Bestulen

All Rights Reserved ©

Summary

År 2042. Magins existens är avslöjad för mänskligheten, som nu lider under de Mörka makternas belägring. Varje sekund är en kamp för överlevnad, vad som än händer. Under ledning av magikern Calestons järnhand, ödeläggs Europa i en storm av våld, fattigdom och misär. Kriget från en förlorad tid, och bortom jordens gränser, förstör allt i sin väg. Efter veckor av tortyr och experiment på en forskningsanläggning, har Maisie Brummet förlorat livsviljan. Då hon inte kan minnas sitt förflutna, är hon omedveten om krafterna som har väntat i århundraden på hennes födelse och varför. Vem är hjälten och vem är skurken? Valet är ditt.

Genre:
Fantasy / Action
Author:
K. Artifex
Status:
Complete
Chapters:
9
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Notis

*Den svenska versionen, den engelska kommer upp när allt är översatt
*The Swedish version of Stolen, the English version of the first 4 chapters will be uploaded once they are translated and the complete book is ready to be published

*Innehåller bara de första 4 kapitlen

*Länkar där det går att köpa hela boken finns på min profil

*Finns tillgänglig som e-bok och inbunden, går även att köpa av mig privat

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Sarah O'Flynn: Loved everything about it so far please more updates thick and fast if you don’t mind thanks 😊

Ariana Cooper: It is a very intriguing story and I think that the plot is perfect. I would recommend this to my friend as she likes the same stories as me.I gave it a 5 star rating because everything is perfect.

Jessica: I loved it. Was an amazing story. I would definitely read more like this.

Dulce Mbulo: Very nice, kept me wanting to ready more

Kimberly: Well written. ❤it

Stephanie Brown: Incredible book absolutely love it ♥️

judithsmitherman: I’m not ready for the story and I like Maddie and Rolando, Gerald and Bridget I want a store to continue i’m not ready for it to end.

More Recommendations

Kaitlyn: This was really really great but I would like a longer book

Donna Van der heyden: I liked this story and want to find out more, want next chapter

Cris Tina: I read in some of your comments that you are experiencing writer's block. As lovely as your writing is do take your time to occupy yourself with what serves you as individual outside the writing world. Your brain wants alternatives and variation. It's how it keeps itself in shape. Hyper focus on ...

Jason Huskey: Greatly improved storyline and grammar. This story read much .ore fluidly then earlier ones.great characters you could really expand this story.

Jennifer Leigh Anne Ciliska: Awesome read thank you for sharing your story with me

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.