Drabble

All Rights Reserved ©

Summary

Nějaká ta drablata vytahaná z hlubin počítače.

Genre:
Fantasy / Humor
Author:
inkoustova
Status:
Ongoing
Chapters:
28
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Konec - originální fnadom

Plakáty visely všude. Žlutě a oranžově pableskovaly snad z každého volného prostranství.

„Buďte součástí Konce!“ „Najděte své místo na Konci“ hulákaly slogany a útočily na kolemjdoucí svou úderností. „Konec je pro všechny!“.

Děti se začaly předhánět v tom, kdo si sloganů pamatuje více.

Dospělí zase vymýšleli nové a zasílali je na adresu firmy, úhledně vyvedenou černým písmem ve spodním rohu každého plakátu.

Na věži zářivě zelené číslice tiše odpočítávaly zbývající čas.

Prodávaly se narozeninové čepičky v zářivých barvách, frkačky a dělobuchy.

Černý trh se vstupenkami jen kvetl.

Konec světa se blížil a každý člověk z toho chtěl něco mít.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Katie: Great story, I loved the beginning so much, and when she realized who he was. Thanks for writing this!

By Terri: Enjoyed this story. Only a few errors but otherwise well l done.

Lana01: Absolutely loved it! Such a great book.

Dalila: J’attends la suite. Top

Mousey: Short and sweet story. Loved it so much I read it twice and was late to work 😂😂 Thank you author 🥰

Anna2020: I never thought I will enjoy and love reading vampire story, but thisbone make me love them, well Leo at list, well written, the book well descriptive, the characters some hilarious, the way the author writes always surprising you withbthe plot, I loved it 🥰🥰🥰🥰

Debbie Shahan: A few glitches but over all I want to know more can't leave me in suspence.what happens you really should update this. Like a bad drug dealer get me hooked and dump me. What happens does it work out? what happens in between the working out? What's his excuse for doing what he did to her and showi...

stacieva: This book is simply amazing and funny .....I recommend it to everyone feeling sad or depressed , surely this book will cheer you up

missgiddygoodie: love your story and i am jumping to part 2 already . yay! can't wait what will happen to them! ❤

More Recommendations

Rachel: This is very addictive and really good read!

Alisha: I couldn't put the book down

Tina Figueroa: Yeah baby, I love this book..

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.