Dream With You

All Rights Reserved ©

Prologue

Daphney's POV

"Good morning ate, halina kana ate at hinihintay na tayo ni Lola sa hapag"

"Sandali lang at patapos na si ate sa pagbibihis Maicci " Sabi ko sa kapatid Kong babae..

"Okay ate" Sabi niya at umupo sa may higaan ko..

"Ahm ate may tanong ako sayo" Sabi niya, kaya humarap ako sa kanya..

"Ano yon Maicci?"

Tanong ko

"Ahm ate anong mukha ni mama?

Di ba nakita mo na si mama"

May lungkot sa boses nya ng itanong nya saakin yon..

"Alam mo Maicci malulungkot si mama kung makita ka nyang ganyan at saka wag ka nang malungkot, Andito naman ang ate hinding hindi kita pababayaan" Sabi ko at hinalikan sya sa may leeg nya..

"Ate naman eh! At saka hindi naman ako malungkot, tinatanong ko lang naman kung sino ang kamukha ni mama"

Sabi niya at saka ako niyakap, naglalambing ang bunso ko..

"Hmm saating dalawa mas kamukha ko si mama, pero namana mo ang mata nya, samantalang ako naman namana ang mga mata ni papa"

Sabi ko at sinuklay ang buhok niya gamit ang aking daliri..

"Alam mo ate miss ko na si mama"

Sabi niya sa malungkot na boses..

"Miss ko na rin sya Maicci, pero wala na tayong magagawa kundi ang magsumikap sa pag-aaral para sa kinabukasan natin at para rin kay Lola " Sabi ko at hinawakan ang pisngi niya..

"Oo ate, tara na po at baka naiinip na si Lola sa kakahintay saatin "

Sabi niya at hinila ako..

*Hapagkainan*

"Good morning lola" Sabi ko at hinalikan si Lola sa pisngi..

"Halina kayo at baka mahuli kayo sa klase nyo"

"Opo Lola" Sabay naming sabi ni Maicci..

*At the school*

"Hoi Daph kamusta nah? " Salubong ni Xerrin

"Oo nga hindi kita, nakitang gumala nong nagtapos ang klase " Sabat naman ni Wenney

"Okay Lang naman ako at saka si Lola kasi inaya kami papunta sa may gitna, doon bah sa may malaking puno, ano nga tawag don oh? Balate? Belata? Ay Balete, Oo Balete nga" Sabi ko at binalingan sila ng tingin..

"Ah don sa may Balete, ano naman ang ginawa nyo don? " Usisa ni Xerrin

"Nagdasal kami doon, mayron palang kweba sa likod ng puno ng Balete at sa loob non nakalagay ang rebolto ng ating anito" Kwento ko sa kanila at saka pumasok sa may pintoan ng classroom namin..

"Ano?! Kung ganon may kweba pala sa likod ng puno ng balete?"

"Oo Wen, at hindi ako pwedeng magkamali sa narinig ko kay Lola"

Sabi ko

"Ano naman ang narinig mo sa Lola mo Daph? " Tanong ni Xerrin

"Mag-alay kalang daw ng tubig ng buhay sa 'ting anito, at tutuparin niya ang iyong hiling, pero hindi ako naniniwala don Xer, mga kwentung pangmatanda lang yan" Sabi ko at saka bumaling sa may pisara..

"Pero malay mo Daph magkatotoo hiling mo, pero ano ba ang hiniling mo? " Usisa ni Wenny

"Nasa sakin na kung ano ang hiniling ko, kaya hindi mo na dapat malaman, ka lalaking tao napatsismoso"

Pang-aasar ko sa kanya

"Nagtatanong lang naman eh, Hindi bah pwedeng curious lang"

'Poink!'

"Ulol hindi bagay sayo!" Inis na saad ni Xerrin

"Walang nagtanong pandak! " Inis ring sagot ni Wenny..

"Magsi-tahimik nga kayong dalawa! Ang aga-aga ang ingay nyo! "

Inis kong saad at tumigil naman sila sa pag-aaway, sa totoo lang may hiniling ako sa may anito at yon ang matagal ko ng pangarap ang makarating at maranasan ang pamumuhay sa ibang bansa, basta malayo sa probinsyang toh, pero alam kong malabo kaya no choice kundi ang mamuhay ng simple dito sa probinsya..

'Be careful for what you wish for'

To be continue..

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.