Perunova kněžka

All Rights Reserved ©

Summary

Perunovy kněžky žijí v Orlonském království od nepaměti. Společně s králem chrání dědictví, které by v nepovolaných rukách mohlo zničit svět. Pojďme se podívat na jejich příběhy.

Status:
Complete
Chapters:
3
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Perunova Kněžka (1)

„Jak jen tohle dopadne,“ prohlásil velitel Miran Sokolov a zahleděl se do svého korbelu, kde se po dně vlnilo pivo.

Ania způsobně ujídala ze své porce dušeného hovězího, naslouchala jeho slovům a přemýšlela nad nimi.

„Cruotanská armáda každým dnem postupuje a proráží jednu naši obrannou linii za druhou. A já se ptám, co Hutinská zeď zmůže? Jak dlouho ji dokážeme udržet? Co jen mám svým chlapcům říct?“

Mladá žena odsunula prázdný talíř a vzhlédla k muži. Byla krásná, pomyslel si. Jemná blondýnka nízké postavy, které by se voják rozhodně neměl bát. Jenže její oči měly tak zvláštní barvu a ještě zvláštnější pohled. Růžové duhovky navzdory teplému odstínu přinášely chlad a smutek, ač se Aniiny rty mile usmívaly. Perunovy kněžky ho nikdy nepřestávaly vyvádět z údivu. A ta nejvyšší z nich ho překvapovala nejvíc. „Hutinská zeď,“ promluvila, „je chráněna magií. Chceš snad tvrdit, že by vás Jeho Veličenstvo nechalo na holičkách?“

Miran se roztržitě ošil. „Samozřejmě že ne.“

Ania spokojeně přivřela oči. Skoro jako kočka. „Pak tedy bojujte za krále a za jeho lid. Za sebe. Područí Cruotanu pro nás znamená jen neštěstí.“

Poručík kývl. „Ano, madam.“

Žena se zvedla a zahleděla se ke dveřím. I ona těmto slovům věřila. Víc, než kdo jiný.

***

Ania Lenart byla tehdy o několik let mladší, stejně jako král Orlony, teprve pětadvacetiletý Svatopluk II. Landowski. Jejich seznámení proběhlo v monarchově pracovně. On seděl za stolem a podepisoval důležité dokumenty, ona stála uprostřed místnosti s rukama spojenýma za zády.

„Omlouvám se, že jsi musela čekat. Měl jsem ještě pár věcí na práci,“ vzhlédl konečně od spisů a přeměřil si mladou ženu pohledem.

Ania překvapeně zamrkala. Starý král se málokdy omlouval. Jeho syn byl patrně o něco lidštější. „Nic se neděje, Vaše Veličenstvo,“ nadzdvihla lehce sukni v pukrleti.

Svatopluk však zavrtěl hlavou. „Jistě nejsem jediný, kdo má práce nad hlavu. Předpokládám, že Perunova velekněžka se také nenudí,“ vstal a obešel stůl. „Je to už týden od tvého jmenování a mým úkolem je obeznámit tě s tvými dalšími povinnostmi,“ pokynul jí, aby jej následovala.

„S dalšími povinnostmi?“ nechápala.

Společně zamířili ke schodišti, které se postupně stáčelo do vyšších pater hradu. Prošli dvoukřídlými dveřmi do knihovny a muž ráznými kroky pokračoval dál, dokud znovu nenarazili na další schody. Teprve o několik okamžiků později se dvojice zastavila a Svatopluk shlédl k jejich nohám. Ania ho napodobila a překvapeně vydechla. Vzorce na dlažbě celé knihovny byly stejné, jenže v tomhle místě se některé detaily nepatrně změnily. „Teleportační kruh,“ hlesla.

Král si jen přiložil ukazovák k ústům, zavřel oči a chytil ženu za ruku. „Vem mě za věděním,“ hlesl a kruh pod nimi se rozzářil.

***

Objevili se v malé kruhové místnosti s holými zdmi, jen uprostřed stál piedestal. Ania společně s králem k němu přistoupili a velekněžka toho dne podruhé překvapeně vydechla. „To... je sekera,“ hlesla a natáhla k ní ruku. Nedotkla se jí však. Věděla, že nesměla. „Viděla jsem ji v knize. Někdo ji nakreslil. Myslela jsem, že jde jen o legendu a že si její podobu autor té knihy vymyslel. Nikdy by mě nenapadlo, že Perunova sekera opravdu existuje,“ šeptala.

„Můžeš mluvit nahlas, tady nás nikdo neslyší.“

„Mluvím tiše z úcty,“ oponovala. „Vždyť je to vzácný artefakt. Jak je možné, že... Kde se tu vůbec vzal?“

„Dědí se v Orloně už generace. Je naším ukolem sekeru skrývat a chránit.“

Ania zavrtěla hlavou. „V chrámu nám o ní nic neřekli.“

„To je samozřejmé,“ pokýval hlavou král. „Ta sekera má neuvěřitelnou magickou moc. Ten, kdo s její mocí vládne, může si podrobit celý svět. Úkolem Orlony je zajistit, aby se nikdy nedostala do nesprávných rukou. O její legendě ví celý svět, o její existenci pár lidí. Ale o jejím umístění odjakživa věděl jen orlonský král a jeho velekněžka. A ani tato informace nikdy nesmí opustit tuto místnost. Kdyby ano, Orlona je v nebezpečí. A s ní i celý svět.“

***

Jenže informace je cenným platidlem.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

lapatrick74: A very good story 💗💗💗

Kushina_Uzumaki: well it very pretty writing style I really want to buy the book on amazon and it makes me be happy when I read this book

Caci Amelia Stegemen: I really in joyed it. Is there a sequel.

Ashley S: This is a great series. I love how each one goes with the others. All of them are amazing characters. It is hard to pick a favorite because I love them all so much. I do have a soft spot for the only gay couple so far in their family, though. They are just so adorable together. I am looking forwa...

Scharolette: It's a great book, I would love to read some more works like this one. Keep up the good work!

Tammy: I really enjoyed the entire story. I actually love the entire storyline. I think that you should keep going with the main characters. The story is good enough to actually be mainstream published with or without the more graphic sex details. Awesome story I hope that you expand on the awesome ...

PêånütBüttêrBxtčh: I love the whole concept of this book and the way the author brings it all together. Truly amazing.

reeg122008: This is a good book so far. I like all the characters and I can't wait to see what happens next.

More Recommendations

lolli63pop: I love ALL of it. The plot characters dialog All of it. Very minor spelling errors noted, but I am sure others have already said it. Loving it

Latasha: It was very good and it was better than expected. I can't wait to read more from you..I love happy endings.

barneskate633: Absolutely brilliant, full of the most lurid imaginings of a very clever though mischievous writer. Devious ending that .eat the reader wanting. Worthy of an award for best salacious story of the year.

Tasha: One very well written First in the series! It definitely evokes a wide range of emotions while reading! From love to sorrow and many more in between. Lucy fights for her life & the life she deserves. Definitely worth reading!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.