Bestulen

All Rights Reserved ©

Summary

År 2042. Magins existens är avslöjad för mänskligheten, som nu lider under de Mörka makternas belägring. Varje sekund är en kamp för överlevnad, vad som än händer. Under ledning av magikern Calestons järnhand, ödeläggs Europa i en storm av våld, fattigdom och misär. Kriget från en förlorad tid, och bortom jordens gränser, förstör allt i sin väg. Efter veckor av tortyr och experiment på en forskningsanläggning, har Maisie Brummet förlorat livsviljan. Då hon inte kan minnas sitt förflutna, är hon omedveten om krafterna som har väntat i århundraden på hennes födelse och varför. Vem är hjälten och vem är skurken? Valet är ditt.

Genre:
Fantasy / Action
Author:
K. Artifex
Status:
Complete
Chapters:
9
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Notis

*Den svenska versionen, den engelska kommer upp när allt är översatt
*The Swedish version of Stolen, the English version of the first 4 chapters will be uploaded once they are translated and the complete book is ready to be published

*Innehåller bara de första 4 kapitlen

*Länkar där det går att köpa hela boken finns på min profil

*Finns tillgänglig som e-bok och inbunden, går även att köpa av mig privat

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Melinda Mcknifem: So I'm so mind blown....

Erin Wilson-Weaver: I truly was skeptical of beginning this series as it is so different from my normal genre. But I must admit that once begun I must finish!! Very engaging characters!!

Pretty Bird: Such a sensual and lovely story!! Could not stop reading- just finished reading chapter 17 🥵 🔥🔥!! Absolutely love it and cannot wait to read the rest of the chapters 💕!

Cherish Joos: It’s a beautiful story!

karene911: I didn’t read the first two but can honestly say I enjoyed this book on its own. As a matter of fact I liked it well enough to go back and look for the first two books. Well done.

May K: Honestly I love the beginning! I probable just read the firsts chapters three time in a row juste to make it last longer.Your book is promising! I love the fox spirit thing. It makes the book stand out from other werewolves stories!

More Recommendations

Sulette Bester: Not the average story. Stong female with a big heart and great moral.Was a real feel good book that had me pushing to get to the end.LOVED IT!!!!!

Slsforyou: Excellent!! I loved every bit of it. The forced, the not so forced, and the happy ending.

Betty S Davies: I LOVE this book. I can't wait to keep reading it I wish you would have kept it here instead of putting it on Galatia.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.