The Moon's Nightmare

All Rights Reserved ©

Summary

Isa sa mga pangarap ni Selene ay pamunuan at makuha ang pinakamalaking kompanya ng kanilang pamilya na nagmula pa kay Donya Luna Constancia Lopez, ang kanyang lola na asawa ng namayapang business tycoon na si Henry Villacelestin. Namulat siya sa murang edad at nagkaroon ng interes sa pamamahala ng kanilang negosyo. Sa pagnanais niyang maging presidente ng kompanya, maraming sekreto ang mabubunyag at maraming ala-alang maibabalik, papaano nga bang ang isang babaeng kagaya niya ay mapupunta din sa lugar na kung saan minsan naring pinamunuan ng kaniyang abuela. Paanong ang pagiging isa sa mga taga pangalaga ng buwan ay napunta sa kanyang kamay? at bakit bumagsak siya pagiging bihag ng isang prinsepeng nagmula sa Palacio de la Estrella na minsan niya ng kinamuhian? Makakaalis pa ba sya sa poder ng prinsepe kung matinding bangungot ang dala ng prinsepeng bumihag sa kanya? At papaanong ang misteryosong buwan ay nagkaroon ng isang matinding bangungot?

Genre:
Fantasy / Romance
Author:
Nikaila
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Pesadilla de la Luna

Isa sa mga pangarap ni Selene ay pamunuan at makuha ang pinakamalaking kompanya ng kanilang pamilya na nagmula pa kay Donya Luna Constancia Lopez, ang kanyang lola na asawa ng namayapang business tycoon na si Henry Villacelestin.

Namulat siya sa murang edad at nagkaroon ng interes sa pamamahala ng kanilang negosyo. Sa pagnanais niyang maging presidente ng kompanya, maraming sekreto ang mabubunyag at maraming ala-alang maibabalik, papaano nga bang ang isang babaeng kagaya niya ay mapupunta din sa lugar na kung saan minsan naring pinamunuan ng kaniyang abuela.

Paanong ang pagiging isa sa mga taga pangalaga ng buwan ay napunta sa kanyang kamay? at bakit bumagsak siya pagiging bihag ng isang prinsepeng nagmula sa Palacio de la Estrella na minsan niya ng kinamuhian? Makakaalis pa ba sya sa poder ng prinsepe kung matinding bangungot ang dala ng prinsepeng bumihag sa kanya?

At papaanong ang misteryosong buwan ay nagkaroon ng isang matinding bangungot?

All rights reserved.
Credits to the Rightful Owner.
C. 2020
Continue Reading
Further Recommendations

Ally Liles: I love everything honestly. The story line is great and I love seeing both of their point of views.

Joyce Hitaj: I want more to read

reeg122008: I think you are a fantastic author. This has been a great series and I can't wait to read more. Great job!

Ana Lea Pasiliao Ocon: I like it so muchTo my sister, daughter and friendsBecause the story is nice and its not boring

reeg122008: Good book! I am really enjoying the storyline. I haven't been able to stop reading as I can't wait to see what happens next. Great job!

Amber Proud: Never understand estimate a sibling love or connection, even though this is fantasy that connection is in real life too!

Jody Cordell: This is quite the book....nice, sweet, nasty, intense, playful....I could go on and on.

More Recommendations

reeg122008: Interesing book! Storyline is ok. I like the other stories a bit better, not really into the man on man see scenes. You are a great author though.

sonjaland13: Love this author's writing style and the story. Its sweet do far, starting to heat up tho. Id definitely recommend this book!

michelleblucas0915: It was very refreshing and different for me. . If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to hardy@novelstar.top or joye@novelstar.top

scionmama18: Gee whiz!! Things moved fast 😳 😁😁. Now he can tell his daughter he is going out....get laid and a workout!!

Jennifer Leigh Anne Ciliska: Awesome read thank you for sharing your story with me

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.