Bestulen (Serien om Evalanty, #1)

All Rights Reserved ©

Summary

År 2042. Magins existens är avslöjad för mänskligheten, som nu lider under de Mörka makternas belägring. Varje sekund är en kamp för överlevnad, vad som än händer. Under ledning av magikern Calestons järnhand, ödeläggs Europa i en storm av våld, fattigdom och misär. Kriget från en förlorad tid, och bortom jordens gränser, förstör allt i sin väg. Efter veckor av tortyr och experiment på en forskningsanläggning, har Maisie Brummet förlorat livsviljan. Då hon inte kan minnas sitt förflutna, är hon omedveten om krafterna som har väntat i århundraden på hennes födelse och varför. Vem är hjälten och vem är skurken? Valet är ditt.

Genre:
Fantasy / Action
Author:
K. Artifex
Status:
Complete
Chapters:
9
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Notis

*Den svenska versionen, den engelska kommer upp när allt är översatt
*The Swedish version of Stolen, the English version of the first 4 chapters will be uploaded once they are translated and the complete book is ready to be published

*Innehåller bara de första 4 kapitlen

*Länkar där det går att köpa hela boken finns på min profil

*Finns tillgänglig som e-bok och inbunden, går även att köpa av mig privat

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Charly Crane: Good story, so far. A little bit of a bumpy start, but is definitely on a good roll. The story is interesting and different. Grammar is good and makes it easy to keep up with what is happening in the story.

Bethanee: I loved the plot. Left out no loose ends and room for a possible sequel. Chapters went by fluidly and I couldn't stop reading until the end. Great job and fantastic story line.

Baggie Keay: Another great story. I'm loving the length of the books, they don't feel rushed but there's plenty of action in more ways than one! Lol. Looking forward to reading book 3

nrhh93: Glad that Bridget has found her FM. Now to get the last ones discovered and fight the war

Brianna: It's a great book so far. I love the others.

More Recommendations

Ssendagire: I liked it that Chloe did let Natalie walk down on her.I disliked it that Lucas didn't stand up for what was really ryt for him.

ohTropical: Hot story with a wonderful plot

Pyun: It's a good book for light reading. The plot is quite unpredictable, the attacks without foreshadowing so you'd be taken by surprise.

nrhh93: Ten books in, no war yet. Is it possible that they prevent the war through eliminating the threats

nrhh93: Glad to have a diversion from the Brothers. It is good to see the other Fated Mates coming together and to speculate on the possibilities

nrhh93: This story is getting better. I like the characters and the plot development. My curiosity is building as the characters interact more

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.