia, his the twin brother of the Heir of the Rosewood Dukedom. Kapatid ito ni Tamara pero hindi alam ng Duke ng Rosewood na buhay pa ito. Ang akala nila matagal na itong namatay dahil sa isang aksidente nung bata pa ito, blessing in disguise na siya ang nagligtas nito nung twelve years old pa lang siya, he vowed to me na his going to be my Shadow Knight kahit pa isa na itong Archduke ngayon. Magkapareho sila ng personality ni Voltaire, we are both cold and stoic.


"Lady Thereza" Yumukod ito sa kanya.


"Take my sister in my room in the Blue Mans, make sure no one will see the two of you and also make sure she's safe"


"Masusunod your highness"


_AriaNee

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.